SiolNET. Trendi Zdravje
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni akciji Brezplačna odstranitev dioptrije po vaši meri

0

termometer

Mandatum

Objavljamo pravila in pogoji sodelovanja v nagradni akciji Brezplačna odstranitev dioptrije po vaši meri (v nadaljevanju: pravila).

1. Organizatorji nagardne akcije

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje, Slovenija in Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče (v nadaljevanju organizatorji) z namenom promocije za podjetje Vidim, očesni kirurški center d.o.o., Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija organizirajo nagradno akcijo Brezplačna odstranitev dioptrije po vaši meri. (v nadaljevanju nagradna akcija).

S temi pravili organizatorji določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni akciji.

2. Trajanje nagradne akcije

Sodelujoči lahko v nagradni akciji sodelujejo v obdobju od 05. 06. 2019 do 25. 06. 2019. Nagradna akcija se konča z glavnim izborom. Nagradna akcija poteka na spletni strani nagradne akcije https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagardne akcije).

3. Namen nagradne akcije

Namen nagradne akcije je izvajanje trženjskega komuniciranja in promocija blagovnih znamk organizatorjev Vidim, očesni kirurški center d.o.o. in Mandatum d.o.o.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni akciji

V nagradni akciji lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagardni akciji.  

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni akciji, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni akciji tako, da na spletni strani nagradne akcije:

 • izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-naslov, kraj bivanja, telefon, starost ter opis kakšne težave ima sodelujoči),
 • z oddajo podatkov se do preklica prijavlja na prejemanje obvestil in reklamnih sporočil podjetij Vidim, očesni kirurški center d.o.o., in Mandatum d.o.o. Soglašate s tem, da lahko Vidim, očesni kirurški center d.o.o. in Mandatum d.o.o. posredovane podatke uporabljata za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi družbe Vidim, očesni kirurški center d.o.o in Mandatum d.o.o. preko sporočil SMS, pošte, elektronske pošte, neposrednih glasovnih klicev in videoklicev (način obveščanja je odvisen od posredovanih podatkov). Soglasje lahko kadarkoli prekličete po elektronski pošti (poslano na naslov info@relexsmile.si), s pisno vlogo (poslano na naslov Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče, Slovenija) ter po elektronski pošti (poslano na naslov info@relexsmile.si), s pisno vlogo (poslano na naslov Vidim, očesni kirurški center d.o,o., Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija, ter tudi na druge za posamezno obliko komunikacije običajne oziroma zahtevane načine, kot bo navedeno tudi v posameznem sporočilu. Več informacij o obdelavi vaših podatkov je na voljo v rubriki 15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika teh Pravil.
 • ter se s sodelovanjem v nagradni akciji strinja s pravili.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne akcije se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni akciji in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni akciji, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne akcije ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je zbran, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v izbor za nagrado.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni akciji sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni akciji se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice ter udeleženci, ki imajo na dan izbora veljavno soglasje za neposredno trženje.

6. Potegovanje za nagrado in izvedba nagradne akcije

Sodelujoči se v nagradni akciji poteguje za nagrade tako, da na strani nagradne akcije https://siol.net/ odda svoje osebne podatke, poda soglasje za neposredno trženje s katerim soglaša, da mu organizatorja Vidim, očesni kirurški center d.o.o. in Mandatum d.o.o. pošiljata osebno prilagojena obvestila in reklamna sporočila o storitvah in ponudbi družbe Vidim, očesni kirurški center d.o.o. in Mandatum d.o.o. preko sporočil SMS, pošte, elektronske pošte, neposrednih glasovnih klicev in videoklicev, ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradni akciji.

Organizatorja Vidim, očesni kirurški center d.o.o. ter Mandatum d.o.o. bosta v času laserske operacije vida opravila fotografiranje in snemanje postopka (prvi pregled, postopek, prvi kontrolni pregled po operativnem postopku, intervju), s čimer se nagrajenec strinja. Organizatorja imata nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno, kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev.

Nagrajenec se tudi strinja in dovoli snemanje in objavo intervjujev in videoprispevkov ter s tem časovno neomejeno objavo vsega tudi če se nagrajenec odloči svoje sodelovanje preklicati.

Organizatorja Vidim, očesni kirurški center d.o.o. ter Mandatum d.o.o. ne odgovarjajta za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe, ki je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni akciji.

7. Žrebanje/izbor nagrajencev

Vsak udeleženec nagradne akcije lahko prejme le eno nagrado in je lahko izbran samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Za izvedbo nagardne akcije in nadzor nad njegovim potekom ter za izbor nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorjev.

Nagrajenca bo na podlagi predstavljenih težav z vidom, ki jih ima sodelujoči v nagradni akciji, izbral zdravnik klinike Vidim, očesni kirurški center,d.o.o. in sicer med vsemi udeleženci, ki so se pravilno prijavili v nagradno akcijo. Izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic bodo izbrali skupaj 1 nagrajenca. Izbor nagrajenca bo 27. 06. 2019 ob 10. uri na naslovu Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni akciji ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izbranemu nagrajencu. Izbor je dokončen in ne bo javen.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev je določena skladno z dogovorom med organizatorji nagradne akcije, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne akcije in izbor nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, telefona ali njegovega naslova, ki jih je sodelujoči oddal s sodelovanjem v nagardni akciji.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno akcijo in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Nagrada

Oodstranitev dioptrije po meri (vrednost nagrade od 980 do 5.400 evrov).

Podeli se ena nagrada.

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagardne akcije, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagardne akcije in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrado izročil organizator Vidim, očesni kirurški center, d.o.o., Mariborska cesta 88, 3000 Celje. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenca obvestili prek obveščen po e-pošti ali telefonu  najkasneje v osmih dneh po izboru, seznam nagrajencev pa bo objavljen na Siol.net. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izbrancu.

Organizator Vidim, očesni kirurški center, d.o.o si pridržujejo pravico, da ne podelijo nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v sodeloval v nasprotju s pravili nagradne akcije.  

12. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru Vidim, očesni kirurški center, d.o.o.

Nagrajenec bo organizatorju Vidim, očesni kirurški center, d.o.o. povrnil del stroškov nagrade, in sicer v vrednosti od 245 do 1.350 evrov. Organizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. In 59. Člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, za nagrajenca, izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade znižane za povrnjene stroške. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju Vidim, očesni kirurški center, d.o.o. predložiti:

•           osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

•           davčno številko

ter navesti davčni urad.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po izboru ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

13. Druge določbea

Organizatorji ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v nagradni akciji ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni akciji, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorji in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno akcijo. O tem morajo organizatorji prek spletne strani nagradne akcije in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatorji sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne akcije bodo organizatorji sodelujoče obveščali na spletni strani nagradne akcije. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na advertorial@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno akcijo oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorji nagradne akcije ne odgovarjajo za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne akcije.

Udeležencem nagradne akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizatorji nagradne akcije lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo nagradne akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorji bodo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

14. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorjev in na spletni strani nagradne akcije oz. na https://siol.net/.

15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni akciji sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje nagradne akcije Brezplačna odstranitev dioptrije po vaši meri in se strinja, da organizatorji TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,  Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje, Slovenija in Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče, obdelujejo njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bodo družbe TSmedia, Vidim, očesni kirurški center d.o.o. ter Mandatum d.o.o. oddane podatke do preklica uporabljali za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizatorji se zavezujejo, da bodo s posredovanimi podatki ravnali skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredovali neupravičeni tretji osebi. Organizatorji bodo uporabljali posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Sodelujočim pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizatorji in upravljavci osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,  Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje, Slovenija in Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče (v nadaljevanju upravljavci ali organizatorji).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavci  obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne akcije

Za namen izvedbe nagradne akcije v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu izbora nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagardne akcije.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorjev Vidim, očesni kirurški center d.o.o., in Mandatum d.o.o. in sicer za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi družbe Vidim, očesni kirurški center d.o.o in Mandatum d.o.o. preko sporočil SMS, pošte, elektronske pošte, neposrednih glasovnih klicev in videoklicev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator Vidim, očesni kirurški center d.o.o. dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov, kraj bivanja, telefon, starost ter opis kakšne težave ima sodelujoči za namen izvedbe nagardne akcije ter za ime in priimek za namen objave nagrajenca na spletni strani siol.net.

Upravljavec Vidim, očesni kirurški center d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov, kraj bivanja, telefon, starost ter opis kakšne težave za namene izvedbe nagradne akcije, izbora nagrajenca;
 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • davčno številko, ime, priimek za namen plačila akontacije dohodnine;
 • ime, priimek, e-naslov, kraj bivanja, telefon, starost za namen neposrednega trženja.

Upravljavec Mandatum d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov, kraj bivanja, telefon, starost za namen neposrednega z namenom promocije za podjetje Vidim, očesni kirurški center d.o.o., Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni akciji.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorji hranijo in obdelujejo, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizatorji hranijo in obdelujejo osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hrani še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizatorji zagotavljajo, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizatorji zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev, organizatorji odločijo, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje, Slovenija in Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavci ne iznašajo osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni akciji lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavci o uporabniku obdelujejo,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni akciji:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči v nagradni akciji pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradni akciji pravice uveljavljajo tako, da družbi Mandatum d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@relexsmile.si.
 • na poštni naslov: Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče.

Sodelujoči v nagradni akciji pravice uveljavljajo tako, da družbi Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@relexsmile.si
 • na poštni naslov: Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje.

Sodelujoči v nagradni akciji se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni akciji upravljavcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni akciji meni, da upravljavci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Vidim, očesni kirurški center d.o.o. in/ali Mandatum d.o.o. Sodelujoči v nagradni akciji pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si  ter Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje ali na e-naslov info@relexsmile.si, Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče ali na e-naslov info@relexsmile.si.

Sodelujoči v nagradni akciji lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., Vidim, očesni kirurški center d.o.o., 3000 Celje ali Mandatum d.o.o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorji ne morejo pridobiti, sodelovanje v nagradni akciji ni mogoče.

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji, tako da pošlje sporočilo organizatorjem na e-poštni naslov advertorial@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizatorji izključijo iz svoje baze.

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejo organizatorji. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorji zavezujejo, da jih bodo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega

Organizatorji lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenijo zasnovo nagradne akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorji bodo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 05. 06. 2019

Organizatorji: TSmedia, d. o. o., Vidim, očesni kirurški center d.o.o. ter Mandatum d.o.o.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin