Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Sreda,
29. 5. 2024,
9.10

Osveženo pred

1 mesec, 2 tedna

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
pravila in pogoji sodelovanja planinarjenje gore hribi planinska koča

Natisni članek

Sreda, 29. 5. 2024, 9.10

1 mesec, 2 tedna

NAJ PLANINSKA KOČA 2024

Pravila in pogoji sodelovanja v glasovanju za Naj planinsko kočo 2024

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Pravila in pogoji

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in Planinska zveza Slovenije (PZS), Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizatorja) ter Annapurna Way, d.o.o., Švarova ulica 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator oz. podeljevalec glavne nagrade) z namenom promocije planinarjenja organizirajo glasovanje za Naj planinska koča 2024 (v nadaljevanju: glasovanje ali nagradno glasovanje). S temi pravili določijo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje glasovanja

Sodelujoči lahko v glasovanju sodelujejo v obdobju od 29. 5. 2024 do vključno 11. 9. 2024. Glasovanje se konča z glavnim žrebanjem. Glasovanje poteka na spletni strani glasovanja https://zgodbe.siol.net/naj-planinska-koca/ (v nadaljevanju: spletna stran glasovanja).

3. Namen glasovanja

Namen glasovanja je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter promocija planinarjenja. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter promocija blagovne znamke Siol.net ter pridobivanje soglasij bralcev za namen neposrednega trženja TSmedia in poslovnih partnerjev TSmedia.

4. Pogoji sodelovanja v glasovanju

V glasovanju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v glasovanju.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi glasovanju, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v glasovanju, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem glasovanju se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili glasovanja in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradnega glasovanja ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene glasovnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v glasovanju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V glasovanju se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane glasovnice ter udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji glasovanja.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba glasovanja

Sodelujoči lahko sodeluje v glasovanju in se poteguje za nagrade tako, da na spletni strani glasovanja https://zgodbe.siol.net/naj-planinska-koca/:

 • izpolni glasovnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, elektronski naslov),
 • med predlaganimi kočami izbere najljubšo planinsko kočo ali več planinskih koč,
 • označi želeno število točk, od ena do tri, pod posameznimi kriteriji (urejenost, gostoljubje, ponudba), pri čemer ena točka pomeni, da uporabnik pod posameznim kriterijem kočo ocenjuje kot »dobro«, dve točki kot »prav dobro« in tri točke kot »odlično«. Če uporabnik oceni, da koča pod določenim kriterijem ne dosega zadovoljive ravni, potem v tem kriteriju koči ne dodeli nobene točke. Vsaka koča lahko torej od posameznega uporabnika prejme največ devet točk ter
 • se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči lahko ob tem poda tudi soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja TSmedia in ali njenih poslovnih partnerjev.

V glasovanju uporabniki izbirajo med 147 planinskimi kočami, 27 visokogorskimi kočami in kar 120 planinskimi kočami na nižje ležečih predelih.

Vsak sodelujoči lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v času glasovanja, tj. od 29. 5. do 11. 9. 2024. Lahko pa en uporabnik glasuje za več različnih planinskih koč, kadarkoli tekom glasovanja. Uporabnik glasuje tako, da za izbrano planinsko kočo pod tremi kriteriji, ki so na voljo, poda svojo oceno oz. število točk, od ena do tri. Če izbere eno točko, pomeni, da kočo v posameznem kriteriju ocenjuje kot "dobro", če izbere dve točki, kočo ocenjuje kot "prav dobro", kot "odlično" pa, če ji nameni tri točke. Če planinska koča po mnenju uporabnika za katerega od kriterijev ne dosega zadovoljive ravni, potem posameznega kriterija uporabniku ni potrebno točkovati in ji tako ne nameni niti ene točke.

Sistem bo prepoznal ali je uporabnik za posamezno planinsko kočo že oddal glas in bo v primeru poskusa ponovne oddaje glasu uporabniku onemogočil ponovno glasovanje za tiste koče,  za katere je le-ta glas že oddal. V kolikor bosta organizatorja ugotovila zlorabe pri glasovanju, bosta sodelujočega, ki je glasovanje zlorabil, izključila iz možnosti za pridobitev nagrad.

Razglasitev zmagovalne planinske koče

Ob koncu glasovanja bosta kot zmagovalki razglašeni dve planinski koči (1 planinska koča in 1 visokogorska planinska koča), ki bosta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk, oz. najvišjo skupno oceno.

Ker v akciji Na planinska koča  poudarek dajemo na trajnosti in skrbi za okolje, bomo ob koncu glasovanja h skupnemu seštevku točk, prejetih s strani uporabnikov (glasovalcev) prišteli dodatnih 5% točk tistim planinskim kočam, ki imajo certifikat Okolju prijazna planinska koča OPPK v letu 2024. Okolju prijazne planinske koče so tiste koče, ki zagotavljajo do okolja prijazno energetsko učinkovitost ter so zavezane k skrbnemu in celostnemu ravnanju do občutljivega gorskega okolja, njihovi oskrbniki pa si prizadevajo, da bi bili vplivi koče na neokrnjeno naravo in okolje čim manj moteči. Seznam okolju prijaznih planinskih koč je na voljo tukaj: https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=193.

Planinski koči, ki bosta prejeli najvišjo skupno oceno, bo pred razglasitvijo preverila in potrdila tričlanska strokovna komisija. Strokovna komisija je sestavljena iz treh predstavnikov, pri čemer sta dva predstavnika imenovana s strani PZS in en predstavnik s strani TSmedia, d.o.o. Strokovna komisija bo identificirala planinski koči (1 planinsko kočo in 1 visokogorsko kočo), ki pri glasovanju uporabnikov prejeli največ glasov in nato preverila ustreznost osnovnih kriterijev delovanja posamezne planinska koče. Kriteriji ustreznega delovanja vključujejo: poslovanje planinske koče in njenega najemnika, sodelovanje z matičnim planinskim društvom, sodelovanje z drugimi planinskimi kočami in društvi. Strokovna komisija bo v primeru neizpolnjevanja osnovnih kriterijev delovanja, podala veto na končni izbor. To pomeni, da posamezna planinska koča, ki ne bo izpolnjevala zgoraj navedenih kriterijev, ne bo razglašena kot zmagovalka, pač pa bo namesto nje izbrana naslednja koča, ki bo prejela največ točk s strani uporabnikov in hkrati izpolnjevala zgoraj naštete kriterije.

Zmagovalni koči naslednji dve leti ne bosta vključeni v glasovanje Naj planinska koča.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo glasovanja in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer v obdobjih:

Tedenska žrebanja: 5. 6.2024, 12. 6. 2024, 19. 6. 2024, 26. 6. 2024, 3. 7. 2024, 10. 7. 2024, 17. 7. 2024, 24. 7. 2024, 31. 7. 2024, 7. 8. 2024, 14. 8. 2024, 21. 8. 2024, 28. 8. 2024

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic vsak teden izžrebala 2 nagrajenca, skupaj 26 nagrajencev.

Žrebanje potekajo ob sredah ob 10. uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Glavno žrebanje: 12. 9. 2024 ob 10.00.

12. 9. 2024 bo komisija v glavnem žrebanju izmed vseh sodelujočih tekom celotnega glasovanja izžrebala 6 nagrajencev.

Skupaj bo v izboru podeljenih 31 nagrad. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko glasuje večkrat, vendar le enkrat za posamezno planinsko kočo in v žrebanju za nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih glasovnic. Vsi, ki so glasovali gredo v boben za žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorji glasovanja, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka glasovanja in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v glasovanje.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem glasovanjem in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

Tedenske nagrade:

Vsi sodelujoči tekom celotnega glasovanja, od 29. 5. 2024 do 11. 9. 2024 bodo sodelovali tudi v žrebanju za glavne nagrade.

Glavne nagrade:

 • 1-krat planinski nahrbtnik,
 • 1-krat bluetooth slušalke Philips,
 • 3-krat bon Sport Vision v vrednosti 50 EUR

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani glasovanja, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bosta nagrade izročila organizatorja Planinska zveza Slovenije (tedenske nagrade) oz. TSmedia, d.o.o. (glavne nagrade). Glavno nagrado planinski nahrbtnik Fjällräven bo nagrajencu izročil soorganizator in podeljevalec nagrade, Annapurna Way, d.o.o. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizatorja nagradna igre si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v glasovanju sodeloval v nasprotju s pravili glasovanja.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV bo odvedel organizator nagradne igre, razen za glavno nagrado planinski nahrbtnik, za katero bo akontacio dohodnine odvedel soorganizator Annapurna Way, d.o.o.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizatorja ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v glasovanju ali za sodelovanje v glasovanju z napačnimi podatki.

Sodelovanje v glasovanju, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi glasovanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovesta glasovanje. O tem morata organizatorja prek spletne strani glasovanja in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatorja sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih glasovanja bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani glasovanja. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z glasovanjem oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorja glasovanja ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju glasovanja.

Udeležencem glasovanja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z glasovanjem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizatorja glasovanja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo glasovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani glasovanja oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem glasovanju sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za glasovanje in se strinja, da organizatorja TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizatorja glasovanja se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeno tretji osebi. Organizatorja bosta uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizatorja in upravljavca osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavca ali organizatorja).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalci obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe glasovanja v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani glasovanja.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorjev

Za namene neposrednega trženja organizatorjev, in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia, za pošiljanje e-novic Planinska zveze Slovenija.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Organizatorja TSmedia in Planinska zveza Slovenije zbirata podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizatorja dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bosta organizatorja TSmedia in Planinska zveza Slovenije osebne podatke obdelovala tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • davčni podatki, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine;
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Upravljavec PZS obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • ime, priimek, e-naslov za namen neposrednega trženja: za namen pošiljanja e-novic PZS.

Vir podatkov

Upravljalec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizatorja hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizatorja zagotavljata, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizatorja zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev, odločita, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirata, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v glasovanju lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalca o uporabniku obdelujeta,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljalca, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalca prenehata uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v glasovanju:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcema.

Sodelujoči v glasovanju pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v glasovanju pravice uveljavlja tako, da družbi Planinski zvezi Slovenije posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@pzs.si,
 • na poštni naslov: Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Sodelujoči v glasovanju se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v glasovanju upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v glasovanju meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Planinska zveza Slovenije. Sodelujoči v glasovanju pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Sodelujoči v glasovanju lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. ter PZS, pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja ne moreta pridobiti, sodelovanje v glasovanju ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega.

Organizatorja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 29. 5. 2024

Organizatorja: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenija

 

Ne spreglejte