SiolNET. Trendi Aktualno
0,00

termometer

 • Messenger
 • Messenger
MISEL LETA

Pravila in pogoji sodelovanja v natečaju Misel leta

0,00

termometer

Delite misel leta in nagrada bo vaša

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v natečaju.

1. Organizator natečaja

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana organizira natečaj Misel leta (v nadaljevanju natečaj).

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v natečaju.

2. Trajanje natečaja

Sodelujoči lahko v natečaju sodelujejo od 13. 12. 2019 do vključno 6. 1. 2020 do 23.59. Natečaj se konča z glavnim žrebanjem. Natečaj poteka na spletni strani natečaja https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran natečaja).

3. Namen natečaja

Namen natečaja je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovnih znamk organizatorja Siol.net.

4. Pogoji sodelovanja v natečaju

V natečaju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe, vpisane v sodni register v Sloveniji, in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v natečaju.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi natečaja, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v natečaju, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v natečaju tako, da na spletnem mestu https://siol.net/:

 • izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, spol, e-naslov ter svoje besedilo),
 • izbere določeno predlogo misli ter doda svoje besedilo v aplikaciji Misel leta, ki je dostopna na https://siol.net/trendi/,
 • poda soglasje, da mu družba TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja, ter
 • se strinja s pravili sodelovanja v nagradnem natečaju.

V času natečaja je mogoče oddati glas za posamezno misel vsakih deset minut. Udeleženec lahko sodeluje z več ustvarjenimi deli, vendar največ s petimi.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradnega natečaja se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradnem natečaju in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, sodelovanje v nagradnem natečaju, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v natečaju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V natečaju se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz. e-vprašalniki, v njem pa lahko sodelujejo udeleženci, ki imajo na dan glasovanja veljavno soglasje za neposredno trženje.

6. Potegovanje za nagrade – objava misli in glasovanje

Objava misli

Objavljene misli sodelujočih bodo po uredniški potrditvi objavljene na Siol.net v podsklopu https://siol.net/trendi/.

Sodelujoči organizatorju v času trajanja natečaja dovoljuje neplačano javno objavo besedila na delu in vseh dodanih elementov (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, prodajo in dajanje v najem, tako na fizičnih nosilcih del (CD, DVD …) kot tudi prek svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorja.

Po oddaji ustvarjene misli in vseh zahtevanih podatkov se misel samodejno objavi v obliki članka na Siol.net (objavijo se fotografija misli, besedilo, ime in priimek). Vsaka objavljena misel bo po uredniški potrditvi v času trajanja natečaja objavljena na mediju Siol.net (www.siol.net, povezanih družabnih omrežjih, npr. Instagram, Facebook). Po vsaki objavljeni misli udeleženec na elektronski naslov, ki ga je zapisal v prijavi, prejme sistemsko elektronsko sporočilo o objavljeni misli s povabilom, da jo deli naprej. Udeleženec natečaja lahko članek takoj deli naprej, povabi h glasovanju in se poteguje za nagrade.

Z oddajo ustvarjene misli se udeleženec strinja s tem, da bo misel objavljena na spletnem mestu https://siol.net/trendi/ in lahko tudi na povezanih družabnih omrežjih, na Facebooku oz. Instagramu. S sodelovanjem v natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, elektronski naslov in drugi podatki (komentar k fotografiji) (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci natečaja navedejo v prijavi na natečaj, posredujejo organizatorju ter da se njihovi podatki (ime, priimek, fotografija misli) objavijo na spletni strani organizatorja https://siol.net, če so nagrajeni.

V natečaju se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave. Pridržujemo si pravico, da besedila, ki so žaljiva, diskriminatorna, zlonamerna, nespodobna, obrekljiva, sovražna, grozeča, vulgarna in/ali napeljujejo k sovraštvu, nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti, vsebujejo simbole, znake, ki simbolizirajo totalitaristične režime ali kako drugače vznemirjajo ljudi in/ali so po presoji organizatorja neprimerne za objavo, izbrišemo z našega strežnika. Tovrstnih besedil in generiranih fotografij misli organizator ne bo objavil. Besedila izražajo stališča avtorjev, ne uredništva in/ali organizatorja Siol.net.

Glasovanje

Za vsako fotografijo misli z unikatnim besedilom, ki bo objavljena na mediju Siol.net, bo mogoče glasovati in se bo na podlagi števila prejetih glasov potegovala za glavne nagrade. Glasovanje bo potekalo prek medija Siol.net, kjer bodo objavljene vse fotografije.

Ko bo uporabnik zapisal besedilo, kreiral in oddal fotografijo misli, bo lahko v spletni aplikaciji kliknil na ikono posameznega družbenega omrežja in s tem delil povezavo do objavljene fotografije misli z dodanim besedilom na mediju Siol.net, kjer bodo uporabniki lahko oddali svoj glas.

Glasuje lahko vsak uporabnik spleta, ki uporablja medij Siol.net. Uporabniki lahko za isto misel glasujejo večkrat – več glasov ko bo oddanih za posamezno misel, več možnosti za zmago ima ta misel. Glasovi se beležijo s pomočjo računalniškega sistema in so shranjeni v računalniški bazi. Glasovanje je mogoče na vsakih 10 minut. Vse, za katere bomo ugotovili, da so zlorabili glasovanje, bomo izključili iz možnosti za pridobitev nagrad.

7. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo natečaja in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije.

Med vsemi, ki bodo glasovali za fotografije misli z dodanim besedilom v natečaju, bo organizator v glavnem žrebanju, ki bo 7. 1. 2020 ob 11. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana, izžrebal naslednje nagrade:

 • 2-krat majico,
 • 2-krat miselno sestavljanko,
 • 1-krat prenosno baterijo za mobilni telefon (powerbank),
 • 1-krat kavni blok Siol.net.
 • 5-krat čaj.

 

Med 15 avtorji z unikatnimi mislimi, ki bodo prejele največ glasov, bo organizator izžrebal naslednje nagrade:

 • 2-krat zimsko kapo s cofom,
 • 1-krat prenosno baterijo za mobilni telefon (powerbank),
 • 1-krat kavni blok Siol.net.

 

Žrebanje ne bo javno. Vsak od nagrajencev prejme eno od zgoraj navedenih nagrad.

 

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar lahko v natečaju prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

8. Pristojnosti komisije

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka natečaja in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v natečaj.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem natečajem in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Vsi nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v treh dneh po razglasitvi objavljen na https://siol.net.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. Če se v tem roku ne odzovejo, izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji natečaja oziroma žrebanja.

Fotografije nagrad so simbolične, nagrajenci bodo nagrade prevzeli na sedežu organizatorja ali na drugem dogovorjenem kraju.

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani natečaja, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani natečaja in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

 

Organizator natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili natečaja.

 

12. Avtorstvo

 

Uporabnik jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

 

S sodelovanjem pri tem natečaju uporabnik prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev, in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice uporabnikovih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela.

 

Če med oddanimi fotografijami misli z dodanim unikatnim besedilom v natečaju Misel leta opazite svoje misli/besedilo, ki je objavljeno na drugem delu, in objave niste dovolili, nam lahko pišete na e-naslov info@tsmedia.si in sporno fotografijo misli bomo odstranili.

 

13. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v natečaju ali za sodelovanje v natečaju z napačnimi podatki.

Sodelovanje v natečaju, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove natečaj. O tem mora organizator prek spletne strani natečaja in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani natečaja. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju natečaja.

Udeležencem natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z natečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator natečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

14. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani natečaja oz. na https://siol.net/.

15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem natečaju sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za natečaj Misel leta ter dovoljuje, da organizator TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bo družba TSmedia oddane podatke do preklica uporabljala za namen neposrednega trženja, in sicer za obveščanja o ponudbi, novostih, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizator natečaja se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

 

Informacije o upravljavcu

 

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe natečaja z vseh vidikov, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objavo nagrajencev na spletni strani natečaja.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorja, in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia in njegovih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

 

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče.

 

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 

 • ime, priimek, e-poštni naslov, spol ter besedilo za namene žrebanja nagrad, pošiljanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani Siol.net;
 • ime, priimek ter e-poštni naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (Siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia.

 

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v natečaju.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanju navad obiskanosti spletnih strani odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

 

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

 

Pravice posameznikov

Sodelujoči v natečaju lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

 

Poleg tega lahko sodelujoči v natečaju:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

 

Sodelujoči v natečaju pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d. o. o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave Odjava, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

 

Sodelujoči v natečaju se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

 

Popravke podatkov lahko sodelujoči v natečaju upravljavcu sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

 

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v enem mesecu, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

 

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v natečaju meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d. o. o. Sodelujoči v natečaju pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali e-naslov info@tsmedia.si oziroma dpo@tsmedia.si.

 

Sodelujoči v natečaju lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

 

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d. o. o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v natečaju ni mogoče.

 

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja natečaja prekliče svoje sodelovanje v natečaju, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

 

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 12. 12. 2019

Organizator: TSmedia, d. o. o.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin