SiolNET. Trendi Odnosi
0

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Podarjamo Miklavževo presenečenje

0

termometer

Miklavž v Ljubljani |  | Foto: Ana Kovač
Foto: Ana Kovač

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri Podarjamo Miklavževo presenečenje.

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s SHOPPSTER, spletna trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče (pokrovitelji nagradne igre) z namenom promocije podjetja SHOPPSTER, spletna trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče organizira nagradno igro, v kateri podarja daljnogled National Geographic, ki bo potekala od 28. 11. 2022 do vključno 4. 12. 2022. Nagradna igra poteka na mediju Siol.

S temi pravili in pogoji organizator ter pokrovitelji nagradne igre določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri pokroviteljici nagradne igre ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter zaposlenim v TSmedia, d. o. o., in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

  • izpolni nagradni obrazec ter
  • se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek in e-naslov (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo pokroviteljici nagradne igre in organizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre objavijo tudi na spletni strani TSmedia Siol.net, če so izbrani.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Žrebanje nagrad

Organizator bo izžrebal in podelil naslednje nagrade:

1-krat daljnogled National Geographic

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek in e-poštni naslov. Udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajenca bo 5. 12. 2022 ob 10. uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala enega nagrajenca. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu, dodatno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebani e-pošti in uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najpozneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen na Siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. Če se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju/pokroviteljici nagradne igre predložiti:

  • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
  • davčno številko

ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedla pokroviteljica nagradne igre. Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 evrov. Pri nagradah do vrednosti 42 evrov se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne šteje v davčno osnovo prejemnika.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator/pokroviteljica nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval pokroviteljici nagradne igre in organizatorju v tej nagradni igri, uporabljajo izključno za izvedbo nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator in pokroviteljica nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in pokroviteljica nagradne igre bosta posredovane podatke uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca, in jih v nobenem primeru ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če podatke za organizatorja ali pokroviteljico nagradne igre obdeluje njun pogodbeni obdelovalec za namene in potrebe organizatorja ali pokroviteljico nagradne igre.

Organizator se zaveže, da bo vse podatke izbrisal en mesec po koncu izvedbe nagradne igre.

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, ustrezna tolmačenja daje komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in pokroviteljica nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in pokroviteljica nagradne igre bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na Siol.net.

Datum objave teh pravil: 28. 11. 2022

Organizator: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

Soorganizator: SHOPPSTER, spletna trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin