SiolNET. Trendi Nagradne igre
Planet Siol.net
  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni igri Postanite ljubiteljski turistični vodniki!

 | Foto:
Planet Siol.net

Objavljamo pravila sodelovanja v nagradni igri Postanite ljubiteljski turistični vodniki!

Pravila sodelovanja v nagradni igri Postanite ljubiteljski turistični vodniki!

TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z agencijo Mayer McCann, Dunajska cesta 163, 1000 Ljubljana(soorganizator), z namenom promocije za podjetje MasterCard organizira nagradno igro Postanite ljubiteljski turistični vodniki! (v nadaljevanju nagradna igra) od 16. 2. 2016 do vključno 31. 1. 2017. Nagradna igra poteka na mediju Planet Siol.net (www.siol.net).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje? V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.siol.net ter/ali http://www.najdi.si ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da izpolni prijavni obrazec, ki mu priloži svoj popotniško predlog (slovenski kraji; do 1.000 besed) in nekaj fotografij. Z gumbom "pošlji" udeleženec posreduje svoje podatke in prispevek organizatorju.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, polni naslov, e-naslov in ostali podatki (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, naslov) objavijo na spletni strani organizatorja www.najdi.si / www.siol.net v primeru, da so izžrebani.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad Organizator bo vsak mesec izžrebal pet nagrad po naslednjem terminskem planu:

11. 3. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov

1. 4. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov + glavna nagrada mobilni telefon

3. 5. 5016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov

1. 6. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov

1. 7. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov + glavna nagrada tablica

1. 8. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov

1. 9. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov

3. 10. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov + glavna nagrada fotoaparat

2. 11. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov

1. 12. 2016 – 5-krat predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov

2. 1. 2017 - 5 x predplačniška kartica MasterCard v vrednosti 50 evrov + glavna nagrada navigacijska naprava Garmin

Vsak mesec izžrebamo 5 nagrajencev, ki prejmejo predplačniško kartico MasterCard v vrednosti 50 evrov, vsako tromesečje pa za poleg rednih mesečnih nagrajencev eno glavno nagrado za zadnje tri mesece po razporedu (v izbranem kraju se posname videoreportažo). Dohodnino od nagrade plača Mayer McCann.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov, polni naslov. Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo potekal mesečno, po zgoraj navedenem terminskem planu na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 59 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po pošti, e-pošti oziroma po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na www.najdi.si / www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti/e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel soorganizator nagradne igre.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja

Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja in zbirko uporabnikov soorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorjev ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in soorganizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslalo več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošiljata organizator in soorganizator. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja in soorganizatorjev kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:  odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila ali,  odjavo od prejemanja SMS sporočil udeleženec uredi tako, da pošlje SMS sporočilo z vsebino »Odjava« na telefonsko številko 3131.

Udeleženec nagradne igre organizatorju in soorganizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator in soorganizator nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Avtorstvo Udeleženec jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem pri tej nagradni igri udeleženec prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice udeleženčevih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela

Končne določbe Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.siol.net /www.najdi.si.

TSmedia d.o.o. Mayer McCann d.o.o.

Ljubljana, 16. 2. 2016

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin