SiolNET. Siol Plus Kolumne
10

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Žiga Turk: Golob, vrabec in miš

10

termometer

Matej Tonin. Marjan Šarec. Luka Mesec.
Foto: STA

Šestnajstega julija je Nova Slovenija zapustila koalicijska pogajanja s petorčkom. Maksimalni cilj je bil, da se odpre možnost, da se vzpostavi sredinska koalicija, v kateri bi bila tudi stranka SDS. Minimalni, da se preveri, ali je petorčku mogoče verjeti. Da nima fige v žepu in Levice na klopi za rezervne igralce. Vrabca v roki so žrtvovali za goloba na strehi.

Potem se je izkazalo, da si tega goloba nihče ne želi. Na levi sploh ne, na desni pa o tem tudi niso prepričali. Na levi so se vrabcu – skladno s strahovi Nove Slovenije – neverjetno hitro odpovedali. In smo dobili koalicijski sporazum po diktatu Levice. Ni več ne goloba na strehi ne vrabca v roki. Imamo miši v kašči, ki se že razgledujejo po pridelkih.

Slovenija zastava navijači Siol Plus Kolumna Žige Turka: Dan skupnosti, ki ima državo!

Primerjal bom pogodbo koalicije, v kateri je še bila Nova Slovenija, s koalicijsko pogodbo, ki jo je peterici strank vsilila Levica, ni je pa podpisala. Orodje, ki ga za take primerjave vključuje Microsoft Word, dela čudeže. Spodaj so glavne razlike zbrane tabelarično. Na levi je besedilo iz pogodbe z NSi, na desni je besedilo iz pogodbe po diktatu Levice. Vmes je kratek komentar.

Žiga Turk Siol Plus Žiga Turk: Vrnitev zahojenih

Tule so se odpovedali dejanski vladavini prava, enakosti pred zakonom in nižanju javnega dolga.  Drobna sprememba v uvodu, a simbolno pomembna. Izvemo, da je "razvojno" evfemizem za zapravljivo.

Skupaj s stabilnimi javnimi financami, ki se odsevajo med drugim tudi v znižanem javnem dolgu ter dejanski vladavini prava in enakostjo pred zakonom, lahko gradimo boljšo, moderno in uspešno slovensko državo, ki je del širše evropske družine v mednarodnem okolju uglednih, sodobnih, naprednih in demokratičnih držav.

Skupaj s stabilnimi in razvojno naravnanimi javnimi financami bomo gradili boljšo, moderno ter uspešno slovensko državo, ki je del širše evropske družine v mednarodnem okolju uglednih, sodobnih, naprednih in demokratičnih držav.

Izpadla je digitalizacija:

Ustvarili bomo pogoje za tehnološki preboj na osnovi digitalizacije, ki bo omogočila tehnološki in širši družbeni razvoj k oblikovanju pomembnega cilja vseh nas, družbe prihodnosti, družbe uspešnih, ki pa je hkrati tudi socialno občutljiva. Samo tako bo Slovenija postala evropsko središče informacijske in digitalne industrije ter s tem zagotovila blagostanja vseh njenih državljank in državljanov.

 

Temeljna vrednota, skupna vsem nam, je normalna, razvojna in uspešna Slovenija v informacijski dobi, kar znatno presega manjše programske razlike.

V skupni skrbi za znanost, raziskave in razvoj bomo ustvarili pogoje za tehnološki ter razvojni preboj naše družbe, da se ustvarijo pogoji za širši družbeni razvoj in polno uresničitev Slovenije kot družbe znanja. 

 

Temeljna vrednota, skupna vsem nam, je normalna, razvojna in uspešna Slovenija.

Varnost je postala relativna. Vlada bo zagotavljala vsakršno.

V svojih naporih bo delovanje tako koalicije kot vlada temeljilo na (…) zagotavljanju varnosti vsem prebivalcev Republike Slovenije. V svojih naporih bo delovanje tako koalicije kot vlade temeljilo na (…) zagotavljanju socialne, ekonomske in siceršnje varnosti vsem prebivalcev Republike Slovenije.

 V zdravstvu za NSi ni bilo pomembno, kakšne barve je mačka, ki krajša čakalne vrste, po diktatu Levice je najpomembnejše, da je mačka javna. In trg dela v zdravstvu bo ostal še naprej rigiden. Razen za zdravnike iz ZDA.

Za krajšanje nedopustnih čakalnih dob na razumno raven bomo v projektu skrajševanja čakalnih dob vključili vse javne ustanove, koncesionarje ter zasebnike.

 

Sprostitev trga dela

Za krajšanje nedopustnih čakalnih dob na razumno raven bomo v projektu skrajševanja čakalnih dob najprej izčrpali vse možnosti in kapacitete v javnih ustanovah, šele nato pa vključili koncesionarje ter zasebnike.


V zdravstvu bo še več socializma, namesto zavarovanja pa novi davki:

Ohranitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer se ustvarjeni presežki vrnejo nazaj v storitve. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bomo ukinili in ga ob ohranitvi iste ravni pravic prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Adijo, davčne olajšave za zdravje ljudi in zaposlenih:

Uvedli bomo davčne olajšave za podjetja in posameznike, ki vlagajo v preventivno delovanje.                                                                                                                                        

Kaj je v košarici je ob obstoječih čakalnih dobah povsem nepomembno. Ljudje si storitve iz košarice plačujemo sami.

                                                                                                                                                                                                                      V košarico pravic iz OZZ, ki bodo za bolnike brezplačne, bomo vključili tudi zobozdravstvene storitve, ki so zdaj neupravičeno plačljive.

Značilen primer bankomatskega odnosa do javnih financ:

Odhodki za pokojnine se morajo gibati v mejah, ki prispevajo k finančni vzdržnosti celotnih javnih financ. Pokojnine morajo zagotavljati dostojno življenje upokojenk in upokojencev. Država si mora prizadevati zagotoviti sredstva za to raven odhodkov.

 Davki bodo višji, ampak tako, da žaba ne bo opazila, da jo kuhajo. Zvito povečujejo tudi bolj skrite prispevke delodajalca, ne delojemalca. Gre pa za isti denar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               S ciljem približevanja obremenitve za delodajalce in delojemalce bomo postopoma dvignili prispevne stopnje PIZ za delodajalce, in sicer do konca mandata v stopnji 0,8 odstotne točke dviga za delodajalce na leto.

Adijo, ocena vplivov zakonodaje na mala in srednja podjetja (MSP) in skrb za inovacije in razvoj:

Zakonski in podzakonski akti bodo v maksimalni možni meri predhodno obravnavani in usklajeni s predstavniki deležnikov, ki jih bo posamezni akt obravnaval. S primarnim ciljem povečanja inovativnosti in konkurenčnosti gospodarskih družb ob hkratni skrbi za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost.

 

MSP test bo obvezna sestavina priprave vsakega zakonodajnega predloga že v fazi javne obravnave.

 

Poenostavili bomo birokratske postopke za zaposlovanje ustrezno usposobljene in deficitarne kadre iz tujine (nadaljevanje digitalizacije postopkov zaposlovanja).

Zakonski in podzakonski akti bodo v maksimalni možni meri predhodno obravnavani in usklajeni s predstavniki deležnikov, ki jih bo posamezni akt obravnaval. 

 

Poenostavili bomo birokratske postopke za zaposlovanje ustrezno usposobljene in deficitarne delovne sile iz tujine (nadaljevanje digitalizacije postopkov zaposlovanja) ob ustrezni zaščiti domače.


Minimalna plača se bo dvigovala administrativno, ne vezano na to, koliko vrednega je zaposleni naredil:

Sprememba delovnopravne zakonodaje v smeri lažjega prilagajanja delodajalcev hitrim spremembam v poslovnem okolju ob hkratni vzpostavitvi mehanizmov ustrezne varnosti delojemalcev s postopno izenačitvijo pravic vseh oblik dela v smeri varne prožnosti.

 

Poenostavitev postopkov zaposlovanja tujcev in odprava nepotrebnih omejitev.

 

Ustrezna ureditev minimalne plače s proučitvijo možnosti preoblikovanja v smeri t.i. »living wage«

 

Takojšnja medresorska priprava ukrepov za odpravo prekernosti (ustanovitev medresorske delovne skupine za načrtovanje in izvedba ukrepov proti prekarnosti in priprava strategije boja proti prekarnosti). Odprava prekarnih oblik dela v javni upravi, kot zgled zasebnemu sektorju.

 

Učinkovitejše delo inšpektorata za delo, tudi s povečanjem inšpektorjev.

 

Spodbujali bomo spolne kvote v organih vodenja gospodarskih družb

V okviru socialnega dialoga bomo pripravili spremembe delovnopravne zakonodaje v smeri lažjega prilagajanja delodajalcev hitrim spremembam v poslovnem okolju ob hkratni vzpostavitvi mehanizmov ustrezne varnosti delojemalcev s postopno izenačitvijo pravic vseh oblik dela v smeri varne prožnosti. 

 

S proučitvijo možnosti preoblikovanja v smeri t. i. »living wage« bomo ustrezno uredili minimalno plačo.

 

V prihodnjih dveh letih bo dvig minimalne plače v dinamiki 4,5 % vsako leto. Leta 2021 bomo začeli z uporabo formule za izračun minimalne plače. Iz definicije minimalne plače bomo izločili še preostale dodatke.

 

Takoj bomo pripravili medresorske ukrepe za odpravo prekarnosti (ustanovitev medresorske delovne skupine za načrtovanje in izvedba ukrepov proti prekarnosti ter priprava strategije boja proti prekarnosti). Odpravili bomo prekarne oblike dela v javnem sektorju, in sicer kot zgled zasebnemu sektorju. Za namene zasledovanja teh ciljev bomo spremenili ZID in ZDR. 

 

Tudi za agencijske delavce na čakanju bomo uvedli zajamčeno minimalno plačo.

 

Definicijo delovnega razmerja bomo razširili tako, da bo vključevala tudi ekonomsko odvisne osebe, tj. delavce, ki trenutno opravljajo delo preko pogodb civilnega prava in glavnino dohodka zaslužijo pri enem naročniku.

 

Našli bomo rešitev za zagotavljanje socialne in zdravstvene varnosti samozaposlenih oseb v primeru bolniškega dopusta v prvih tridesetih dneh na način, da ne bo prihajalo do zlorab.

 

Delo inšpektorata za delo bo učinkovitejše, tudi s podvojitvijo inšpektorjev.

 

Zaostrili bomo prepoved veriženja pogodb.

 

Spodbujali bomo spolne kvote v organih vodenja gospodarskih družb.

In še, popolnoma na novo, uvedba ekonomske demokracije:

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Izziv: Spodbujanje ekonomske demokracije in sodobnih oblik na področju podjetništva Ukrepi:

 

Prek javnega sklada bomo finančno in izobraževalno podpirali zadružništvo ter socialno podjetništvo. 

 

Vzpostavili bomo pogoje za razvoj delavskih zadrug in delavskih skladov za odkupe podjetij.

 

Uveljavili bomo pravice o prednostni pravici delavcev pri odkupih državnih podjetij (ki jim pripada po ZSDU-1). 

 

Uvedli bomo spodbude za povezovanje različnih podjemov z zadružnimi modeli in sodelom (co-working) ter razvoj pristopov množičnega mikro sofinanciranja s pomočjo novih tehnoloških pristopov.

 

Sprejeli bomo pravne podlage za ustanavljanje zadružnih bank.

Uvajajo moralno-politične kriterije za subvencije gospodarstvu:

Temeljni kriteriji pri dodeljevanju vzpodbud, ki bodo temeljile predvsem na davčnih olajšavah za podjetja, bodo tehnološka naprednost, pričakovana dodana vrednost in mednarodna konkurenčnost.

Temeljni kriteriji pri dodeljevanju spodbud, ki bodo temeljile predvsem na davčnih olajšavah za podjetja, bodo tehnološka naprednost, pričakovana dodana vrednost in mednarodna konkurenčnost.

 

Po potrebi bomo ustrezno prilagodili Zakon o spodbujanju naložb v smeri, da se bodo spodbujale naložbe, ki bodo trajnostno naravnane, družbeno in okoljsko odgovorne.

Moralno-politične kriterije uvajajo tudi za upravljanje državnega premoženja:

Prevetritev Strategije upravljanja kapitalskih naložb države ter uveljavitev sprememb s ciljem povečanja učinkovitosti in donosnosti.

Nadaljevanje privatizacije podjetij v državni lasti, razen strateških podjetij.

Prevetrili bomo Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države in uveljavili spremembe s ciljem povečanja učinkovitosti ter donosnosti.

 

Poleg teh kriterijev pa mora strategija zasledovati tudi socialne in okoljske cilje, skladen regionalni razvoj ter vpliv na zaposlenost.

In spet novi davki:

Znižanje previsoke obremenitve plač najproduktivnejšega in visoko usposobljenega dela zaposlenih po vzoru razvitih EU držav skladno koalicijskemu dogovoru ter davčna razbremenitev nagrad iz nasova poslovne uspešnosti oziroma drugih oblik udeležbe zaposlenih pri dobičku.

 

Priprava in uvedba davka na nepremičnine

 

Izvajanje prilagoditev posameznih delov davčnega sistema tako, da bodo skupni učinki pretežno davčno nevtralni oziroma ne bodo dodatno obremenjevali davčnih zavezancev, kjer ni nujno potrebno

Novelirali bomo Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Zakon o obvezni udeležbi delavcev pri dobičku. 

 

Pripravili in uvedli bomo davek na nepremičnine in premoženje, ki bo bolj obdavčil lastnike več ter večjih nepremičnin.

 

Spodnjo mejo DDPO, ki ga morajo plačati pravne osebe, bomo določili na 5 %.

 

Uvedli bomo pribitek na vse transakcije v davčne oaze.

 

Osebne prihodke iz kapitala in rent bomo vključili v osnovo za odmero dohodnine.

Ne bomo capljali za Estonijo:

Izziv: Digitalizacija družbe

Ukrepi:

 

Oblikovanje resornega ministrstva odgovornega za digitalizacijo, kot nosilca aktivnosti digitalizacije države.

 

Priprava Nacionalnega akcijskega načrta digitalizacije.

 

Podelitev digitalnega državljanstva ob rojstvu (brezplačen e-certifikat in e-identiteta).

Izziv: Digitalizacija družbe  Ukrepa: 

 

Pripravili bomo nacionalni akcijski načrt digitalizacije.

 

Ob rojstvu bomo podelili digitalno državljanstvo (brezplačen e-certifikat in eidentiteta).

Varnost je izgubila prioriteto:

Zaradi naraščajoče nestabilnosti v mednarodnem okolju in zaostrovanja razmer v svetu, potrebuje Republika Slovenija po kriznih letih preudarno prenovo nacionalno-varnostnega sistema, ki se mora prilagoditi novim mednarodnim okoliščinam, spremembam v sistemu mednarodnih odnosov in novim varnostnim grožnjam. Te postajajo vse bolj kompleksne, nepredvidljive, vseobsegajoče in totalne v svojem obsegu kot tudi učinkih. Zato bomo v koaliciji, ki je zavezana reformam in razvoju, oblikovali in sprejeli nujne ukrepe za zagotovitev varnosti Republike Slovenije in njenih prebivalcev

 

Izziv: Zagotoviti nacionalno varnost države in primerno urediti vse podsisteme

 

Postopni realni dvig obrambnih izdatkov proti 2% BDP v dinamiki, ki je finančno vzdržna za javne finance in hkrati zagotavlja ohranjaje kredibilnosti naše države do zavezništva.

Zavedamo se, da je varnost eden izmed temeljnih pogojev za delovanje in razvoj družbe. Poleg tega se zavedamo, da so za varovanje vrednote varnosti in miru ter za zagotavljanje stabilnega varnostnega okolja potrebna sredstva.

 

Naša želja je, da zagotavljamo varnost naših državljanov z ustreznimi sredstvi, ki nikakor ne bodo slabila ostalih podsistemov države.

 

Postopno bomo realno dvignili obrambne izdatke, in sicer v dinamiki, ki je finančno vzdržna za javne finance ter hkrati zagotavlja ohranjaje kredibilnosti naše države do zavezništva. 

Slovenija bo država, bolj prijazna do migrantov:

Izdelava celovite migracijske strategije, ki bo temeljila na medresorskem povezovanju.

 

Sprememba azilne zakonodaje v skladu s širšim konceptom sprememb področne zakonodaje na ravni EU ter z jasnimi varovalkami za preprečevanje zlorab instituta mednarodne zaščite.

 

Učinkovitejše varovanje schengenske meje.

 

Prenos pristojnosti Urada za oskrbo in integracijo migrantov v pristojnost Ministrstva za notranje zadeve.

Izdelali bomo celovito migracijsko strategijo, ki bo temeljila na medresorskem povezovanju.

 

Učinkovitejše bomo varovali schengensko mejo.

 

Tehnične ovire bomo z meje odstranili takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Drugi tir bomo poskusili financirati sami:

Nadaljevali bomo pogajanja z zalednimi državami. Nadaljevali bomo pogajanja z zalednimi državami in hkrati preučili možnosti, da se drugi tir financira brez sodelovanja drugih držav. Pri morebitni odločitvi o sodelovanju bo vlada upoštevala samo možnost, ki bo ugodna za Slovenijo.

Ukinja se študentsko delo:

Zmanjšanje prekarnega dela med mladimi in olajšanje sklepanja rednih zaposlitev z ustreznimi ukrepi na področju delovnopravne zakonodaje

 

Olajšanje sklepanja rednih zaposlitev z varno prožnostjo delovno-pravne zakonodaje

 

Več praktičnega usposabljanja na sekundarni in terciarni ravni izobraževanja

 

Ureditev nacionalne sheme pripravništev

 

Mladim podjetnikom  bomo zagotovili pogoje, ki bodo zmanjševali birokratske ovire in niso zgolj predmet finančnih spodbud.

Zmanjšali bomo prekarno delo med mladimi in spodbujali sklepanje rednih zaposlitev. 

 

Uredili bomo nacionalno shemo pripravništev. 

 

Mladim podjetnikom bomo zagotovili pogoje, ki bodo zmanjševali birokratske ovire in niso zgolj predmet finančnih spodbud. 

 

Uredili bomo študentsko delo:

pravica do malice in plačanega prevoza na delo,

obvezna sklenitev pogodbe (pisnega dogovora) o delu,

 

priprava Zavoda za zaposlovanje za prevzem nalog posredovanja študentskega dela,

preusmeritev koncesij, ki jih zdaj dobivajo študentski servisi (okrog 10 milijonov evrov letno) v sklad za štipendije.

 

Novelirali bomo Zakon o skupnosti študentov in spremenili njen pravni status iz zasebnega v javnega.

Izbris domovinske vzgoje:

Uvedli bomo učne vsebine učenja o odgovornem in aktivnem državljanstvu (»Državljanska vzgoja«/»Domovinska vzgoja« v srednje šole)

Uvedli bomo učne vsebine učenja o odgovornem in aktivnem državljanstvu

(»državljanska vzgoja« v srednje šole).

Stanovanja bo gradila država:

                                                                                                                                                                                                                                                      Politiko Stanovanjskega sklada RS bomo preusmerili v gradnjo javnih najemnih stanovanj, proračunska sredstva za stanovanja bomo do konca mandata dvignili na 0,4 % BDP.

Družino bodo naredili bolj napredno:

DRUŽINA KOT POMEMBEN GRADNIK VSAKE DRUŽBE

 

Družina predstavlja eno izmed temeljnih celic naše družbe.

 

Zavedamo se, da je potrebno mladim omogočiti pogoje v katerih se bodo lažje odločali za ustvarjanje družine.

 

Kot družba smo soočeni s premajhno rodnostjo, pri čemer se posledice tega kažejo na vseh področjih delovanja države.

3.11. DRUŽINSKA POLITIKA

 

Zavedamo se pomena družine, katere definicija ni enoznačna in vključuje različne oblike.

 

Ustvarjati moramo pogoje, v katerih se bodo mladi lažje odločali za otroke, in prispevati k spoštovanju različnosti ter sprejemanju in spoštovanju vseh oblik družin, ki so v naši družbi prisotne.

Brez sprememb zakona o kazenskem postopku:

Izziv: Spremembe zakona o kazenskem postopku

Ukrep:

 

V roku pol leta bomo v državnem zboru sprejeli obstoječo novelo zakona o kazenskem postopku, razen za strokovno javnost spornega dela, ki se nanaša na sodno preiskavo;

 

V treh letih bomo opravili široko strokovno razpravo o tem, na kak način dolgoročno urediti vprašanje sodne preiskave;

 

V roku pol leta bomo sprejeli tiste spremembe zakona, ki bodo takoj odpravile nekatere anomalije, ki pomenijo podaljševanje postopkov, kot je npr. do skrajnosti izpeljano načelo neposrednosti pri izvajanju dokazov.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Višje najnižje plače v javnem sektorju:

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Spremenili bomo ureditev sistema, v katerem je kar 17 plačnih razredov pod minimalno plačo.

Z namenom zamejitve prekarnosti bo uvedena zaposlitev »outsourcanih« delavcev oziroma se bodo iskale druge rešitve za zaposlitev takih delavcev v javni upravi.

Ko boste javno naročali npr. računalnik, bo kriterij pri izbiri tudi spoštovanje delavskih pravic v državi, kjer je proizveden.

Nadgradnja sistema javnega naročanja zagotoviti višjo raven transparentnosti javnega naročanja z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, krepitev pametnega naročanja in drugih specializiranih javnih naročil.

Nadgradili bomo sistem javnega naročanja, in sicer z namenom zagotoviti višjo raven transparentnosti javnega naročanja z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, krepili bomo pametno naročanje in druga specializirana javna naročila.

 

Pri javnem naročanju zgolj najnižja cena ne sme biti edino merilo, upoštevati je treba tudi standarde varovanja okolja in spoštovanja delavskih pravic ter skladnega regionalnega razvoja Slovenije.

Pozabite na hitrejše izdajanje gradbenih dovoljenj:

Izziv: Hitrejši postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja

 

Ukrep:

 

Poenostavitev zakonodaje, ki bo omogočala pridobitev gradbenega dovoljenja najkasneje v 90ih dneh od popolnosti vloge pri čemer je mogoč samo en poziv k njeni dopolnitvi. Zakonodajo se spremeni na način, da so za pravilnost in skladnost popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja odgovorne pooblaščene projektantske institucije, medtem ko so UE odgovorne za nadzor.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Skladno z modnimi smernicami bodo radikalno prepovedali plastiko, pa čeprav slovenska ne konča v oceanih, ampak jo recikliramo:

Prepoved uporabe plastičnih nerazgradljivih vrečk.

Omejili bomo uporabo plastičnih vrečk, plastičnih kozarcev, krožnikov, pribora in drugih posod za prodajo predpripravljene hrane ter pijače, vključno s plastičnim priborom; omejevanje kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo mikroplastiko, in strožja pravila za ravnanje z mikroplastiko kot surovino.

 

Uredili bomo plakatiranje v smeri zmanjšanja »onesnaževanja« prostora s prekomernim in neprimerno nameščenimi oglaševalskimi površinami.

Koalicija ne bo skrbela samo za ljudi, ampak tudi za živali:

                                                                                                                                                                                                                                                                

Izziv: Legalizacija konoplje Ukrep:

Do leta 2019 bomo pripravili zakonsko podlago za legalizacijo konoplje v medicinske namene.

 

Izziv: Dobrobit živali

Ob zavedanju, da živali niso nečuteči predmeti, temveč bitja, zmožna čutenja, samozavedanja in trpljenja, si bomo prizadevali za etično ravnanje z njimi, dosledno zasledovanje njihovih dobrobiti ter izogibanje njihovemu nepotrebnemu trpljenju.

 

Ukrepi: 

Zagotovili bomo ustrezne kadrovske in finančne vire nadzornim organom, ki skrbijo za izvajanje zakonov ter predpisov s področja zaščite živali. 

Zagotovili bomo ustrezna sredstva za zavetišča za živali. 

Nudili bomo podporo izobraževanju otrok in informiranju odraslih o pomenu zdrave prehrane ter o negativnih učinkih pretiranega uživanja mesa. 

Prepovedali bomo baterijsko rejo živali, sprejeli predpise za izboljšanje bivalnih pogojev v hlevski reji ter spodbujanje proste reje vseh vrst živali.

Prepovedali bomo poskuse na primatih in ostalih vrstah s primerljivo stopnjo samozavedanja. 

Regulirali bomo prevoz živih živali in določili višje minimalne standarde.

Regulirali in določili bomo standarde glede prodaje živih živali v trgovinah.

Slovenija bo še bolj socialna država:

                                                                                                                                                          

Višino socialne pomoči bomo povečali na 385 evrov. 

 

Povečali bomo minimalni dohodek, in sicer na 442 evrov do leta 2020.

 

Ponovno bomo izračunali minimalni dohodek do leta 2021.

 

Zvišali bomo minimalno nadomestilo za brezposelnost. 

 

Izziv: Ureditev statusa invalidov Ukrep: 

 

Preučili in pripravili bomo vse potrebno za ureditev statusa invalidov.

 

Izziv: Urejevanje bivanjskih razmer romske skupnosti  Ukrep:

 

Nadaljevali bomo urejanje bivanjskih razmer in dostopa do pitne vode, elektrike ter kanalizacije za romske skupnosti.

Ignorirali bodo odločbo ustavnega sodišča:

Izziv: Uveljavitev odločbe ustavnega sodišča U-I-269/12-24 z dne 4.12.2014

Ukrep:

Razmejitev med javnim in zasebnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti skozi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) skladno z odločbo ustavnega sodišča U-I-269/12-24 z dne 4.12.2014 na način:

-           da se obvezni in razširjeni program osnovne šole financirata 100%. Razširjen program se financira v elementih kot ji določa 

 

in 20.a člena Zakona o osnovni šoli. Tedenski obseg obremenitve učenca je treba poenotiti.

-           da ni avtomatizma pri ustanavljanju novih zasebnih šol temveč, da obstajajo za ustanovitev novih zasebnih šol sledeči: pogoji iz 86.  in 87. členom ZOFVI, ustrezen prostor ter da vsakih 5 let minister preveri interes za ustanavljanje novih zasebnih šol, v kolikor se izkaže, da interes obstaja, se preveri dolgoročni interes ali država lahko to dodatno financira s tem da se omeji odstotek deleža šol v mreži na:

odstotek je potrebno uskladiti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Na RTV bo več samoupravljanja, država bo plačevala novinarje(?) neposredno.

                                                                                                                                                                                                                                          

Posodobili bomo upravljanje RTV SLO s krepitvijo vloge zaposlenih in javnosti.

Izvedli bomo reformo državnega subvencioniranja medijskih vsebin z večjim javnim nadzorom nad postopki razdeljevanja in preusmerjanjem sredstev k neposrednim ustvarjalcem vsebin.

Za Nato si ne bomo prizadevali, odstavek je letel ven, bi pa iz Evrope naredili socialistični projekt:

Izziv: Zagotavljanje varnosti države v globalnem svetu.

 

Ukrep: Transatlantsko zavezništvo nam takšno varnost zagotavlja. Prizadevali si bomo, da Slovenija ostane verodostojen partner transatlantskega zavezništva, ob upoštevanju pomena delitve bremen ter načela solidarnosti.

Prizadevali si bomo za prenovo Unije, da bo ta temeljila na skupnih socialnih, okoljskih in demokratičnih standardih ter bo zavezana zagotavljanju miru in prijateljskih odnosov z drugimi deli sveta. V ta namen bomo zagovarjali reforme, kot sta določitev skupnega nabora minimalnih socialnih pravic in določitev skupne evropske davčne politike, in sicer za ohranitev čim višje stopnje sredstev za kohezijo ter financiranja zelenih investicij in demokratizacijo evropskih institucij.

Sklepno

V upanju na goloba na strehi so izpustili vrabca v roki in zdaj smo dobili miš v kašči. Lahkotnost, s katero je peterček vrabca zamenjal za miš, napeljuje k sklepu, da se ne bi mogli zanesti na to, da vrabca roka ne bi zadavila.

Slovenija je v resni nevarnosti, da krene po bolivarskem scenariju, to je scenarij, ki je nekoč bogato Venezuelo počasi, ampak zagotovo spravil na kolena. Kako to gre? Postopno se veča obseg socialističnih čudaštev.

Za stvari, ki jih država centralnoplansko nadzoruje, se prej ali slej pojavijo vrste. V socializmu so bile vrste skoraj za vse, za kruh, za olje, za pralne praške, za sladkor, za kavo, za gorivo, za avtomobile. V državah z več socializma kot v Sloveniji so bile nekoč vrste tudi za vse drugo: obleko, obutev, radio aparate ... In vrste so danes v Sloveniji na tistih področjih, kjer smo ohranili socialistično miselnost in inštitucije. Najbolj očitno je to v zdravstvu.

Vlada. Siol Plus Žiga Turk: Ustavna manjšina za veliko koalicijo

In zdaj lahko pojasnimo ključno razliko med bolivarskim in skandinavskim scenarijem. Po bolivarskem scenariju je za težavo krivo to, da rešitev ni dovolj socialistična. Da imamo na primer dopolnilno zavarovanje, ki je celo res zavarovanje, ne davek. Rešitev, pravijo, je več socializma. In tako iz majhne težave, ki jo je povzročila centralnoplanska, protitržna, socialistična miselnost, nastane večja težava. Ki terja še več napačnega zdravila. In tako v spirali navzdol.

Skandinavski scenarij na drugi strani išče prostotržne rešitve. Ameriški tudi. Ampak skandinavski vključuje solidarnost, vendar ne na način, ki bi ovirala delovanje tržnih zakonitosti, konkurence in volje potrošnikov.

s Siol Plus Žiga Turk: Harry Potter in Martin Krpan gresta na volitve

Pričujoča koalicijska pogodba za vlado, katere koordinator bo očitno Luka Mesec in s politkomisarjem Levice v kabinetu predsednika vlade, Slovenijo utirja v spiralo nazadovanja. Nič ne bo dramatično slabše že jutri, šlo pa bo navzdol. Žaba se bo kuhala počasi, pričakovanja, da bo ljudem ob neumnostih zavrelo, so zelo optimistična.

Edino rešitev vidim v tem, da se po izvolitvi vlade de facto oblikuje koalicija razuma, ki glasove Levice nadomešča z glasovi Nove Slovenije in, po potrebi, glasove Socialdemokratov z glasovi SDS. Ta golob pa niti na strehi ne sedi.

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

delitve: 360
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin