Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Sobota,
10. 4. 2021,
10.55

Osveženo pred

3 leta, 3 mesece

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

PR članek OBI nagradna igra

Sobota, 10. 4. 2021, 10.55

3 leta, 3 mesece

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Čas je za OBI

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Objavljamo pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Čas je za OBI (v nadaljevanju: pravila).

OBI, vrtno pohištvo | Foto:

1. Organizator in soorganizator nagradne igre

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) in OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator) z namenom promocije za podjetje OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, Slovenija organizirata nagradno igri Čas je za OBI (v nadaljevanju nagradna igra).

S temi pravili organizatorji določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 15.4.2021 do 15.6.2021. Nagradna igra se konča z glavnim žrebom. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja in promocija blagovnih znamk soorganizatorja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.  

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri katerem organizatorju in soorganizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani nagradne igre:

 • Odda svoj glas, odgovori na vprašanje in izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-naslov),
 • z oddajo podatkov se do preklica prijavlja na prejemanje obvestil in reklamnih sporočil podjetja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Soglašate s tem, da lahko OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana posredovane podatke uporablja za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi podjetja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana preko sporočil elektronske pošte. Soglasje lahko kadarkoli prekličete po elektronski pošti (poslano na naslov kontakt@obi.si), s pisno vlogo (poslano na naslov OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana) ter tudi na druge za posamezno obliko komunikacije običajne oziroma zahtevane načine, kot bo navedeno tudi v posameznem sporočilu. Več informacij o obdelavi vaših podatkov je na voljo v rubriki 15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika teh Pravil.
 • ter se s sodelovanjem v nagradni igri strinja s pravili.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je zbran, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v izbor za nagrado.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice ter udeleženci, ki imajo na dan izbora veljavno soglasje za neposredno trženje.

6. Potegovanje za nagrado in izvedba nagradne igre

Sodelujoči se v nagradni igri poteguje za nagrade tako, da na strani nagradne igre https://siol.net/ odda svoje osebne podatke, poda soglasje za neposredno trženje s katerim soglaša, da mu soorganizator OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana pošilja osebno prilagojena obvestila in reklamna sporočila o storitvah in ponudbi podjetja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana preko sporočil elektronske pošte, ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Soorganizator bo v času predaje glavne nagrade nagrajencu opravila fotografiranje in snemanje dogodka, s čimer se nagrajenec strinja. Organizator in soorganizator imata nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno, kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev.

Nagrajenec se tudi strinja in dovoli snemanje in objavo intervjujev in videoprispevkov ter s tem časovno neomejeno objavo vsega tudi če se nagrajenec odloči svoje sodelovanje preklicati.

Organizator in soorganizator ne odgovarjata za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe, ki je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni igri.

7. Žrebanje/izbor nagrajencev

a.) Glavno žrebanje:

Žrebanje glavnega nagrajenca bo 16. 06. 2021 ob 10. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic bodo izbrali skupaj 3 nagrajence.

Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izbranemu nagrajencu. Izbor je dokončen in ne bo javen.

Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izbran samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za izbor nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja in soorganizatorja je določena skladno z dogovorom med organizatorjem in soorganizatorjem nagradne igre, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne igre in izbor nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, telefona ali njegovega naslova, ki jih je sodelujoči oddal s sodelovanjem v nagradni igri.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Nagrada

- 3x vrednosti bon OBI 20 €

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorja in soorganizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator in soorganizator imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrado izročil soorganizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenca obvestili prek obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po izboru, seznam nagrajencev pa bo objavljen na Siol.net. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izbrancu.

Sorganizator si pridržujejo pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.  

12. Davčne obveznosti

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator nagradne igre.

13. Druge določbe

Organizator in soorganizator ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator in soorganizator ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem morajo organizatorji prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in soorganizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in soorganizator sodelujoče obveščala na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na advertorial@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja in soorganizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizator in soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

14. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre oz. na https://siol.net/.

15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje nagradne igre in se strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in soorganizator, obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bosta družbi Tsmedia, d.o.o., in OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, oddane podatke do preklica uporabljala za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizator in soorganizator se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovaa neupravičeni tretji osebi. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Sodelujočim pripadajo vse pravice, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Upravljalca osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavca ali organizatorja).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu izbora nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja soorganizatorja  OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana in sicer za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi družbe preko sporočil elektronske pošte.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je soorganizator dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo soorganizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov za namen izvedbe nagradne igre ter za ime in priimek za namen objave nagrajenca na spletni strani siol.net.

Upravljavec 

1. Organizator in soorganizator nagradne igre

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) in OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator) z namenom promocije za podjetje OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, Slovenija organizirata nagradno igri. (v nadaljevanju nagradna igra).

S temi pravili organizatorji določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 15.4.2021 do 15.6.2021. Nagradna igra se konča z glavnim žrebom. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja in promocija blagovnih znamk soorganizatorja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.  

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri katerem organizatorju in soorganizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani nagradne igre:

 • Odda svoj glas, odgovori na vprašanje in izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-naslov),
 • z oddajo podatkov se do preklica prijavlja na prejemanje obvestil in reklamnih sporočil podjetja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Soglašate s tem, da lahko OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana posredovane podatke uporablja za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi podjetja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana preko sporočil elektronske pošte. Soglasje lahko kadarkoli prekličete po elektronski pošti (poslano na naslov kontakt@obi.si), s pisno vlogo (poslano na naslov OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana.) ter tudi na druge za posamezno obliko komunikacije običajne oziroma zahtevane načine, kot bo navedeno tudi v posameznem sporočilu. Več informacij o obdelavi vaših podatkov je na voljo v rubriki 15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika teh Pravil.
 • ter se s sodelovanjem v nagradni igri strinja s pravili.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je zbran, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v izbor za nagrado.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice ter udeleženci, ki imajo na dan izbora veljavno soglasje za neposredno trženje.

6. Potegovanje za nagrado in izvedba nagradne igre

Sodelujoči se v nagradni igri poteguje za nagrade tako, da na strani nagradne igre https://siol.net/ odda svoje osebne podatke, poda soglasje za neposredno trženje s katerim soglaša, da mu soorganizator OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana pošilja osebno prilagojena obvestila in reklamna sporočila o storitvah in ponudbi podjetja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana preko sporočil elektronske pošte, ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Soorganizator bo v času predaje glavne nagrade nagrajencu opravila fotografiranje in snemanje dogodka, s čimer se nagrajenec strinja. Organizator in soorganizator imata nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno, kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev.

Nagrajenec se tudi strinja in dovoli snemanje in objavo intervjujev in videoprispevkov ter s tem časovno neomejeno objavo vsega tudi če se nagrajenec odloči svoje sodelovanje preklicati.

Organizator in soorganizator ne odgovarjata za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe, ki je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni igri.

7. Žrebanje/izbor nagrajencev

a.) Glavno žrebanje:

Žrebanje glavnega nagrajenca bo 16. 06. 2021 ob 10. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic bodo izbrali skupaj 3 nagrajence.

Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izbranemu nagrajencu. Izbor je dokončen in ne bo javen.

Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izbran samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za izbor nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja in soorganizatorja je določena skladno z dogovorom med organizatorjem in soorganizatorjem nagradne igre, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne igre in izbor nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, telefona ali njegovega naslova, ki jih je sodelujoči oddal s sodelovanjem v nagradni igri.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Nagrada

- 3x vrednosti bon OBI 20 €

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorja in soorganizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator in soorganizator imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrado izročil soorganizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenca obvestili prek obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po izboru, seznam nagrajencev pa bo objavljen na Siol.net. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izbrancu.

Sorganizator si pridržujejo pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.  

12. Davčne obveznosti

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator nagradne igre.

13. Druge določbe

Organizator in soorganizator ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator in soorganizator ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem morajo organizatorji prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in soorganizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in soorganizator sodelujoče obveščala na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na advertorial@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja in soorganizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizator in soorganizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

14. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre oz. na https://siol.net/.

15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje nagradne igre in se strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in soorganizator, obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bosta družbi Tsmedia, d.o.o., in .OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, oddane podatke do preklica uporabljala za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizator in soorganizator se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovaa neupravičeni tretji osebi. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Sodelujočim pripadajo vse pravice, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Upravljalca osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavca ali organizatorja).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu izbora nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja soorganizatorja OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana in sicer za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi družbe OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljanapreko sporočil elektronske pošte.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je soorganizator dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo soorganizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov za namen izvedbe nagradne igre ter za ime in priimek za namen objave nagrajenca na spletni strani siol.net.

Upravljavec OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov za namene izvedbe nagradne igre;
 • ime, priimek, e-naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • davčno številko, ime, priimek za namen plačila akontacije dohodnine;
 • ime, priimek, e-naslov za namen neposrednega trženja.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov upravljavci hranijo in obdelujejo, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja upravljavci hranijo in obdelujejo osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hrani še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, upravljavci zagotavljajo, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko upravljavci zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja in soorganizatorja, upravljavci odločijo, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavci ne iznašajo osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavci o uporabniku obdelujejo,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavljajo tako, da družbi OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: kontakt@obi.si
 • na poštni naslov: OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana

Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljavcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si  ter OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana ali na e-naslov kontakt@obi.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorji ne morejo pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorjem na e-poštni naslov advertorial@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizatorji izključijo iz svoje baze.

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta organizator in soorganizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator in soorganizator zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega.

Organizator in soorganizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 15. 4. 2021

Organizator: TSmedia, d. o. o.

Soorganizator: OBI d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana

Ne spreglejte