Pravila in pogoji za nagradno igro Rock za vse čase

Na mediju Planet Siol.net (www.siol.net) bodo od 21. 6. 2012 do 5. 7. 2012 objavljene vse informacije o nagradnem kvizu Rock za vse čase.

TSmedia, d.o.o., z namenom promocije rubrike Scena preko medija Planet Siol.net (www.siol.net) organizira nagradni kviz Rock za vse čase. V nagradnem kvizu lahko sodelujete prek medija Planet Siol.net (www.siol.net), in sicer v času od 21. 6. 2012 do vključno 5. 7. 2012.

S temi pravili in pogoji TSmedia, d.o.o., določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem kvizu.

1. Definicije

Ponudnik poti je TSmedia, d.o.o., preko katerega poteka dostop do nagradnega kviza. Uporabnik storitve ponudnika poti uporablja v skladu s pravili in pogoji ponudnika poti. Ponudnik poti zagotavlja pot za prenos podatkov in je odgovoren za delovanje, organizacijo in izvajanje nagradnega kviza.

Medij Planet Siol.net (www.siol.net) je medij, dostopen preko svetovnega spleta in v lasti izdajatelja – TSmedia, d.o.o.

Organizator nagradnega kviza je TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v sodelovanju s podjetjem Blitz Film & Video Distribution, ki tudi prispeva nagrado.

Uporabnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki lahko dostopa do spletnega naslova http://www.siol.net, ter se s sodelovanjem v nagradnem kvizu strinja s tem, da se njegovo ime, priimek, naslov, e-naslov in ostali podatki, ki jih uporabnik zapiše v obrazcu, posredujejo organizatorju kviza.

Vsi sodelujoči v nagradnem kvizu soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek, naslov) objavljeni na spletni strani www.najdi.si / www.siol.net. Osebni podatki so zbrani z namenom omogočanja izvedbe žrebanja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad. Sodelujoči v nagradnem kvizu se strinjajo s prejemanjem oglasnih sporočil po e-pošti oz. prek SMS sporočil, katere bo pošiljal organizator. Organizator sodelujočim po e-pošti ali na GSM telefon ne bo poslal več kot 7 oglasnih sporočil na mesec. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

2. Pravila, pogoji in cene

V žrebanju za nagrado bodo sodelovali vsi uporabniki, ki bodo v času trajanja nagradnega kviza pravilno rešili kviz, to pomeni, da bodo pravilno odgovorili na vsa v kvizu zastavljena vprašanja in izpolnili zahtevane podatke v obrazcu. Uporabnik lahko iz istega IP naslova sodeluje večkrat in se z vsakim pravilno rešenim kvizom uvrsti v nagradno žrebanje. Vsak nepravilen odgovor uporabnika vrne na začetek, kjer ponovno odgovarja na vsa v kvizu zastavljena vprašanja. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da je uporabnik zlorabil nagradni kviz, bo iz žrebanja izključen.

V nagradnem kvizu lahko sodelujejo nepolnoletne in polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Nagradni kviz poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Sodelujoči se z oddajo odgovora strinjajo s sodelovanjem v nagradnem kvizu pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

3. Nagradno žrebanje V žrebanju za nagrado (čeprav lahko sodelujejo v kvizu) ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetju TSmedia, d.o.o., podjetja Blitz Film & Video Distribution ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov zaposlenih v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo nagradnega kviza.

4. Žrebanje in nagrada

Za izvedbo nagradnega kviza in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrajenca bo 5. 7. ob 14. uri na naslovu Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh veljavno rešenih kvizov izžrebala skupaj 4 nagrajence:.

Nagrade so: • 4 majice filma in 1 očala

Sodelujoči odgovori na nagradno vprašanje in izpolni zahtevane podatke/obrazec in se s tem uvrstil v žrebanje.

V žrebanju sodelujejo vsi pravilno rešeni kvizi. Beležijo se s pomočjo računalniškega sistema oziroma so v njem shranjeni. Nagrajenec bo izžreban tako, da bo komisija najprej ugotovila število prejetih pravilno rešenih kvizov. Nato bo žrebanje nagrajenca izmed prejetih pravilno rešenih kvizov opravil računalnik po postopku, ki omogoča popolno naključnost izžrebanega e-naslova. Izžreba se e-naslov, preko katerega je udeleženec sodeloval v nagradnem kvizu (oddal odgovor).

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem e-naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu izrabe nagrade obveščen po pošti, e-pošti oziroma po telefonu najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen tudi na www.siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti, e-pošti oziroma po telefonu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Nagrajenec se strinja s tem, ad se njegovo ime in priimek objavita na www.siol.net.

5. Prevzem nagrade Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006) mora nagrajenec za prevzem nagrade TSmedia, d.o.o. , predložiti: • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in • davčno številko ter navesti davčni urad.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradnega kviza. Za mladoletne uporabnike nagrado prevzamejo njihovi zakoniti zastopniki.

Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, • se ugotovi, da je uporabnik v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega kviza.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

6. Ostalo Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim kvizom in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

Organizator nagradnega kviza hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega kviza na naslednji način: • vse podatke nagrajenca, vključno z njegovo davčno številko hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini, • ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene.

Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

Organizator nagradnega kviza se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

7. Odgovornost in reklamacije Organizator nagradnega kviza ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja ali na omrežjih pogodbenih partnerjev organizatorja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradnega kviza in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Vsem sodelujočim v kvizu sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu trendi@tsmedia.si

8. Končne določbe Organizator nagradnega kviza lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradnem kvizu. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega kviza so pravila na vpogled udeležencem na www.siol.net.

Sorodne vsebine

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Popularno

Vroči članki

Najbolj brano