SiolNET. Novice Slovenija
6,39

termometer

  • Messenger
  • Messenger

So na RTV pokazali, kako dobiti volitve?

6,39

termometer

RTV Slovenija
11. januarja je na volitvah svoj glas oddalo premalo delavcev, da bi bile te veljavne. Po neuradnih podatkih je zmanjkalo dobrih 100 glasov. Foto: Bojan Puhek

Na RTV Slovenija poteka spor med delom kandidatk in kandidatov, ki so sodelovali na zadnjih volitvah zaposlenih v svet delavcev, nadzorni svet, programski svet in programska odbora narodnostnih manjšin, in volilno komisijo RTV Slovenija, ki je, potem ko volitve 11. januarja niso uspele, določila dodaten dan za volitve, kar je po mnenju nekaterih kandidatov protizakonito. V nadaljevanju v celoti objavljamo pismi obeh vpletenih strani pa tudi sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije. 

Pismo kandidatk in kandidatov, ki nasprotujejo odločitvi volilne komisije RTVS:

Spoštovani sodelavke in sodelavci!

Potem ko nas je volilna komisija 11. januarja 2022 zvečer po končanih volitvah zaposlenih v svet delavcev, nadzorni svet, programski svet in programska odbora narodnostnih manjšin obvestila, da volitve zaradi nezadostne udeležbe niso uspele, je del kandidatk in kandidatov, ki smo sodelovali v zadnjih internih kandidacijskih postopkih, z velikim začudenjem sprejel naknadno odločitev volilne komisije o dodatnem volilnem dnevu, predvidenem za četrtek, 27. 1. 2022.

Dodaten volilni dan ni bil predviden s sklepom o razpisu volitev niti ga ne predvideva zakon, prav tako ni bil sprejet s poznejšim sklepom med izvedbo volitev, temveč šele po tem, ko so bila volilna opravila opravljena, na volilnih odborih domnevno prešteti glasovi, neuradni rezultat udeležbe že javno objavljen in bi morala volilna komisija s sklepom samo še sporočiti uradne končne rezultate volitev ali volitve razglasiti za neveljavne.

Določitev dodatnega volilnega dne je po naši oceni nezakonita, zato temu nasprotujemo. Menimo namreč, da je dodatni volilni dan namenjen zgolj temu, da bi bil dosežen volilni kvorum, ki ga za veljavnost volitev predvideva zakon. Tovrstno ravnanje je po našem mnenju motivirano izključno iz vzgibov, da bi se prav določenim kandidatom omogočila izvolitev, kar pa se najverjetneje ne bi zgodilo, če bi se volitve ponovile, tako kot v primeru neuspelih volitev določa zakonodaja. Soočeni smo tudi z utemeljenim sumom, da so posamezni kandidati že seznanjeni z rezultati opravljenih volitev, čeprav ti niso bili uradno objavljeni. Volilna komisija je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati tajnost volitev in rezultatov do konca volilnega procesa ter te razglasiti sočasno z objavo končnega zapisnika o volitvah. Ker torej utemeljeno sumimo, da so prek volilnih organov nepooblaščeno in nezakonito odtekle informacije v kroge posameznih kandidatov, je še dodatno kontaminirana in vprašljiva zakonitost in legitimnost tako doseženega rezultata, saj posamezniki, opremljeni s sicer tajno informacijo, lahko izrazito delujejo v svojo korist.

Ob tem opozarjamo, da volilna komisija razglasa o dodatnem volilnem dnevu ni posredovala vsem volilnim upravičencem. Razglas o dodatnem volilnem dnevu je posredovala le kandidatom za izvolitev v organe in jih ob tem zaprosila, da informacijo razširjajo v svojih delovnih sredinah. Tak način razširjanja temeljne informacije je necelovit, nedopusten in diskriminatoren do vseh tistih, ki o informaciji niso obveščeni. Prav tako lahko posamezni kandidat vpliva na svojo izvolitev z dodatnim angažmajem svojih sodelavcev, ki jih obvesti o dodatni možnosti, vse druge pa iz obveščanja izpusti.

V razglasu, ki ga je kandidatom posredovala volilna komisija, je dodatni volilni dan organiziran le v avli Televizije Slovenija, na Kolodvorski ulici 2 v Ljubljani, v času med 7. in 16. uro, s tem pa je brez dvoma kršena enaka dostopnost do volitev za vse zaposlene. Določba 52. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju določa, da morajo biti volitve organizirane tako, da se jih lahko udeležijo vsi zaposleni. S tako določitvijo organiziranosti naknadnega volilnega dne volilna komisija krši načelo enake dostopnosti za vse, ki posledično lahko kvarno vpliva na končni rezultat volitev, saj objektivno preprečuje oz. odteguje pravico do volitev vsem zainteresiranim iz naših regionalnih centrov Koper-Capodistria in Maribor, enote Lendava, vseh oddajniških in dopisniških centrov ter drugih oddaljenih lokacij, ki bi sicer želeli oddati svoj glas, ne glede na možnost, da v Ljubljani oddajo svoj glas upravičenci iz vseh okolij zavoda.

Volilna komisija zaposlenih še do danes ni seznanila z vsebino sodbe delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je novembra lani zadnji volilni proces sveta delavcev spoznalo za nezakonitega in ga razveljavilo, zato v prilogi posredujemo sodbi v celoti. Iz prvostopenjske izhaja, da je bil glavni razlog za razveljavitev volitev v svet delavcev sklep o razpisu volitev z dne 18. 8. 2021. Sodišče je presodilo, da je ta sklep, ki ga je sprejela prejšnja sestava sveta delavcev, ''nezakonit in brez pravnih učinkov", saj je mandat prejšnjemu svetu delavcev nesporno prenehal 4. 7. 2021. Po tem datumu svet delavcev, čeprav si je nezakonito podaljšal mandat, ni več mogel zakonito delovati in veljavno odločati, saj za to ni imel pravne podlage. Sodišče je o nezakonito podaljšanem mandatu med drugim zapisalo: "Možnost, da si svet delavcev mandat podaljša sam, predstavlja konflikt interesov in dopušča možnost samovoljnega ravnanja."

Glede na zapisano, tako spodaj podpisani kandidatke in kandidati kot tudi tisti, ki se ne želijo javno izpostaviti, pozivamo volilno komisijo, naj še enkrat temeljito razmisli o svojih nadaljnjih potezah in možnih posledicah, povezanih z izvedbo volitev predstavnikov zaposlenih v organe RTV Slovenija. Ocenjujemo, da je odločitev volilne komisije z vidika določb zakona sporna. Če kršitve dejansko obstajajo, bi morala komisija s sklepom volitve razveljaviti, da se lahko ponovijo v 60 dneh. Če kršitev ni, volitve niso veljavne, ker se jih ni udeležila polovica volivcev in se lahko ponovno razpišejo čez šest mesecev. Pred tem pa je nujno ugotoviti, ali ima komisija sploh veljaven mandat. Če ga nima, morajo delavci na delnih zborih določiti nov datum volitev in imenovati novo volilno komisijo z namenom, da zaposleni na RTV Slovenija čim prej dobimo svoje predstavnike v organih javne radiotelevizije.

Po našem prepričanju so volitve najpomembnejša oblika demokracije, zato morajo biti izvedene tako, da na njih ne visi niti senca dvoma o njihovi zakoniti izvedbi.

S spoštovanjem,

Sonja Cerkvenik, Mojca Jerman Čuček, Slavko Škrjanec, Bernardka Černe, Mitja Klodič, Marjan Vešligaj, Žiga Gašperin, Franc Ravnikar, Tom Zalaznik, Dejan Guzelj, Simeona Rogelj, Ergyn Žjeći, Katja Stamboldžioski, Davorin Žnidarič, Alen Jelen, Jože Škrjanc.

 

Marjan Lah, predsednik Volilne komisije RTV Slovenija:

Na danes objavljeni pamflet skupine podpisnikov v "Med nami" Volilna komisija RTV Slovenija odgovarja javno – znotraj možnosti, ki nam jih dovoljuje generalna direkcija: 

1. Objavljeni pamflet z vrsto grdih podtikanj je lahko izključno posledica dejstva, da gen. direktor ni dovolil objave razglasa in sklepa volilne komisije, v katerem je ta jasno utemeljila razloge za svojo odločitev o dodatnih volitvah.

2. Da je sila simptomatično, obenem pa popolnoma nedopustno, da direktor prepoveduje dostop do internih kanalov obveščanja (Informator, Med nami itd.) volilni komisiji, omogoča pa ga interesnim skupinam, ki zaradi svojih lastnih interesov želijo na vsak način rušiti te volitve, kar (ob nekaterih tudi drugih indicih) nazorno kaže na nezaslišano tendenciozno vmešavanje poslovodstva v volitve delavskih predstavnikov in očitno oviranje teh volitev.

3. S tem dopisom opozarjamo zaposlene, da sta v tej skupini podpisanih na RTV dva izmed tistih, ki so pred sodiščem zrušili prve volitve.

4. Skupina podpisnikov, ki je dosegla objavo v "Med nami" je v objavi sodbe s flomastrom zakrila ime in podatke predlagatelja kolektivnega spora o volitvah. VK RTVS ga javno sprašuje, zakaj in pred kom se skriva, kajti če je bil dovolj pogumen, da je šel pred sodiščem – samo on tudi ve zakaj – rušiti volitve, ki se jih je sicer udeležilo 57,6 odstotka zaposlenih, naj bo še tako pogumen, da se v sodbi pojavi s svojim polnim imenom in priimkom ter drugimi podatki (opomba: podatki iz sodb v postopkih, ki so javni, niso predmet varstva osebnih podatkov. Kot je odločilo prvostopenjsko sodišče tudi v tej zadevi, nekdo, ki se spusti v kolektivni spor pred sodiščem, ne more računati na varstvo svoje zasebnosti, kar je tudi povsem logično).

5. Zato od vodstva RTV Slovenija Volilna komisija zahteva:

a. objavo razglasa s sklepom o dodatnem dnevu glasovanja ter dodatni možnosti volitev po pošti na straneh "Med nami",
b. objavo tega zapisa v "Med nami".

Marjan Lah, predsednik Volilne komisije RTV Slovenija

 

Sporočilo Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije:

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!

Takoj po objavi »Obvestila zaposlenim« z naslova »Med nami« ob 9:26, se je na zunanjih družbenih omrežjih sprožila akcija posameznikov s svojimi razlagami dogodkov v zvezi z volitvami. S prijavami inšpekcijskim službam in objavljanjem v drugih medijih ter na zunanjih omrežjih se po naši oceni »posiljuje« zunanjo javnost z informacijami, ki so po svoji naravi pomembne za interno javnost, torej za zavod in zaposlene v njem. Prilagamo primer sporočila (na desni strani). Ker ocenjujemo, da se s tem naklepno preusmerja pozornost od bistva, to pa je zakonita izvedba volitev (in nič drugega kot to!), Vas seznanjamo s kronološkim pregledom dogodkov, ki so botrovali razmeram, v katerih smo se znašli, pa naj vsak presodi sam.

1.   Svet delavcev RTVS sprejme (14.04.2021) "Sklep o razpisu volitev v Svet delavcev, ki bodo 9. junija 2021".

2.   Volilna komisija nepravilno izloči s kandidatne liste Katarino Novak (tudi Natašo Bolčina Žgavec in Luko Rupnik). Spregleda tudi kandidaturo dr. Massima Seppija in ga naknadno uvrsti na listo (21.05.2021).

3.   Katarina Novak se pritoži in z začasno odredbo sodišča so volilna opravila prekinjena.

4.   Katarini Novak sodišče s pravnomočno sodbo pritrdi, da lahko kandidira na volitvah.

5.   Na volilno listo so ponovno uvrščeni Nataša Bolčina Žgavec, Katarina Novak in Luka Rupnik.

6.   Svet delavcev, ki nima več mandata, določi (18.08.2021) nov datum volitev in sicer 14.09.2021.

7.   Na zakonitost izvedbe volitev se pritoži Franc Ravnikar. Volilna komisija (in intervenient Svet delavcev) zastopata stališče, da so volitve izvedene zakonito, Ravnikar (in intervenient SDRS) pa, da so izpeljane nezakonito.

8.   Medtem se Svet delavcev konstituira glede na izid opravljenih septembrskih volitev. Imenuje (05.10.2021) "novo" Volilno komisijo za naslednji mandat.

9.   Sodišče prve stopnje ugotovi (15.10.2021) nezakonitosti in razveljavi vsa opravila od 18.08.2021 dalje vključno z volitvami. Volitve bile izvedene nezakonito, mandat sveta delavcev je nezakonit (sodba še ni pravnomočna).

10.   Volilna komisija in Svet delavcev se na sodbo pritožita.

11.   Svet delavcev sprejme (12.11.2021) sklep o razpisu volitev v Programski svet, Nadzorni svet v Programska odbora narodnostnih manjšin - volitve bodo 11.01.2022.

12.   Sodišče druge stopnje v celoti potrdi sodbo prve stopnje (25.11.2021), ki postane pravnomočna.

13.   Razveljavljena so vsa opravila po 18.08.2021, mandata Sveta delavcev na podlagi rezultatov septembrskih volitev ni, organ ne obstaja. Vprašljivo je tudi imenovanje Volilne komisije s strani organa (05.10.2021).

14.   Po naši interpretaciji zakonskih določb, bi morali delavci (ker svet delavcev ne obstaja) na delnih zborih sprejeti dva sklepa in sicer o "imenovanju volilne komisije" in "določitvi datuma ponovljenih volitev" (glede na stanje z dne 17.08.2021).

15.   Volilna komisija interpretativno (po naši oceni ob nepravilni "smiselni" uporabi zakonskih določb) sama določi (10.12.2021) datum volitev v Svet delavcev in sicer torek 11.01.2022 (združi volitve z volitvami v organe zavoda PS, NS, programska odbora).

16.   Iz volilne liste ponovno odstrani Natašo Bolčina Žgavec in Luko Rupnika, Katarino Novak pa uvrsti nanjo - kar ne ustreza stanju z dne 17.08.2021.

17.   Volitve so izvedene 11.01.2022, Volilna komisija istega dne ob 20:10 volivce neuradno obvesti, da se je volitev udeležilo 45,9% volilnih upravičencev, (citat) "torej so volitve neveljavne" in da "bodo uradni končni rezultati volitev znani v petek, ko bodo preštete tudi glasovnice, prejete po pošti".

Volilni odbori pregledajo glasovnice in preštejejo glasove (za en odbor je dejstvo potrjeno, za ostale obstaja trenutno domneva), kasneje glasovnice domnevno zapečatijo.

18.   V četrtek 20. januarja 2022 predsednik Volilne komisije Marjan Lah na e-naslove 67 prejemnikov pošlje "razglas", s katerim komisija:

-  ugotavlja delno neveljavnost volitev, ker ni bilo omogočeno glasovanje vsem volilnim upravičencem,

-  določa dodatni dan za glasovanje 27.01.2022,

-  določa dopolnilno glasovanje po pošti.

V obrazložitvi navaja:

-  volilno udeležbo 48,2% upravičencev,

-  razloge za prenizko udeležbo (epidemija, bolezni, karantena, delo od doma, ovirana dostava Pošte Slovenije, službene poti in druge odsotnosti) in

-  razloge šteje kot nepravilnost - kot kršenje volilne pravice.

19.   Svojo odločitev opira na "smiselno" uporabo 43. člena ZSDU, ki pravi,

"Če volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti, se opravijo ponovne volitve v 60 dneh po pravnomočnosti sklepa volilne komisije o neveljavnosti volitev."

20.   Odločitev volilne komisije je zakonsko sporna. Če kršitve dejansko obstajajo, bi morala komisija s sklepom volitve razveljaviti, da se lahko ponovijo v 60 dneh. Če kršitev ni, volitve niso veljavne, ker se jih ni udeležila polovica volivcev in se lahko ponovno razpišejo čez 6 mesecev. Pred tem pa je nujno ugotoviti, ali ima komisija sploh veljaven mandat. Če ga nima, morajo delavci na delnih zborih določiti nov datum volitev in imenovati volilno komisijo.

Volilna pravica je najpomembnejši element volilnega sistema in najbolj varovana ustavna kategorija. Če smo jo morali varovati pet mandatov doslej, jo moramo varovati tudi zdaj in odslej. Naše stališče ostaja: VOLITVE MORAJO BITI IZVEDENE ZAKONITO!!!

Lep pozdrav.

Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije

Predsednik Tom Zalaznik
Borut Pahor Novice To sta člana programskega sveta RTV, ki ju je imenoval Pahor Jože Možina Novice RTV: Ne bomo več plačevali Stepišnika, časopise pa bomo še naročali Erika Žnidaršič Novice Baškovič napovedal razpravo o Tarči Marko Bandelli Novice Bo RTV Slovenija tožila Bandellija?  

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin