SiolNET. Sportal OI Tokio
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger
OI Tokio

Pravila in pogoji sodelovanja v Olimpijskem kvizu

0

termometer

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana organizirata nagradni kviz Olimpijski kviz. S temi pravili določijo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v olimpijskem kvizu.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu Olimpijski kviz

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizatorja) in Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizatorja) z namenom promocije olimpijskega športa in športnikov olimpijcev organizirata nagradni kviz Olimpijski kviz (v nadaljevanju: olimpijski kviz). S temi pravili določijo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v olimpijskem kvizu.

2. Trajanje kviza

Sodelujoči lahko v kvizu sodelujejo v obdobju od 19. 7. 2021 do 8. 8. 2021. Kviz se konča z žrebanjem. Kviz poteka na spletni strani kviza  https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran kviza).

3. Namen kviza

Namen kviza je spodbujanje interesa bralcev Siol.net za spremljanje dogajanja na Olimpijskih igrah v Tokiu in novic iz sveta športa nasploh. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija blagovne znamke organizatorja Siol.net ter pridobivanje soglasij bralcev za namen neposrednega trženja TSmedia in poslovnih partnerjev TSmedia.

4. Pogoji sodelovanja v kvizu

V kvizu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v kvizu.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi kvizu, in zaposleni pri katerem od organizatorjev, soorganizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v kvizu, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem kvizu se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili kviza in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradnega kviza ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjenega obrazca udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v kvizu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V kvizu se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjen in oddan obrazec ter udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji kviza.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba kviza

Sodelujoči lahko sodeluje v kvizu in se poteguje za nagrade tako, da:

 • na spletni strani kviza, prek aplikacije za kviz, ki je dostopna na https://siol.net/olimpijski-kviz odgovori na šest vprašanj na temo olimpijskih športov in športnikov, ki so se v preteklosti udeležili olimpijskih iger ali pa se bodo iger udeležili letos.
 • izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek) ter
 • se strinja s pravili sodelovanja v kvizu.

Sodelujoči lahko ob tem poda tudi soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Stegne 19, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja TSmedia in ali njenih poslovnih partnerjev.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo kviza in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer  9. 8. 2021.

Žrebanje potekajo ob 11. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic, ob vsakokratnem žrebanju izžrebala 5 nagrajencev.

Skupaj bo v izboru podeljenih 10 nagrad. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar lahko skupaj v kvizu prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število sodelovanj. Vsi, ki so sodelovali gredo v boben za žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja je določena skladno z dogovorom med organizatorjem in soorganizatorjem kviza, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka kviza in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v kvizu.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem kvizom in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

Ob zaključku nagradne igre bo komisija izžrebala nagrajence, ki bodo prejeli naslednje nagrade:

Žrebanje 9.8.2021

 • 3-krat brisača za na plažo Telekom Slovenije,
 • 3-krat nahrbtnik Siol.net,
 • 3-krat brisača iz mikrovlaken Siol.net.
 • 1-krat bidon Treniraj kot Tadej Pogačar.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 10 nagrajencev.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani kviza, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradnega kviza in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade podelil organizator TSmedia. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator TSmedia obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili kviza.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

12. Druge določbe

Organizatorja in soorganizator ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v kvizu ali za sodelovanje v kvizu z napačnimi podatki.

Sodelovanje v kvizu, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja, soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizatorja in ali soorganizator ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo kviz. O tem morajo obvestiti prek spletne strani kviza in prek e-pošte vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatorja in ali soorganizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizatorja in soorganizator si pridržujejo pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih kviza bodo sodelujoče obveščali na spletni strani kviza. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev in soorganizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z kvizom oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorja in soorganizator kviza ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju kviza.

Udeležencem kviza sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z kvizom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizatorja in soorganizator kviza lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja in soorganizator bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani kviza oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem kvizu sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za kviz in se strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator kviza se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeno tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe kviza v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani kviza ter za namen pošiljanja nagrad.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorja TSmedia

Za namene neposrednega trženja organizatorja  in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Organizator TSmedia zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in morebitnega plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator TSmedia i dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator TSmedia te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda drugo soglasje, bosta organizator TSmedia in soorganizator osebne podatke obdelovala tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • naslov za pošiljanje nagrade
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Vir podatkov

Organizator TSmedia podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi drugačnega soglasja organizator in soorganizator hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator TSmedia zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,  , dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v kvizu lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v kvizu:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcem.

Sodelujoči v kvizu pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v kvizu se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v kvizu upravljavcu sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v kvizu meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o… Sodelujoči v kvizu pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči v kvizu lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o.,. pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne moreta pridobiti, sodelovanje v kvizu ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradnega kviza prekliče svoje sodelovanje v nagradnem kvizu, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator.

Datum objave teh pravil: 19. 7. 2021

Organizator: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin