Pravila in pogoji nagradne igre Rokometaš sprašuje, vi odgovarjate

Objavljamo Pravila in pogoji nagradne igre Rokometaš sprašuje, vi odgovarjate.

Pravila in pogoji nagradne igre Rokometaš sprašuje, vi odgovarjate
Foto: Vid Ponikvar

Pravila in pogoji nagradne igre Rokometaš sprašuje, vi odgovarjate (v nadaljevanju: pravila)

1. Organizator nagradne igre

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro Rokometaš sprašuje, vi odgovarjate (v nadaljevanju nagradna igra).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo od 5. 1. 2017 do 25. 1. 2017. Nagradna igra bo potekala v treh nizih. Prvi niz se bo začel še pred prvenstvom in bo trajal od 5. 1. 2017 do 11. 1. 2017. Drugi niz bo trajal od 12. 1. 2017 do 18. 1. 2017. Tretji niz bo trajal od 19. 1. 2017 do 25. 1. 2017. Vsak niz nagradne igre se bo končal na zgoraj zapisani datum, in sicer ob 12.00, ko bo tudi potekalo žrebanje za nagrade. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre www.siol.net (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja in organizatorjevega naročnika.

4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki prek spletne strani nagradne igre sodeluje v nagradni igri s tem, da odda obrazec z osebnimi podatki, odgovori na nagradno vprašanje v nagradni igri in se strinja s temi pravili in pogoji.

5. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije in ki lahko dostopajo do spletnega naslova www.siol.net ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani, lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

V nagradni igri sodelujoči, ki na spletni strani nagradne igre odgovorijo na nagradno vprašanje, izpolnijo in podajo vse zahtevane osebne podatke – vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega bo lahko dostavljeno potrditveno e-poštno sporočilo –, se strinjajo s temi pravili in pogoji ter e-vprašalnik pravilno oddajo. S pravilno oddajo e-vprašalnika oseba postane sodelujoči.

Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene piškotke (ang.: cookies) in JavaScript.

Ena oseba lahko v posameznem nizu nagradne igre sodeluje le z eno prijavo. Tako je v posameznem nizu lahko tudi izžrebana samo enkrat. Lahko pa na nagradno vprašanje odgovori večkrat. Enako velja za druga dva niza.

S prijavo v nagradno igro vsak sodelujoči soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz. e-vprašalniki.

6. Potegovanje za nagrade

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da na www.siol.net odgovorijo na eno nagradno vprašanje v povezavi z rokometom. S sodelovanjem in oddajo podatkov, ki jih organizator zahteva, ter s strinjanjem s pravili in pogoji sodelovanja hkrati sodelujejo tudi v žrebanju za nagrade.

S sodelovanjem v kvizu se sodelujoči strinjajo s tem, da se njihov elektronski naslov in drugi podatki (ime, priimek, poštna številka, spol, letnica rojstva, področja zanimanja) (v nadaljevanju podatki), ki jih sodelujoči v kvizu navedejo ob prijavi v kviz, posredujejo organizatorju in organizatorjevemu naročniku. Strinjajo se tudi s tem, da se njihovi podatki (ime, priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net, če so izžrebani.

7. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravil.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo ob koncu vsakega niza nagradne igre na naslovu organizatorja (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije. Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri končanega žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja je določena skladno z dogovorom znotraj organizatorja nagradne igre, ki tudi določi predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku petih dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji nesporno dokazati na način, kot ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v kviz.

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim kvizom ter s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Seznam nagrad

Nagrade za prvi niz nagradne igre:

 • 3 x uradna navijaška majica Rokometne zveze Slovenija s podpisi reprezentantov
 • 3 x sladko presenečenje

Nagrade za drugi niz nagradne igre:

 • 3 x uradna navijaška majica Rokometne zveze Slovenija s podpisi reprezentantov
 • 3 x sladko presenečenje

Nagrade za tretji niz nagradne igre:

 • 3 x uradna navijaška majica Rokometne zveze Slovenija s podpisi reprezentantov
 • 3 x sladko presenečenje

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 18 nagrajencev.

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani kviza, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani kviza in na spletni strani www.siol.net najpozneje v roku sedmih dni po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v roku petih dni po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte ali po telefonu) v roku, navedenem v obvestilu, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Organizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 ter prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade, znižane za povrnjene stroške.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 evrov z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen če je nagrajenec mladoletna oseba.

Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji kviza. V nagradnem kvizu Rokometaš sprašuje, vi odgovarjate nobena nagrada ne presega zakonske omejitve za plačilo dohodnine, ki je 42 evrov z DDV.

12. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

14. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja ter na spletni strani nagradne igre oz. na www.siol.net.

15. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbrane osebne podatke udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdelujejo izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev,
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre,
 • pošiljanje končnega e-poštnega sporočila s pozivom k ogledu nagrajencev na spletni strani nagradne igre,
 • statistične in tržne analize ter segmentacij sodelujočih,
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij organizatorja in sponzorja nagradne igre,
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah, ugodnostih in drugih informacijah iz ponudbe organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči tudi privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v nagradni igri, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja, da se ti podatki obdelujejo za vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, pa tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot sedem elektronskih sporočil. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo Odjava, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo, dokler sodelujoči ne prekličejo hrambe osebnih podatkov.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@tsmedia.si).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.

Sodelujoči se lahko znotraj nagradne igre odjavi od prejemanja sporočil nagradne igre. Odjava od prejemanja sporočil nagradne igre ne pomeni odjave od prejemanja sporočil organizatorja promocije. Če se želijo sodelujoči odjaviti tudi od prejemanja sporočil organizatorja, se morajo odjaviti s pisnim obvestilom.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranita pet let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

E-poštni naslovi priporočenih prejemnikov, ki jih sodelujoči vpišejo v obrazec za priporočanje, se vpišejo le v začasno bazo osebnih podatkov, do katere živi uporabniki dostopajo le izjemoma za potrebe reševanja morebitnih pritožb. Ti e-poštni naslovi (z izjemo sodelujočih) se hranijo le do javne objave nagrajencev kviza, in sicer z namenom preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje,
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov,
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi.

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 5. 1. 2017

Organizator: TSmedia, d. o. o.

Sorodne vsebine

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Popularno

Vroči članki

Najbolj brano