SiolNET. Sportal Naj planinska koča
0,01

termometer

 • Messenger
 • Messenger
NAJ PLANINSKA KOČA 2020

Pravila in pogoji sodelovanja v glasovanju za Naj planinsko kočo 2020

0,01

termometer

1. Organizatorja glasovanja

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizatorja) z namenom promocije planinarjenja organizirata glasovanje za  Naj planinska koča 2020 (v nadaljevanju: glasovanje ali nagradno glasovanje). S temi pravili organizatorja določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v glasovanju.

2. Trajanje glasovanja

Sodelujoči lahko v glasovanju sodelujejo v obdobju od 1. 6. 2020 od vključno 3. 9. 2020, pri čemer bo prvi krog izbora potekal od 1. 6. 2020 do 27. 7. 2020, drugi krog pa od 28. 7. 2020 do 3. 9. 2020. Glasovanje se konča z glavnim glasovanjem. Glasovanje poteka na spletni strani glasovanja http://siol.net/sportal/naj-planinska-koca (v nadaljevanju: spletna stran glasovanja).

3. Namen glasovanja

Namen glasovanja je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter promocija planinarjenja.

4. Pogoji sodelovanja v glasovanju

V glasovanju lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se sodelujejo v glasovanju.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi glasovanja, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v glasovanju, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v glasovanju tako, da na spletni mestu http://siol.net/sportal/naj-planinska-koca  in podstraneh:

 • izpolni glasovalnico s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek, označi spol),
 • poda soglasje, da mu družbi TSmedia, d.o.o, Stegne 19, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju PZS) na njegov e-poštni naslov pošiljajo e-sporočila za namen neposrednega trženja,
 • se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v glasovanju.
 • med predlaganimi kočami izbere najljubšo (eno) visokogorsko planinsko kočo ali najljubšo (eno) planinsko kočo.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradnega glasovanja se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradnem glasovanju in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradnem glasovanju, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradnega glasovanja ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v glasovanju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V glasovanju se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane glasovnice ter udeleženci, ki imajo na dan glasovanja veljavno soglasje za neposredno trženje.

6. Potegovanje za nagrade in izvedba glasovanja

Sodelujoči se v glasovanju poteguje za nagrade tako, da na strani glasovanja https://siol.net/ odda svoje osebne podatke, poda soglasje za neposredno trženje s katerim soglaša, da mu organizatorja TSmedia in PZS pošiljata e-sporočila z namenom neposrednega trženja, potrdi pogoje sodelovanja v nagradnem glasovanju ter glasuje na naslednji način:

V prvem krogu udeleženci izbirajo:

 • naj planinsko kočo med 128 različnimi planinskimi kočami ter
 • naj visokogorsko planinsko kočo med 28 visokogorskimi planinskimi kočami.

V drugem krogu pa udeleženci lahko glasujejo za:

 • naj planinsko kočo, pri čemer se lahko izbira med 5 kočami iz te kategorije, ki so v prvem krogu prejele največ glasov ter
 • naj visokogorsko planinsko kočo, pri čemer se lahko izbira med 5 kočami iz te kategorije, ki so v prvem krogu prejele največ glasov.

Številka koč za glasovanje v drugem krogu se lahko tudi spremeni.

Vsak sodelujoči lahko iz enega brskalnika odda 1 glas v 60 minutah. V kolikor bosta organizatorja ugotovila zlorabe pri glasovanju, bosta sodelujočega, ki je glasovanje zlorabil, izključila iz možnosti za pridobitev nagrad.

Razglasitev zmagovalne planinske koče

Ob koncu glasovanja bo planinski koči (1 planinsko koča in 1 visokogorsko kočo), ki bosta prejeli največ glasov s strani uporabnikov, pred razglasitvijo preverila in potrdila tričlanska strokovna komisija. Strokovna komisija je sestavljena iz treh predstavnikov, pri čemer sta dva predstavnika imenovana s strani PZS in en predstavnik s strani TSmedia, d.o.o. Strokovna komisija bo identificirala planinski koči (1 planinsko kočo in 1 visokogorsko kočo), ki pri glasovanju uporabnikov prejeli največ glasov in nato preverila ustreznost osnovnih kriterijev delovanja posamezne planinska koče. Kriteriji ustreznega delovanja vključujejo: poslovanje planinske koče in njenega najemnika, sodelovanje z matičnim planinskim društvom, sodelovanje z drugimi planinskimi kočami in društvi. Strokovna komisija bo v primeru neizpolnjevanja osnovnih kriterijev delovanja, podala veto na končni izbor. To pomeni, da posamezna planinska koča, ki ne bo izpolnjevala zgoraj navedenih kriterijev, ne bo razglašena kot zmagovalka, pač pa bo namesto nje izbrana naslednja koča, ki bo prejela največ glasov s strani uporabnikov in hkrati izpolnjevala zgoraj naštete kriterije.

7. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo glasovanja in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer v obdobjih:

 • Tedenska žrebanja prvega kroga: 16. 6. 2020, 23. 6. 2020, 30. 6. 2020, 7. 7. 2020, 14 7. 2020, 21. 7. 2020 in 28. 7. 2020
 • Tedenska žrebanja drugega kroga: 4. 8. 2020, 11. 8. 2020, 18. 8. 2020, 25. 8. 2020 in 1. 9. 2020.

Žrebanje potekajo ob torkih ob 10. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

 • Glavno žrebanje: 4. 9. 2020 ob 10.00.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic v prvem krogu izžrebala vsak torek 8 nagrajencev, skupaj 56 nagrajencev.

V drugem krogu bo komisija izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala vsak torek 8 nagrajencev, skupaj 40 nagrajencev.

4. 9. 2020 bo komisija izmed vseh sodelujočih v prvem in drugem krogu izžrebala še 1 glavno nagrado.

Skupaj bo v izboru podeljenih 97 nagrad. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

 

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu enega od organizatorjev v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko glasuje večkrat, vendar lahko skupaj v prvem in drugem krogu glasovanja prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih glasovnic. Vsi, ki so glasovali gredo v boben za žreb glavno nagrado.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorjema glasovanja, ki tudi določita predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka glasovanja in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

 

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim sodelujoči glasuje.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem glasovanjem in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Seznam nagrad

V prvem krogu:

V drugem krogu:

Vsi sodelujoči v prvem in drugem krogu bodo sodelovali tudi v žrebanju za glavno nagrado.

Glavna nagrada: 
Nahrbtnik Thule

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani glasovanja, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani glasovanja in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bosta nagrade izročila organizatora in sicer je odvisno od nagrade. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bosta nagrajence organizatorja obvestila prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizatorja glasovanja si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v glasovanju sodeloval v nasprotju s pravili glasovanja.

 

12. Davčne obveznosti

Akontacijo dohodnine za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV bo odvedel organizator nagradne igre.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.
   

13. Druge določbe

Organizatorja ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v glasovanju ali za sodelovanje v glasovanju z napačnimi podatki.

Sodelovanje v glasovanju, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi glasovanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo glasovanje. O tem morata organizatorja prek spletne strani glasovanja in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatorja sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih glasovanja bosta organizatorja sodelujoče obveščali na spletni strani glasovanja. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi s glasovanjem oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorja glasovanja ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju glasovanja.

Udeležencem glasovanja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s glasovanjem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizatorja glasovanja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo glasovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

14. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani glasovanja oz. na spletnem mestu http://siol.net/sportal/naj-planinska-koca in podstraneh:

15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem glasovanju sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za glasovanje naj planinska koča 2020 in se strinja, da organizatorja TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bosta družbi TSmedia in PZS oddane podatke do preklica uporabljali za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizatorja glasovanja se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeni tretji osebi. Organizatorja bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

 

Informacije o upravljavcih

 

Organizatorja in upravljavca osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavca ali organizatorja).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradnega glasovanja

Za namen izvedbe glasovanja v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani glasovanja

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorjev in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia in njegovih poslovnih partnerjev ter za pošiljanje e-novic Planinska zveze Slovenija.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta upravljavca dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta upravljavca te podatke prenehala obdelovati.

 

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

 

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek, e-naslov, spol, letnica rojstva, kraj za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

 

Upravljavec PZS obdeluje naslednje osebne podatke:

 

 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • ime, priimek, e-naslov, spol, letnica rojstva, kraj za namen neposrednega trženja: za namen pošiljanja e-novic PZS.

 

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v glasovanju.

 

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizatorja hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hrani še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizatorja zagotavljata, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizatorja zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev, odločita, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana , dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

 

Iznos v tretje države

Upravljavca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavca to omogočita ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

 

Pravice posameznikov

Sodelujoči v glasovanju lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavca o uporabniku obdelujeta,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljavca, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavca prenehata uporabljati oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

 

Poleg tega lahko sodelujoči v glasovanju:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcema.

 

Sodelujoči v glasovanju pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o. posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

 

Sodelujoči v glasovanju pravice uveljavljajo tako, da Planinski zvezi Slovenija, posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: administrator@pzs.si
 • na poštni naslov: Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

 

Sodelujoči v glasovanju se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

 

Popravke podatkov lahko sodelujoči v glasovanju upravljavcema sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

 

Upravljavca bosta posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovila v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

 

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v glasovanju meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Planinska zveza Slovenije. Sodelujoči v glasovanju pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

 

Sodelujoči v glasovanju lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

 

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. ter PZS, pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja ne moreta pridobiti, sodelovanje v glasovanju ni mogoče.

 

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja glasovanja prekliče svoje sodelovanje v glasovanju, tako da pošlje sporočilo organizatorjema na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizatorja izključita iz svoje baze.

 

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejta organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravili v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega

Organizatorja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo glasovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 1. 6. 2020

Organizatorja: TSmedia, d. o. o. ter Planinska zveza Slovenija

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

delitve: 1
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin