SiolNET. Trendi Kultura
0,02

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Srečanje z Jorgeyem Bucayem

0,02

termometer

1. Organizatorji nagradne igre

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000  Ljubljana, Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizatorji) organizirajo nagradno igro Srečanje z Jorgeyem Bucayem (v nadaljevanju nagradna igra).

S temi pravili organizatorji določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 05. 09. 2019 do 09. 09. 2019. Nagradna igra se konča z žrebanjem, ki bo 9. 9. 2019, ob 11. uri. Nagradna igra poteka na spletni strani https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorjev ter promocija blagovnih znamk organizatorjev siol.net, program Mladinske knjige Založbe in spletne trgovine Mladinske knjige Trgovine emka.si.

4. Pogoji sodelovanja v nagrdni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani Siol.net:

 • izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov),
 • poda soglasje, da mu družbe TSmedia, d.o.o, Stegne 19, 1000 Ljubljana, Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana in Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o, Slovenska 29, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošiljajo e-sporočila za namen neposrednega trženja,
 • ter se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz. e-vprašalniki ter udeleženci, ki imajo na dan glasovanja veljavno soglasje za neposredno trženje.

 

6. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradne igre

Sodelujoči se v nagradni igri poteguje za nagrade tako, da na strani nagradne igre https://siol.net/ v obrazec vpišejo svoje osebne podatke (Ime, Priimek, e-mail naslov) in poda soglasje za neposredno trženje s katerim soglaša, da mu organizatorji TSmedia in Mladinska knjiga Založba in Mladinska knjiga Trgovina pošiljajo e-sporočila z namenom neposrednega trženja, ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradni igri.

7. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer v obdobjih:

Žrebanje bo potekalo: 9. 9. 2019, ob 11. uri.

 

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu enega od organizatorjev v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar lahko v nagradni igri prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Vsi, ki so sodelovali v nagradni igri gredo v boben za žreb nagrad.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorji nagradne igre, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradno igro.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Seznam nagrad

1. Nagrada: ekskluzivna vstopnica za ‘meet and greet‘ srečanje z dr. Jorgejem Bucayem, ki bo 12. 9. ob 18. uri v Ljubljani (natančna lokacija bo javljena nagrajencu).Nagrajenec mora potrditi udeležbo najkasneje do 10. 9. 2019, do 16. ure. V nasprotnem primeru nagrada zapade.

2. Nagrada: Knjiga Jorge Bucay, Še več najlepših pravljic, da se bolje spoznamo, v vrednosti 22,98 EUR.

3. Nagrada: Knjiga Jorge Bucay, Priklenjeni slon, v vrednosti 19,99 EUR.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 3 nagrajence.

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000  Ljubljana. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajence organizatorji obvestili prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

 

Organizatorji nagradne igre si pridržujejo pravico, da ne podelijo nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

 

 

12. Davčne obveznosti

 

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru Mladinska knjiga založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Nagrajenci, ki se jim bo podelila nagrada, morajo za prevzem nagrade organizatorju Mladinska knjiga založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

13. Druge določbe

Organizatorji ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorji in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagrdano igro. O tem morajo organizatorji prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatorji sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo organizatorji sodelujoče obveščali na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorji nagradne igre ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizatorji nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorji bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

 

 

14. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani nagradne igre oz. na https://siol.net/.

15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno igro Srečanje z Jorgeyem Bucayem in se strinja, da organizatorja TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,  Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana in Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o, Slovenska 29, 1000 Ljubljana obdelujejo njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bodo družbe TSmedia, Mladinska knjiga založba in Mladinska knjiga trgovina oddane podatke do preklica uporabljali za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizatorji nagradne igre se zavezujejo, da bodo s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredovali neupravičeni tretji osebi. Organizatorji bodo uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizatorji in upravljavci osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana in Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o, Slovenska 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavci ali organizatorji).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavci  obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorjev in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia in njegovih poslovnih partnerjev ter za pošiljanje e-novic Mladinske knjige Založbe, d.d. in pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih spletnega portala emka.si organizatorja Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizatorja dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja:pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia.

Upravljavec MK Založba obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene izvedbe žrebanja;
 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • davčno številko, ime, priimek za namen plačila akontacije dohodnine;
 • ime, priimek, e-naslov za namen neposrednega trženja: za namen pošiljanja e-novic Mladinske knjige Založbe, ki vsebujejo obvestila in reklamna sporočila o ponudbi MK Založba.

Upravljavec MK Trgovina obdeluje naslednje osebne podatke:

 • Ime, priimek in e-mail za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic emka.si o zanimivih in aktualnih novicah ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorji hranijo in obdelujejo, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizatorji hranijo in obdelujejo osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hrani še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizatorji zagotavljajo, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizatorji zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev, organizatorji odločijo, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana in Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o, Slovenska 29, 1000 Ljubljana , dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavci ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavci o uporabniku obdelujejo,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavljajo tako, da družbama Mladinska knjiga založba, d.d., ali Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@mladinska.com
 • na poštni naslov: MK Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, tel. Št.: 01 241 3131 ter Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., Slovenska 29,1000 Ljubljana.
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljavcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Mladinska knjiga Založba, d.d., in/ali Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si  ter Mladinska knjiga založba d.d.., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@mladinska.com,  Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@mladinska.com

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. ter Mladinska knjiga Založbe, d.d. in Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o.., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorji ne moreta pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorjem na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizatorji izključijo iz svoje baze.

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizatorji. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorji zavezujejo, da jih bodo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega

Organizatorji lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorji bodo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 05. 06. 2019

Organizatorji: TSmedia, d. o. o.,Mladinska knjiga Založba, d.d. ter Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

delitve: 2
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin