SiolNET. Trendi Kultura
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu Mogočne ženske

0

termometer

TSmedia, d. o. o.,  z namenom promocije spletne strani Siol.net in digitalnih vsebin organizira nagradni kviz Mogočne ženske

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje vnagradnem kvizu.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu Mogočne ženske (v nadaljevanju: pravila)

 

1. Organizator nagradnega kviza

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije spletne strani Siol.net in digitalnih vsebin organizira nagradni kviz Mogočne ženske (v nadaljevanju: kviz).

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje vnagradnem kvizu.

2. Trajanje nagradnega kviza

Sodelujoči lahko v izboru sodelujejo v obdobju od 2. 3. 2022 od vključno 31. 3. 2022. Nagradni kviz se konča z žrebanjem. Izbor poteka na spletni strani https://siol.net/trendi/kultura/kako-dobro-poznate-mo-go-cne-zenske-nagradni-kviz-574062 (v nadaljevanju: spletna stran kviza).

3. Namen nagradnega kviza

Namen nagradnega kviza je, da bralci Siol.net preverijo svoje znanje o dosežkih žensk. Hkrati pa je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke organizatorja Siol.net ter pridobivanje soglasij bralcev za namen neposrednega trženja TSmedia in poslovnih partnerjev TSmedia.

4. Pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu

V kvizu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe, vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net ter sodelujejo nagradnem kvizu.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi kviza, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v izboru, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem nagradnem kvizu se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili nagradnega kviza in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradnega kviza ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavnega in v celoti izpolnjenega obrazca udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradnem kvizu se upoštevajo le veljavni, pravilno izpolnjeni in oddani obrazci za vnos osebnih podatkov ter udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji glasovanja.

 

5. Potegovanje za nagrade in izvedba izbora

Udeleženec lahko sodeluje v izboru tako, da na spletnem mestu https://siol.net/trendi/kultura/kako-dobro-poznate-mo-go-cne-zenske-nagradni-kviz-574062:

 • odgovori na vprašanja v nagradnem kvizu, tako, da izbere enega izmed možnih odgovorov,
 • izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek, označi spol),
 • opcijsko poda soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Cigaletova ul.15, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja dnevne novice SIol.net,
 • opcijsko poda soglasje, da mu soorganizator Telekom Slovenije, Cigaletova ul. 15, 1000 Ljubljana,  na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja.
 • ter se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

 

Ko sodelujoči odgovori na vseh deset vprašanj nagradnega kviza, izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek) in poda soglasja, se mu prikaže avtomatski odgovor, da je vključen v nagradno žrebanje.

Vsak sodelujoči lahko reši nagradni kviz enkrat na dan. V kolikor bo organizator ugotovil zlorabe pri izboru, bo sodelujočega, ki je izbor zlorabil, izključil iz možnosti za pridobitev nagrad.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradnega kviza in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer v sredo, 6. 4. 2022. Žrebanje bo potekalo ob 9. uri.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala 4 nagrajence.

 

Skupaj bodo v nagradnem kvizu podeljenih 9 nagrad. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

 

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar lahko skupaj prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih predlogov.

7. Pristojnosti komisije

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka inagradnega kviza in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

 

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim sodelujoči sodeluje.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem izborom in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

 • 1 x  darilni komplet Melvita za moške
 • 1 x  darilni komplet Melvita za ženske
 • 1 x Select Box nega telesa
 • 1x darilni komplet L´occitanova hišica
 • 1x nakupovalna vrečka Siol.net iz jute
 • 1x komplet za intimno nego DermoXEN za ženske
 • 1x komplet  za intimno nego DermoXEN, za ženske in moške
 • 2x gel za intimno nego DermoXEN za ženske

Skupaj bo podeljenih 9 nagrad.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani izbora, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani izbora in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

 

Organizator izbora si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v izboru sodeloval v nasprotju s pravili izbora.

 

 

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.  V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Nagrajenec, ki prejme nagrado, ki je predmet obdavčitve, mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržujejo pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v izboru ali za sodelovanje v izboru z napačnimi podatki.

Sodelovanje v izboru, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi izbora, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove izbor. O tem mora organizator prek spletne strani izbora in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih izbora bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani izbora. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si .

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator izbora ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju izbora.

Udeležencem izbora sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z izborom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator izbora lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo izbora, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani izbora oz. na spletnem mestu https://siol.net/digisvet.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem izboru sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za izbor Moj naj telefon in se strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bo družba TSmedia oddane podatke do preklica uporabljala za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanje o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizator izbora se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

 

Informacije o upravljavcih

 

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalec obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe izbora v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja TSmedia

Za namene neposrednega trženja organizatorja in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Upravljavec zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizatorja dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizatorja te podatke prenehala obdelovati.

 

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

 

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net, najdi.si, bizi.si …) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • davčni podatki, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine,
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

 

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v izboru.

 

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

 

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

 

Pravice posameznikov

Sodelujoči v izboru lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

 

Poleg tega lahko sodelujoči v izboru:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

 

Sodelujoči v izboru pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

 

Sodelujoči v izboru se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

 

Popravke podatkov lahko sodelujoči v izboru upravljavcu sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

 

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

 

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v izboru meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Sodelujoči v izboru pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletov 15, 1000 Ljubljana.

 

Sodelujoči v izboru lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

 

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v izboru ni mogoče.

 

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja izbora prekliče svoje sodelovanje v izboru, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

 

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo izbora, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 2. 3. 2022

 

Organizator: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin