SiolNET. Sportal Nogomet
0,00

termometer

 • Messenger
 • Messenger
NOGOMETNI KVIZ

Pravila in pogoji sodelovanja v nogometnem nagradnem kvizu

0,00

termometer

1. Organizatorja nagradnega kviza
TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 (v nadaljevanju organizator) in Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator), z namenom promocije blagovne znamke Siol.net in promocije vsebin v okviru svetovnega prvenstva v nogometu na Siol.net Sportal, organizirata nagradni nogometni kviz (v nadaljevanju nagradni kviz). S temi pravili določata pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem kvizu.

2. Trajanje nagradnega kviza

Sodelujoči lahko v nagradnem kvizu sodelujejo v obdobju od 20. 11. 2022 do vključno 18. 12. 2022. Nagradni kviz se konča z žrebanjem. Nagradni kviz poteka na spletni strani nagradnega kviza https://siol.net/sportal/nogomet/kako-dobro-poznate-nogomet-preverite-v-nogometnem-kvizu-592234 (v nadaljevanju: spletna stran nagradnega kviza).

Nogometni kviz Sportal Kako dobro poznate nogomet? Preverite v nogometnem kvizu!

3. Namen nagradnega kviza

Namen nagradnega kviza je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter promocija svetovnega prvenstva v nogometu. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter promocija blagovne znamke Siol.net in Sportal ter pridobivanje soglasij bralcev za namen neposrednega trženja TSmedia in poslovnih partnerjev TSmedia.

4. Pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu

V nagradnem kvizu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradnem kvizu.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradnem kvizu, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem nagradnem kvizu se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili nagradnega kviza in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradnega kviza ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradnem kvizu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradnega kviza

Sodelujoči lahko sodeluje v nagradnem kvizu in se poteguje za nagrade tako, da na:

Ob koncu nagradnega kviza bomo naključno izžrebali 14 nagrajencev, ki bodo prejeli eno od nagrad.

Udeleženec lahko sodelujejo večkrat.

Sodelujoči lahko ob tem poda tudi soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja TSmedia in ali njenih poslovnih partnerjev.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradnega kviza in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer dne 19.12. 2022. ob 10. uri, na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala 14 nagrajencev.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število rešenih kvizov. Vsi, ki so vsaj enkrat rešili kviz, tj. dogovorili na šest naključno zastavljenih vprašanj in oddali svoje kontaktne podatke, gredo v boben za žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorji nagradnega kviza, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradnega kviza in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, ki ga je sodelujoči vnesel v kontaktni obrazec in s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradno igro.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

 • 3 x termo lonček za kavo
 • 6 x vakuumska steklenica za vodo
 • 1 x brezžične JBL slušalke
 • 4 x potovalna torba 35 L

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradnega kviza, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradnega kviza in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator TSmedia, d.o.o. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizatorja nagradna igre si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradnem kvizu sodeloval v nasprotju s pravili nagradnega kviza.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV bo odvedel organizator nagradnega kviza.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega kviza oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizatorja ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradnem kvizu ali za sodelovanje v nagradnem kvizu z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradnem kvizu, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovesta nagradno igro. O tem morata organizatorja prek spletne strani nagradnega kviza in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatorja sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega kviza bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradnega kviza. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorja nagradnega kviza ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradnega kviza.

Udeležencem nagradnega kviza sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizatorja nagradnega kviza lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradnega kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani nagradnega kviza https://siol.net/sportal/nogomet/kako-dobro-poznate-nogomet-preverite-v-nogometnem-kvizu-592234 oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem nagradnem kvizu sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno igro se strinja, da organizatorja TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in Telekom Slovenije, d.d Cigaletova 15, 1000 Ljubljana obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizatorja nagradnega kviza se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeno tretji osebi. Organizatorja bosta uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizatorja in upravljavca osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter Telekom Slovenije, d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavca ali organizatorja).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalci obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradnega nagradnega kviza

Za namen izvedbe nagradnega kviza v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradnega kviza.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorjev in soorganizatorja

Za namene neposrednega trženja organizatorjev ter soorganizatorja in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia, za pošiljanje e-novic Telekoma Slovenije, d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Soorganizator in organizator TSmedia zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatkesta organizator TSmedia in soorganizator dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizator TSmedia in soorganizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bosta organizator TSmedia in soorganizator osebne podatke obdelovala tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • davčni podatki, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine;
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Upravljavec Telekom Slovenija obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov za namen neposrednega trženja: za namen pošiljanja e-novic Telekoma Slovenije.

Vir podatkov

Upravljalec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradnem kvizu.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizatorja hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizatorja zagotavljata, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizatorja zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev, odločita, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirata, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in Telekom Slovenije, d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradnem kvizu lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalca o uporabniku obdelujeta,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljalca, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalca prenehata uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradnem kvizu:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcema.

Sodelujoči v nagradnem kvizu pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d.o.o. posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradnem kvizu pravice uveljavlja tako, da družbi Telekom Slovenije, d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@telekom.si,
 • na poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

Sodelujoči v nagradnem kvizu se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradnem kvizu upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradnem kvizu meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Telekom Slovenije. Sodelujoči v nagradnem kvizu pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter Telekom Slovenije, d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči v nagradnem kvizu lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. ter Telekom Slovenije, d.d., pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja ne moreta pridobiti, sodelovanje v nagradnem kvizu ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradnega kviza prekliče svoje sodelovanje v nagradnem kvizu, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega

Organizatorja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradnega kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 20. 11. 2022

Organizatorja: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter Telekom Slovenije, d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin