SiolNET. Trajnost
Oglasno sporočilo
  • Messenger
  • Messenger

Prihodnost je lahko le trajnostna

Oglasno sporočilo

Trajnostni razvoj, h kateremu stremimo, zahteva, da z odločitvami in sprejemanjem odgovornosti vsi sooblikujemo prihodnost.

Več nas spoštuje živali, bližje smo trajnostni prihodnosti. Foto: iStock | Foto: Več nas spoštuje živali, bližje smo trajnostni prihodnosti. Foto: iStock

Besedi trajnost in sonaravnost večkrat povežemo z ekologijo in načini, kako sami vplivamo na skrb za okolje. Želimo si ohraniti, kar nam narava ponuja, jo spoštovati in svoje navdušenje nad naravno danimi lepotami, ki so predvsem v naši domovini izredno raznolike in bogate, prenesti na naslednje rodove.

Ta pogled nas nikakor ne more presenetiti, saj je 58 odstotkov Slovenije prekrite z gozdovi. 13 odstotkov ozemlja predstavljajo zavarovana območja neokrnjene narave in biotske pestrosti. Slovenci imamo skrb za okolje zapisano v svojem DNK, prenaša se iz generacije v generacijo, zato smo tudi hitro prevzeli miselnost recikliranja, prehod s plastičnih vrečk na bolj trajnostne možnosti in ohranjanje lokalnega nakupovanja živil. Čeprav iz narave radi jemljemo z nabiranjem njenih plodov, ji vso ljubezen vračamo z marsikaterim prostovoljnim projektom, s katerim želimo omejiti breme, ki ga naravi prinašamo s svojo prisotnostjo.

Trajnost – kako blizu vam je njen pomen?

Okoljevarstvo pa je le eden izmed treh principov, ki gradijo trajnost in so pomembni za gradnjo stabilne globalne prihodnosti. Ti trije principi so skrb za okolje, družbena odgovornost in odgovorno upravljanje podjetij.

Skrb za okolje in njene tematike so nam najbližje. Veliko smo že naredili, vendar je vsak dan priložnost za dodatne korake, ko izbiramo med možnostmi z manjšim ali večjim vplivom na okolje, med fosilnimi gorivi in elektriko iz obnovljivih virov, med hrano, ki je prepotovala na stotine kilometrov, in lokalno pridelanimi živili, med nepremišljenim nakupom in ponovno uporabo.

Naš odnos do drugih, naša družbena odgovornost, sloni na pozitivnih vrednotah: spoštovanje, sprejemanje, empatija, solidarnost. Pri tem s svojimi odločitvami gradimo pomembne vezi in rastemo sami.

Večkrat pomagamo drugim, bližje smo trajnostni prihodnosti. Foto: iStock | Foto: Večkrat pomagamo drugim, bližje smo trajnostni prihodnosti. Foto: iStock

S sodobnimi komunikacijskimi orodji in digitalnimi platformami lahko te vrednote širimo in z njimi navdihujemo druge. Povezovanje izkoristimo za to, da bomo prihodnost spremenili na bolje. Da se bomo lažje podpirali, razumeli in slišali, lažje delili in souporabljali dobrine in s premišljenimi izbirami skupaj krojili prihodnost. Raznolikost med nami naj nas v prvi vrsti bogati in navdihuje.

Odgovornost do okolja in družbe je nemogoče v celoti preložiti na posameznike. Boljšo in stabilnejšo prihodnost bomo dosegli le s sodelovanjem teh, ki sooblikujejo politični in gospodarski razvoj, ki lahko postavijo trajnostne in pravičnejše družbene okvire. Zasledovanje dobička ne sme več izključevati odgovornosti do okolja, družbe in zaposlenih – trajnost je treba postaviti na vrh načel tudi pri upravljanju.

Kako blizu so vam teme s področja trajnosti? Preverite v interaktivnem kvizu!

Ste pripravljeni podpreti spremembe?

V prihodnjih letih nas čaka veliko sprememb, ki bodo posegale tudi v naše navade. Do leta 2050 želi Evropska unija postati prvo gospodarsko območje z ničelnim ogljičnim odtisom. Za to bodo potrebne drastične spremembe, ne samo na ravni zakonodaje in pravnih subjektov, ampak tudi na področju potrošniških navad in življenjskega sloga posameznika. Na nas vseh je, da s skupnim premikom dosežemo želeni rezultat – stabilno prihodnost.

Pri Triglav Skladih se zavedamo, da mora tudi naše delovanje proaktivno podpirati potrebe gospodarstva in posameznikov, zato razvijamo storitve in produkte, ki bodo vlagateljem ponujali možnost investiranja z upoštevanjem trajnostnih vidikov. Trdno verjamemo, da je razogljičenje in družbeno odgovorno poslovanje naša prihodnost.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KIID). Prospekt, KIID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavskladi.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja, in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.
Sklad Triglav Zeleni se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World ESG Leaders Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega upravljanja tako, da vlaga v podjetja, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti. Izpostavljenost do takih naložb bo najmanj 80 % sredstev sklada. Za presojo izpolnjevanja kriterijev družbene odgovornosti se uporablja Metodologija družbe Triglav Skladi za doseganje trajnostnih značilnosti naložb za podsklad Triglav Zeleni, ki je dostopna na spletni strani družbe. Primerjalni indeks je skladen s trajnostnimi značilnostmi, kar izhaja tudi iz metodologije primerjalnega indeksa, ki je objavljena na spletni strani družbe MSCI Inc. (MSCI ESG Leaders Methodology).
Informacije o vidikih, povezanih s trajnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088, so dosegljive na www.triglavskladi.si/dokumenti/. Odločitev za vlaganje v promovirani sklad se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

Naročnik oglasnega sporočila so Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.  

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin