SiolNET. Trendi Potovanja
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila in pogoji kviza Poznam Slovenijo

0

termometer

 | Foto: Siol.net
Foto: Siol.net

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v kvizu Poznam Slovenijo 2016 (v nadaljevanju: pravila).

1. Organizator kviza
TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjema  MOBINIA, d.o.o., Dečkova cesta 38, 3000 Celje in Mobinia inter, d.o.o.,  Dečkova cesta 38, 3000 Celje (v nadaljevanju soorganizatorja), organizira kviz »Poznam Slovenijo« (v nadaljevanju nagradni kviz).

 

S temi pravili in pogoji organizator in soorganizatorja določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v kvizu.

2. Trajanje kviza  
Sodelujoči lahko v kvizu sodelujejo od 13. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Kviz se zaključi z žrebanjem 2. 9. 2016. Kviz poteka na spletni strani kviza http://siol.net/trendi/potovanja/resite-kviz-o-sloveniji-in-osvojite-razvajanje-za-2-421447 (v nadaljevanju: spletna stran kviza). Soorganizatorji imajo pravico, da časovnico kviza spreminjajo.

3. Namen kviza
Namen kviza je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in soorganizatorjev, promocija blagovnih znamk organizatorja in soorganizatorjev.

4. Definicija pojmov
V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:
Sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani kviza sodeluje v kvizu s tem, da odda obrazec z osebnimi podatki, odgovori na vprašanja v kvizu in se strinja s temi pravili in pogoji.

Priporočevalec: kot priporočevalec se definira sodelujoči, ki je kviz priporočil drugi osebi, z uporabo sredstev za priporočanje, dovoljenih v okviru tega kviza. V teh pravilih se beseda priporočevalec uporablja v neposredni zvezi z dejanjem priporočanja kviza ali kadar želimo razlikovati med osebo, ki je kviz priporočila, in osebo, ki ji je kviz bil priporočen.

Priporočeni prejemnik: Kot priporočeni prejemnik se definira oseba, ki ji je bil kviz priporočen s strani priporočevalca. Priporočeni prejemnik še ne sodeluje v kvizu, temveč je le prejemnik priporočila, na katerega pa se še ni odzval s sodelovanjem v kvizu.

5. Pogoji sodelovanja v kvizu
V kvizu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije in ki lahko dostopajo do spletnega naslova http://siol.net/trendi/potovanja/resite-kviz-o-sloveniji-in-osvojite-razvajanje-za-2-421447  ter se prijavijo za sodelovanje v kvizu.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi kviza in zaposleni pri organizatorju ali soorganizatorjih kviza in njihovi družinski člani, lahko sodelujejo v kvizu, vendar ne morejo biti izžrebani.

V kvizu sodelujejo sodelujoči, ki na spletni strani kviza rešijo kviz, izpolnijo in podajo vse zahtevane osebne podatke - vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega bo lahko dostavljeno potrditveno e-poštno sporočilo, se strinjajo s temi pravili in pogoji ter e-vprašalnik pravilno oddajo. S pravilno oddajo e-vprašalnika postane oseba sodelujoči.

Sodelovanje v kvizu bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani kviza omogočene piškotke (ang.: cookies) in JavaScript.

Ena oseba lahko v kvizu sodeluje le z eno prijavo, lahko pa kviz odigra večkrat, izžrebana je lahko le enkrat. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v kvizu večkrat z uporabo različnih ali napačnih prijavnih podatkov, jo imajo organizator ali soorganizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz kviza (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev).

S prijavo v kviz vsak sodelujoči soglaša s temi pravili sodelovanja v kvizu in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.
Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v kvizu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.
V kvizu se upoštevajo le pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz. e-vprašalniki.

6. Potegovanje za nagrade in zbiranje točk
Za nagrade se z zbiranjem točk potegujejo vsi sodelujoči, ki so v kvizu sodelovali v skladu s temi pravili.
Sodelujoči lahko v kvizu sodelujejo tako, da se na http://siol.net/trendi/potovanja/resite-kviz-o-sloveniji-in-osvojite-razvajanje-za-2-421447 prijavijo v kviz, ga rešijo, izpolnijo zahtevane podatke ter se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja.

Točke zbirajo na naslednja načina:
•    s pravilno oddajo e-vprašalnika (začetna 1 točka),
•    s pridobitvijo vsakega novega sodelujočega (+ 5 dodatnih točk).
Z večjim številom zbranih točk se sodelujočemu povečuje verjetnost, da bo izžreban za posamezno nagrado.

S sodelovanjem v kvizu se sodelujoči strinjajo s tem, da se njihov elektronski naslov in ostali podatki (ime, priimek, poštna številka, spol, letnica rojstva, področja zanimanja) (v nadaljevanju podatki), ki jih sodelujoči v kvizu navedejo v prijavi v kviz, posredujejo organizatorju in soorganizatorjema ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net v primeru, da so izžrebani.

7. Žrebanje nagrajencev
Za izvedbo kviza in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja in/ali soorganizatorjev.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev pravil s strani izžrebanega sodelujočega.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja ali soorganizatorjev in pod nadzorom komisije, dne 2. 9. 2016 na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanih nagrajencih ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo  hranil na naslovu organizatorja in soorganizatorjev v zakonsko predpisanem roku.

8. Pristojnosti komisije
Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja in soorganizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorjem in soorganizatorjema nagradnega kviza, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:
•    nadzor poteka kviza in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili,
•    ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane točke pridobil z natančnim upoštevanjem teh pravil. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja ali soorganizatorjev, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v kviz.

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim kvizom ter s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Seznam nagrad
Z žrebanjem bodo podeljene nagrade:
•    1 x Mini počitnice oz. 3-dnevni paket s polpenzionom za 2 v Moravskih Toplicah (hotel Termal 4*),
•    4 x darilni bon za kopanje v Aquapark Bohinj Vodni park
•    3 x solna terapija za 2 osebi v Solni vili
•    5 x majica Siol.net

Glavna nagrada, počitnice za 2 v Moravskih Toplicah, vključuje: namestitev v dvoposteljni sobi, polpenzion, neomejeno kopanje v bazenih hotela, neomejeno kopanje v bazenskem kompleksu Terme 3000,  možnost celodnevnega kopanja v bazenih hotela, tudi na dan odhoda, vstop v hotelsko savno, uporabo kopalnega plašča,  animacijski program
Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 13 nagrajencev.

10. Objava nagrajencev
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani kviza za kar od organizatorja ali soorganizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani kviza in na spletni strani www.siol.net, najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja nagrajencev.


11. Splošno o nagradah in nagrajencih
Komisija bo preverila, če so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte, najkasneje v roku 5 dni po zaključku žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku navedenem v obvestilu, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Glavni nagrajenec bo organizatorju povrnil del stroškov nagrade v višini 62,50 evra. Organizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 ter prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade, znižane za povrnjene stroške.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti  osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen v primeru, ko je nagrajenec mladoletna oseba.

Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji kviza.

12. Pravila priporočanja
Pravila za priporočanje so naslednja:
Ko sodelujoči pravilno odda e-vprašalnik, ima možnost kviz priporočiti drugim osebam preko postopkov, ki so na voljo v okviru kviza.

Tekmovalec lahko kviz priporoči neomejenemu številu drugih oseb. Sodelujoči lahko kot priporočevalci priporočila posredujejo preko obrazca na spletni strani kviza z ročnim vnosom ali prenosom e-poštnih naslovov priporočenih prejemnikov, ki jim želijo preko sistema kviza posredovati priporočilo. Skupno lahko na ta način posamezni sodelujoči posreduje največ 500 priporočil, med posameznim priporočilom istemu priporočenemu prejemniku pa mora preteči 1 dan. Priporočeni prejemniki prejmejo e-poštno sporočilo s priporočilom za sodelovanje v kvizu z možnostjo takojšnjega pristopa na spletno stran kviza.

Sodelujoči lahko kot priporočevalci za priporočanje kviza uporabijo lastno spletno povezavo, ki jo preko družabnih omrežij ali kako drugače objavijo na internetu. Priporočevalec za vsakega priporočenega prejemnika, ki se odzove na njegovo priporočilo s sodelovanjem v kvizu, prejme dodatne točke.

Sodelujoči se strinjajo, da bodo priporočila posredovali le tistim drugim osebam, od katerih imajo soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana sporočila in polno odgovarjajo za njihovo vsebino.

V kolikor obstaja sum, da se na priporočila ne odzivajo žive druge osebe oziroma če obstaja sum, da priporočeni prejemniki pri svojem odzivu na priporočila uporabljajo kakršnakoli avtomatizirana sredstva oziroma če se na priporočila ne odzivajo ročno, s samostojnim klikanjem na povezave v priporočilih, ima organizator pravico te sodelujoče izključiti. Pri tem pa sodelujoči, ki je tem drugim osebam nagradni kviz priporočil, ne prejme nobenih točk, ki bi mu jih sicer te druge osebe doprinesle ali pa so mu jih že doprinesle.

Organizator in soorganizatorja v nikakršni obliki ne podpirajo pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene tega kviza je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.

Organizator in soorganizatorja si pridržujejo pravico, da na zahtevo državnih organov ali drugih institucij, ki nadzirajo pošiljanje nezaželene elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do spleta, v primeru suma pošiljanja nezaželene elektronske pošte, na ustrezni pravni podlagi oz. presoji s strani odgovornih oseb organizatorja in/ali soorganizatorjev tem organom, institucijam ali ponudnikom posredujejo IP naslov in ostale podatke sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte.

Organizator in soorganizatorja si pridržujejo pravico, da izključijo sodelujočega, za čigar priporočila so prejeli vsaj eno pritožbo priporočenih prejemnikov, ki jim je ta sodelujoči priporočil sodelovanje v kvizu. Organizator in soorganizatorja si tudi pridržujejo pravico, da izključijo sodelujočega, za katerega so prejeli pritožbo, da je priporočila posredoval drugim osebam, od katerih nima soglasja za kontaktiranje.

Če organizator ali soorganizatorja sumijo, da sodelujoči kviz priporoča drugim osebam, katerih soglasja za kontaktiranje ta sodelujoči nima (spam), ga imajo pravico pozvati, da poda obrazložitev. V kolikor v tem primeru ta sodelujoči obrazložitve ne poda v roku 24 ur po poslanem pozivu ali pa poda pomanjkljivo obrazložitev, ki ga ne opere suma, ga imajo organizator ali soorganizatorja pravico izključiti.

Sodelujoči priporočil ne smejo posredovati na e-poštne naslove, ki jih uporabljajo oni sami ali ki so v njihovi lasti.
Priporočila so lahko posredovana le drugim osebam, in sicer lahko sodelujoči posamezni drugi osebi posreduje le eno priporočilo, tudi če ta druga oseba uporablja več različnih e-poštnih naslovov. Kakršnokoli posredovanje priporočil eni drugi osebi na več različnih e-poštnih naslovov ali posredovanje priporočil na neobstoječe e-poštne naslove ali posredovanje priporočil na e-poštne naslove, ki jih ne uporablja druga oseba, bo kaznovano z izključitvijo sodelujočega.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo priporočil in kviza. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega in/ali prepoved nadaljnjih priporočil s strani sodelujočega.

V kolikor obstaja sum, da so točke generirane s kakršnimikoli avtomatiziranimi sredstvi, imajo organizator ali soorganizatorja pravico te sodelujoče izključiti.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v kvizu z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico izključiti. V primeru, da je tega sodelujočega priporočil drug priporočevalec, in zaradi tega tudi prejel točke, se temu priporočevalcu odstrani točke, ki jih je prejel iz naslova tega sodelujočega.

V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči goljufal oziroma ravnal v nasprotju s temi pravili, ima organizator pravico tega sodelujočega izključiti. V primeru izključitve tega sodelujočega, bo kljub izključitvi tega sodelujočega morebitni priporočevalec, ki je temu sodelujočemu nagradni kviz priporočil in iz tega naslova prejel točke, te točke še vedno obdržal.

Priporočeni prejemniki imajo pravico prijaviti žaljiva oziroma neprimerna priporočila sodelujočih na e-poštni naslov poznamslovenijo@nagradneigre.si  z obvezno navedbo e-poštnega naslova kršitelja ali spletne povezave, ki jo je ta uporabil za priporočanje, in z opisom, zakaj naj bi bilo priporočilo neprimerno. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator ali soorganizatorja imajo pravico, da takega kršitelja izključijo.

13. Druge določbe
Organizator in soorganizatorja ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v kvizu ali za sodelovanje v kvizu z napačnimi podatki.

Sodelovanje v kvizu, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.
Organizator, soorganizatorja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ali soorganizatorja ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo kviz. O tem morajo organizator in soorganizatorja preko spletne strani kviza in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali soorganizatorja sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator in soorganizatorja si pridržujejo pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih kviza bodo organizator in soorganizatorja sodelujoče obveščali na spletni strani kviza. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na poznamslovenijo@nagradneigre.si.
Odločitev organizatorja in soorganizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z kvizom oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator in soorganizatorja kviza ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju kviza.

Udeležencem kviza sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu poznamslovenijo@nagradneigre.si  ter na telefonski številki 03 / 425 70 70.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z kvizom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja in soorganizatorjev.

Organizator in soorganizatorja kviza lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizatorja bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

14. Kje se nahajajo ta pravila
Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in soorganizatorjev ter na spletni strani kviza oz. na www.siol.net.

15. Uporaba in varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v kvizu organizatorju in soorganizatorjema dovoljuje, da do preklica vodijo, vzdržujejo in obdelujejo zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizatorja zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator in soorganizatorja bodo uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Organizator in soorganizatorja bodo osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v kvizu izrecno soglašajo, da lahko organizator in soorganizatorja kot upravljalci osebnih podatkov, podatke, ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdelujejo izključno za naslednje namene:
•    izvedba kviza v vseh vidikih;
•    obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev;
•    objava nagrajencev na spletni strani kviza;
•    pošiljanje zaključnega e-poštnega sporočila s pozivom k ogledu nagrajencev na spletni strani kviza;
•    statistične in tržne analize ter segmentacij sodelujočih;
•    izvajanje neposrednih trženjskih akcij organizatorja in soorganizatorjev;
•    pošiljanje e-novic soorganizatorja Mobinia d.o.o. po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko;
•    pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.
S sodelovanjem v kvizu sodelujoči tudi privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v kvizu, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja, da se ti podatki obdelujejo za vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot 7 elektronskih sporočil. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator.

Organizator in soorganizatorja pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in soorganizatorjev kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.
Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.
Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@tsmedia.si).

Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorjih lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov soorganizatorjev (oziroma na e-poštni naslov info@mobinia.si).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.

Sodelujoči se lahko znotraj nagradne igre odjavi od prejemanja sporočil nagradne igre. Odjava od prejemanja sporočil nagradne igre ne pomeni odjave od prejemanja sporočil organizatorja in soorganizatorjev promocije. V kolikor se želijo sodelujoči odjaviti tudi od prejemanja sporočil organizatorja in  soorganizatorjev, se morajo odjaviti s pisnim obvestilom.
Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

E-poštni naslovi priporočenih prejemnikov, ki jih sodelujoči vpišejo v obrazec za priporočanje, se vpišejo le v začasno bazo osebnih podatkov, do katere živi uporabniki dostopajo le izjemoma za potrebe reševanja morebitnih pritožb. Ti e-poštni naslovi (z izjemo sodelujočih) se hranijo le do javne objave nagrajencev kviza, in sicer z namenom preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:
•    potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
•    omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
•    posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
•    dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
•    izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

16. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja kviza prekliče svoje sodelovanje v kvizu, tako da pošlje sporočilo organizatorju ali soorganizatorjema na e-poštni naslov poznamslovenijo@nagradneigre.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator ali soorganizatorja izključijo.

17. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizator in soorganizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator in soorganizatorja zavezujejo, da jih bodo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 11. 7. 2016

Organizator: TSmedia, d.o.o.
Soorganizator: MOBINIA, d.o.o.
Soorganizator: Mobinia inter, d.o.o.

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin