SiolNET. Sportal
0,00

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, zbiranje prijav na Sportalove e-novice (v nadaljevanju: pravila)

0,00

termometer

Prijavite se na Sportalove e-novice

1. Organizator nagradne igre

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 (v nadaljevanju: organizator) organizira nagradno igro zbiranja prijav na Sportalove e-novice (v nadaljevanju: nagradna igra). S temi pravili organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021. Nagradna igra se konča z zadnjim žrebanjem. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je večanje baze prejemnikov Sportalovih e-novic. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke organizatorja Siol.net.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter podajo soglasje za prijavo na Sportalove e-novice ter s tem sodelujejo v nagradni igri.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tej nagradni igri se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili nagradne igre in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradne ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, če je izžreban, in tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oziroma soglasja oseb, ki na dan pričetka nagradne igre niso bile prijavljene na prejemanje e-novic oz. so v času izvedbe te nagradne igre podale prijavo za prejemanje Sportalovih e-novic.

Vsi udeleženci v nagradni igri enakovredno sodelujejo v žrebu za glavno nagrado. Pravila sodelovanja nagradne igre so objavljena na www.siol.net. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno podane prijave.

Če želi izžrebani udeleženec prejeti nagrado, se mora strinjati s temi pravili sodelovanja v nagradni igri, vključno z objavo imena in priimka na spletnih straneh organizatorja.

Nagrajenci morajo na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati ime, priimek in naslov.

S soglašanjem s pravili nagradne igre se sodelujoči strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema, ter podaja soglasje za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletnem mestu organizatorja v primeru, če bo izžreban, in tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradne igre

Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri in se poteguje za nagrade tako, da na spletni strani nagradne igre https://siol.net/:

 • odda svoj e-poštni naslov in
 • poda prijavo za prejemanje Sportalovih e-novic na njegov e-poštni naslov,
 • se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije, in sicer 16. 4. 2021 ob 9. uri.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko nagradno igro odigra večkrat, vendar lahko v nagradni igri prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Vsi, ki so podali soglasje za prejemanje Sportalovih e-novic na njegov e-poštni naslov v času trajanja nagradne igre, gredo v boben za žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija je v sestavi predstavnika organizatorja.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, ki ga je sodelujoči podal v tej nagradni igri.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

Ob zaključku nagradne igre bo komisija izžrebala nagrajence, ki bodo prejeli naslednje nagrade:

10-krat dnevna smučarska karta za smučišče Krvavec v vrednosti 35 €, veljavna do maja 2022.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj deset nagrajencev.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Izžrebanci bodo o žrebu obveščeni z e-pošto na e-naslov, s katerim so se prijavili za prejemanje e-novic. Če se izžrebanec na e-pošto, poslano na e-naslov, ne bo odzval v roku treh delovnih dni od prejetega obvestila o nagradi po e-pošti, bo organizator štel, da izžrebanec ne sprejme nagrade in se ji izrecno odpoveduje, in bo k prevzemu nagrade pozval rezervne izžrebance po vrstnem redu, kot so bili izžrebani.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec pred prevzemom nagrade izkaže svojo istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom. Ime in priimek nagrajencev se objavi na spletni strani organizatorja http://www.siol.net. Seznam bo objavljen v roku petih delovnih dni po zaključku postopka obveščanja.

Organizator bo nagrado nagrajencu poslal po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v odzivu na obvestilo o nagradi, prejeto po e-pošti.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni mogoča zamenjava nagrad. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator TSmedia, d. o. o.. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki prek e-pošte) v roku treh dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.

Nagrajenec, ki prejme nagrado in je predmet obdavčitve, mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 evrov z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

12. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator nagradne igre in upravljalec podatkov je TSmedia d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ki obdeluje in hrani osebne podatke sodelujočih v skladu s pravili te nagradne igre in Pogoji uporabe Siol.net, ki so objavljeni na spletnih straneh organizatorja ter soglasji posameznikov.

Organizator bo podatke, potrebne za izvajanje nagradne igre, hranil do preklica soglasja s strani udeleženca nagradne igre. Podatki o nagrajencih bodo objavljeni trajno v sklopu objav člankov na Siol.net. Podatki o nagrajencih bodo za namen izpolnjevanja obveznosti iz davčnih predpisov hranjeni še deset let. 

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

-           Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikov sodelujočih v nagradni igri je preko oddaje soglasja za prejemanje e-novic ter preko soglasja za sprejem pravil in pogojev nagradne igre. Organizator želi uporabnikom omogočiti enostavno uporabniško izkušnjo ter z nagradno igro na uporabnikom prijazen in enostaven način nasloviti čim širši krog udeležencev, obenem pa sodelovanje v nagradni igri za posameznika ne ustvarja obveznosti, prav tako pa lahko udeleženci enostavno zavrnejo razkritje svojih podatkov (izžrebani udeleženec lahko zavrne prevzem nagrade).

 • Pravna podlaga za obdelavo podatkov o nagrajencu je pogodba. Obdelovanje podatkov za ta namen obsega: izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje o rezultatu žrebanja nagrajencev in za objavo nagrajencev na spletni strani.

-           Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja se izvaja v skladu s Pogoji uporabe Siol.net in podanim soglasjem.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net,
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja Sportalovih e-novic,
 • naslov za pošiljanje nagrade.

Vir podatkov

Upravljalec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hranijo še deset let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljalčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljalcem ali uporabnikom, lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljalci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalec o uporabniku obdeluje,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljalec, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcu.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d. o. o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljalci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d. o. o.. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d. o. o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 1. 4. 2021

Organizator: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin