SiolNET. Sportal Volkswagen Ljubljanski maraton
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger
KAKŠEN TIP TEKAČA STE?

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Kakšen tip tekača ste?

0

termometer

1. Organizatorja nagradne igre
TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije sklopa Ljubljanski maraton na Siol.net organizira nagradno igro Kakšen tip tekača ste? (v nadaljevanju: nagradno igro). S temi pravili določijo pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 15.10. 2021 do vključno 2. 11. 2021. Nagradna igra  poteka na spletni strani http://siol.net/sportal (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja. Hkrati je namen tudi promocija blagovne znamke Siol.net.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradni igri, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili nagradne igre in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradnega nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice ter udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradne igre

Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri in se poteguje za nagrade tako, da na spletni strani nagradne igre https://siol.net/:

 • v aplikaciji osebnostni test odgovori na deset vprašanj na temo teka,
 • izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek) ter
 • se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

Ko sodelujoči odgovori na vseh dvanajst vprašanj, se na koncu določi kakšen tip tekača je.

Sodelujoči lahko ob tem poda tudi soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Stegne 19, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja TSmedia in ali njenih poslovnih partnerjev.

 1. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije, in sicer ob koncu nagradne igre, 3. 11. 2021.

Žrebanje bo potekalo ob 10. uri na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala 9 nagrajencev.

Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih prijavnic.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorji nagradne igre, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradno igro.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

Ob zaključku nagradne igre, 3. 11. 2021, bo komisija izžrebala 9 nagrajencev, ki bodo prejeli eno od naslednjih nagrad:

 • 3-krat brisača iz mikrofibre,
 • 3-krat nakupovalna vreča iz jute,
 • 3-krat bidon za vodo.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 9 nagrajencev.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator imata pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade podelil organizator TSmedia. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo  nagrajence organizator TSmedia obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem morajo obvestiti prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator si pridržujejo pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo sodelujoče obveščali na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje  ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno igro in se strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeno tretji osebi. Organizator bo uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Upravljavci osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju upravljavci)

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalci obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorjev in soorganizatorja

Za namene neposrednega trženja organizatorjev ter soorganizatorja in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia, za pošiljanje e-novic.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia

Za namene neposrednega trženja poslovnih partnerjev TSmedia in sicer TSmedia pošilja elektronska sporočila o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih svojih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Soorganizator TSmedia zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator TSmedia dolžen hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizator TSmedia in soorganizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo organizator TSmedia osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia;
 • naslov za pošiljanje nagrade
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Vir podatkov

Organizator TSmedia podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator in soorganizator hranijo in obdelujejo, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator TSmedia zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirata, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalci ne iznašajo osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalci o uporabniku obdelujejo,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljalci, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcem.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d. o. o. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali na e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si. Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. bo pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja in soorganizator ne morejo pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizatorja ter soorganizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega.

 

Datum objave teh pravil: 15. 10. 2021

 

Organizator: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana

 

 

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin