SiolNET. Posel danes Novice
Oglasno sporočilo
 • Messenger
 • Messenger

12 najpogostejših vprašanj o osebnem stečaju

Oglasno sporočilo

Ko se oseba spopada s finančnimi težavami in nikakor ne najde izhoda, se pogosto odloči za osebni stečaj. Osebni stečaj je institut, katerega glavni cilj je, da se proda dolžnikovo premoženje, iz sredstev pa se v enakih deležih poplačajo upniki.

Naslovna | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

Kdo je upravičen do osebnega stečaja?

Do osebnega stečaja je upravičen vsak prezadolžen prebivalec, ki s svojimi prihodki ne zmore več odplačevati svojih dolgov. Državljanstvo ni pogoj za začetek osebnega stečaja. Pri tem mora oseba vsaj dva meseca zamujati s plačilom obveznosti, in sicer če je:

 • zaposlena (v znesku, ki presega trikratnik njene plače),
 • brezposelna (v znesku, ki presega 1.000 evrov) ali
 • vrednost njenega premoženja manjša od skupnega zneska vseh obveznosti do upnikov.

osebni stečaj_banner | Foto: 12MEDIA D.O.O. Foto: 12MEDIA D.O.O.

Ali grem lahko v stečaj, če sem zaposlen/brezposeln?

Da, v stečaj gre lahko zaposlena oseba, prav tako tudi brezposelna oseba. Pomembno je le, da v primeru brezposelnosti oseba aktivno išče zaposlitev. To pomeni, da je prijavljena na zavodu za zaposlovanje. 

Katere dokumente moramo priložiti vlogi za osebni stečaj:

 • fotokopije vseh bančnih kartic,
 • zadnje tri izpiske TRR ali zbirni promet na računu za pretekle tri mesece,
 • zadnje tri plačilne liste, če ste zaposleni, ali potrdilo o višini pokojnine,
 • odločbo o nadomestilu za brezposelnost, otroškem dodatku ali socialni denarni pomoči (če prejemate takšne dohodke),
 • rojstne liste otrok, ki jih preživljate,
 • dokazila o vašem zdravstvenem stanju,
 • podatke o vaših dolgovih: izvršbe, pozivi k plačilu, predlogi zunajsodne poravnave, opomini, sodbe itd.

Kaj je preizkusna doba in koliko časa traja?

Če sodišče ugodi predlogu odpusta obveznosti, s sklepom določi preizkusno dobo. To je čas, v katerem se spremlja, ali dolžnik izpolnjuje vse zakonsko določene obveznosti za odpust obveznost. Trajanje preizkusne dobe je odvisno od navedb in dokazil dolžnika (starost, družinske razmere, zdravstvene razmere), ne sme pa biti krajše od dveh let in ne daljše od petih let. Povprečna preizkusna doba za odpust obveznosti traja od dveh let do dveh let in šestih mesecev. Po tem obdobju se odpusti obveznosti, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka.

Kaj je odpust obveznosti?

Odpust obveznosti je postopek, ki je v večini primerov sestavni del osebnega stečaja. Stečajnemu dolžniku omogoča, da se razbremeni dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. Na ta način se dolžniku omogoči, da se v preizkusnem obdobju nekaj let finančno rehabilitira. Treba je opozoriti, da veljajo izjeme in strogi pogoji za uveljavitev odpusta obveznosti.

Če je dolžnik dosegel odpust obveznosti, je po končanju postopka prost tistih obveznosti, za katere odpust učinkuje. Upniki od njega ne morejo več sodno izterjati odpuščenih obveznosti. Dolžnik pa še vedno lahko te obveznosti poravna prostovoljno.

V katerih primerih nisem upravičen do odpusta obveznosti?

Za odpust obveznosti dolžnik ne sme:

 • biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence, ali
 • biti že v preteklosti odpuščen obveznosti, od česar še ni preteklo deset let.

Kateri dolgovi se štejejo v odpust obveznosti in kateri ne?

Odpust obveznosti v skladu s 408. členom ZFPPIPP učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja.

Za nekatere vrste obveznosti odpust ni mogoč. Takšne obveznosti so dolgovi za preživninske obveznosti, dolgovi za izrečene globe (npr. prometni prekrški) ter odškodnine za povzročene telesne poškodbe, pri samostojnih podjetnikih oz. bivših samostojnih podjetnikih pa še prispevki, ki jih dolgujejo Fursu.

Kaj je stečajna masa in kaj spada v stečajno maso?

V stečajno maso spada vse premoženje, ki ga ima dolžnik na dan začetka postopka ali ga pridobi med postopkom. Stečajno maso v osebnem stečaju upravlja stečajni upravitelj, iz te stečajne mase pa se poplačujejo upniki oz. dolgovi dolžnika v osebnem stečaju.

Stečajna masa obsega dolžnikove nepremičnine, vrednejše premičnine (npr. avtomobil, plovilo, umetniške slike, računalnik, telefon, zlatnina, orožje), delnice, vrednostne papirje, sredstva življenjskega zavarovanja, terjatve do njegovih dolžnikov, sredstva na bančnih računih, plačo in druge prejemke.

Plača in drugi prejemki spadajo v stečajno maso v znesku, ki presega 76 odstotkov zneska bruto minimalne plače. V enaki višini se zarubijo tudi sredstva na dolžnikovih bančnih računih.

Kako je z nepremičninami v času osebnega stečaja?

Vse nepremičnine, ki so v lasti dolžnika, se v postopku osebnega stečaja prodajo. Če v nepremičnini prebiva dolžnik ali v njej dolžnik omogoča bivanje drugim, sodišče v sklepu o prodaji dolžniku naloži, naj nepremičnino v treh mesecih izprazni oseb in stvari ter jo izroči upravitelju. Dolžnik mora zato najti drugo prebivališče, svojo nepremičnino pa predati upravitelju za namen prodaje v stečajnem postopku. Upravitelj sme dolžnika tudi prisilno izseliti.

Kakšni so stroški postopka osebnega stečaja?

Postopek osebnega stečaja je za dolžnika prost plačila takse ali drugih sodnih stroškov. Potrebno pa je plačilo overitve podpisa na vlogi za začetek stečajnega postopka in preostala procesna dejanja med postopkom (npr. ugovori, pritožbe).

Koliko časa traja osebni stečaj?

V postopku osebnega stečaja sodišče določi trajanje preizkusnega obdobja od dveh do petih let, glede na vse okoliščine dolžnika, ki jih navaja v predlogu za stečaj. V izjemnih primerih stečaj lahko traja celo od šest mesecev do dveh let, vendar mora imeti dolžnik posebne olajševalne okoliščine, ki se presojajo individualno. V povprečju stečajni postopek traja tri leta, preizkusna doba za odpust obveznosti pa približno dve leti in šest mesecev.

Kdaj se osebni stečaj konča?

Osebni stečaj se konča, ko sodišče izda sklep o končanju postopka osebnega stečaja. Pogoj, da se stečaj lahko konča, je, da je pravnomočno odločeno o odpustu obveznosti. Sklep o končanju postopka osebnega stečaja se dolžniku ne vroča, zato pogosto nastane zmeda, saj dolžnik ne ve, ali je še vedno v osebnem stečaju ali ne.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin