SiolNET. Trendi Zdravje
0,02

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni igri Chilly te odpelje na oddih v butični hotel Sončna hiša

0,02

termometer

Sončna hiša

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri Chilly te odpelje na oddih v butični hotel Sončna hiša.

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije za podjetje BOLTON ADRIATIC trgovske dejavnosti d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici organizira nagradno igro Chilly te odpelje na oddih v butični hotel Sončna hiša (v nadaljevanju nagradna igra), ki bo potekala od 4.6.2018 do vključno 2.7.2018. Nagradna igra poteka na mediju Siol.net.

Bolton Adriatic d.o.o. prispeva nagrade, pri čemer mu organizator posreduje podatke o nagrajencih za potrebe pošiljanja nagrad in plačila dohodnine od vrednosti nagrad. Bolton Adriatic d.o.o. pridobljenih podatkov nagrajencev ne bo obdeloval in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen za potrebe plačila dohodnine in pošiljanja nagrad.

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetju Bolton Adriatic d. o. o. ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter zaposlenim v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

  • izpolni nagradni obrazec,
  • se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, e-poštni naslov ter telefonska številka (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre objavijo tudi na spletni strani TSmedia  siol.net v primeru, da so izbrani.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad

Organizator bo izžrebal nagrajence, družba Bolton Adriatic d.o.o.pa bo podelila naslednje nagrade:

- vikend paket za dve osebi v Sončni hiši,

- 10-krat paket izdelkov Chilly.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, e-poštni naslov ter telefonsko številko. Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo 3.7.2018 ob 10. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 11 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na Siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade družbi Bolton Adriatica, d.o.o. predložiti:

  • s podpisom potrjene osebne podatke (ime, priimek, naslov) in
  • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedla družba Bolton Adriatic d.o.o.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 Družba Bolton Adriatic d.o.o. si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni igri uporabljajo izključno za izvedbo nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca in jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja obdeluje njegov pogodbeni obdelovalec za namene potrebe za organizatorja.

Organizator se zaveže, da bo vse podatke izbrisal 1 mesec po zaključku izvedbe nagradne igre.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na siol.net.

delitve: 6
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin