SiolNET. Trendi Čarobni december
0,01

termometer

 • Messenger
 • Messenger
ZAMRZNI PRAZNIČNI TRENUTEK

Pravila in pogoji sodelovanja v fotonatečaju Zamrzni praznični trenutek

0,01

termometer

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije blagovne znamke Siol.net in decembrskih prazničnih vsebin na Siol.net organizira nagradni fotonatečaj Zamrzni praznični trenutek (v nadaljevanju nagradni fotonatečaj). S temi pravili določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem fotonatečaju.

2. Trajanje fotonatečaja

Sodelujoči lahko v fotonatečaju sodelujejo v obdobju od 1. 12. 2022 do vključno 3. 1. 2023. Fotonatečaj se konča z žrebanjem. Fotonatečaj poteka na spletni strani fotonatečaja https://zgodbe.siol.net/zamrzni-praznicni-trenutek/ (v nadaljevanju: spletna stran fotonatečaja).

Fotonatečaj Zamrzni praznični trenutek Trendi Sodelujte v fotonatečaju Zamrzni praznični trenutek

3. Namen fotonatečaja

Namen fotonatečaja je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter promocija prazničnih vsebin. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter promocija blagovne znamke Siol.net ter pridobivanje soglasij bralcev za namen neposrednega trženja TSmedia in poslovnih partnerjev TSmedia.

4. Pogoji sodelovanja v fotonatečaju

V fotonatečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v fotonatečaju.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi fotonatečaju, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v fotonatečaju, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem fotonatečaju se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili fotonatečaja in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradnega fotonatečaja ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene glasovnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v fotonatečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V fotonatečaju se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane glasovnice ter udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji fotonatečaja.

 

 

5. Potegovanje za nagrade in izvedba fotonatečaja

Sodelujoči lahko sodeluje v fotonatečaju in se poteguje za nagrade tako, da na spletni strani fotonatečaja https://zgodbe.siol.net/zamrzni-praznicni-trenutek/:

 • Odda svojo fotografijo na temo prazničnega vzdušja prek aplikacije, ki je dostopna na https://zgodbe.siol.net/zamrzni-praznicni-trenutek/.
 • Glasuje za svojo ali katerokoli drugo fotografijo v galeriji fotonatečaja. Med vsemi oddanimi fotografijami v času fotonatečaja je mogoče oddati glas enkrat na uro.
 • Prek obrazca v aplikaciji udeleženec odda naslednje podatke: ime, priimek, elektronski naslov.
 • Se strinja s pravili sodelovanja v nagradnem fotonatečaju.

Objavljene fotografije sodelujočih bodo po uredniški potrditvi objavljene na Siol.net v podsklopu https://zgodbe.siol.net/zamrzni-praznicni-trenutek/ galerija.

Sodelujoči organizatorju in soorganizatorju dovoljuje neplačano javno objavo fotografije in vseh dodanih elementov (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, prodajo in dajanje v najem, tako na fizičnih nosilcih del (CD, DVD …) kot tudi prek svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorja ali soorganizatorja.

Udeleženec lahko sodeluje z več deli. Fotografija za oddajo je lahko v formatu .jpg ali .png in velika maksimalno 5 MB.

Po oddaji dela in vseh zahtevanih podatkov se delo objavi na https://zgodbe.siol.net/zamrzni-praznicni-trenutek/galerija/ (objavijo se fotografija, ime in priimek ter naziv fotografije). Vsako objavljeno delo bo po uredniški potrditvi objavljeno na mediju Siol.net (www.siol.net, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn).

Sodelujoči lahko ob tem poda tudi soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja TSmedia in ali njenih poslovnih partnerjev.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo fotonatečaja in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer dne: 13. 12., 20.12., 27.12., 3.1. 2023. ob 10. uri, na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 14 nagrajencev.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih glasovnic. Vsi, ki so oddali vsaj eno fotografijo ali so glasovali vsaj za eno fotografijo, gredo v boben za žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorji fotonatečaja, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka fotonatečaja in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v fotonatečaj.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem fotonatečajm in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

10-krat darilna kartica Spar v vrednosti 20 eur

4-krat Select box

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani fotonatečaja, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradnega fotonatečaja in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator TSmedia, d.o.o. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradna igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v fotonatečaju sodeloval v nasprotju s pravili fotonatečaja.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV bo odvedel organizator nagradnega fotonatečaja.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradnega fotonatečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega fotonatečaja oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizatorja ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v fotonatečaju ali za sodelovanje v fotonatečaju z napačnimi podatki.

Sodelovanje v fotonatečaju, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi fotonatečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove fotonatečaj. O tem mora organizator prek spletne strani fotonatečaja in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih fotonatečaja bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani fotonatečaja. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s fotonatečajem oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator fotonatečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavi zaradi napak v delovanju fotonatečaja.

Udeležencem fotonatečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z fotonatečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator fotonatečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo fotonatečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani fotonatečaja https://zgodbe.siol.net/naj-planinska-koca/fotonatecaj/ oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem fotonatečaju sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za fotonatečaj in se strinja, da organizatorja TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizatorja fotonatečaja se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeno tretji osebi. Organizatorja bosta uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizatorja in upravljavca osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljalec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalci obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradnega fotonatečaja

Za namen izvedbe fotonatečaja v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani fotonatečaja.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorjev

Za namene neposrednega trženja organizatorjev in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia

Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Soorganizator in organizator TSmedia zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator TSmedia dolžen hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator TSmedia te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo organizator TSmedia osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • davčni podatki, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine;
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Vir podatkov

Upravljalec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradnem fotonatečaju.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hranit in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavljata, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizator, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v fotonatečaju lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalca o uporabniku obdelujeta,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljalca, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalca prenehata uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v fotonatečaju:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcema.

Sodelujoči v fotonatečaju pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v fotonatečaju se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v fotonatečaju upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v fotonatečaju meni, da upravljalec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Sodelujoči v fotonatečaju pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči v fotonatečaju lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja ne more pridobiti, sodelovanje v fotonatečaju ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradnega fotonatečaja prekliče svoje sodelovanje v nagradnem fotonatečaju, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradnega fotonatečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 1. 12. 2022

Organizatorja: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin