SiolNET. Sportal Zimski športi
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila in pogoji kviza Poznam športnike (v nadaljevanju: pravila)

0

termometer

1. Organizator kviza

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) organizira kviz Poznam športnike (v nadaljevanju nagradni kviz).

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v kvizu.

2. Trajanje kviza

Sodelujoči lahko v kvizu sodelujejo od 9. 2. 2017 do 16. 3. 2017. Kviz poteka na spletni strani kviza www.siol.net (v nadaljevanju: spletna stran kviza).

3. Namen kviza

Namen kviza je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja.

4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo naslednji pojmi:

Sodelujoči: sodelujoči je vsaka oseba, ki prek spletne strani kviza sodeluje v kvizu s tem, da odda obrazec z osebnimi podatki, odgovori na vprašanja v kvizu ter se strinja s temi pravili in pogoji.

5. Pogoji sodelovanja v kvizu

V kvizu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije in ki lahko dostopajo do spletnega naslova www.siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v kvizu.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi kviza in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani, lahko sodelujejo v kvizu, vendar ne morejo biti izžrebani.

V kvizu sodelujoči, ki na spletni strani kviza rešijo kviz, izpolnijo in podajo vse zahtevane osebne podatke – vključno z delujočim e-poštnim naslovom –, se strinjajo s temi pravili in pogoji ter e-vprašalnik pravilno oddajo. S pravilno oddajo e-vprašalnika oseba postane sodelujoči.

Sodelovanje v kvizu bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani kviza omogočene piškotke (ang.: cookies) in JavaScript.

Ena oseba lahko v kvizu sodeluje z več prijavami, tako lahko tudi kviz odigra večkrat in je lahko tudi izžrebana večkrat.

S prijavo v kviz vsak sodelujoči soglaša s temi pravili sodelovanja v kvizu in pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v kvizu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V kvizu se upoštevajo le pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz. e-vprašalniki.

6. Potegovanje za nagrade

Sodelujoči lahko v kvizu sodelujejo tako, da na www.siol.net/ odgovorijo na deset vprašanj v povezavi s slovenskimi zimskimi športniki. Poleg tega mora vsak sodelujoči izpolniti podatke, ki jih organizator zahteva, ter se strinjati s pravili in pogoji sodelovanja.

S sodelovanjem v kvizu se sodelujoči strinjajo s tem, da se njihov elektronski naslov in drugi podatki (ime, priimek, poštna številka, spol, letnica rojstva, področja zanimanja) (v nadaljevanju podatki), ki jih sodelujoči v kvizu navedejo ob prijavi v kviz, posredujejo organizatorju. Strinjajo se tudi s tem, da se njihovi podatki (ime, priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.siol.net, če so izžrebani.

7. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo kviza in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo tedensko (vsak četrtek, prvo žrebanje bo 16. 2. 2017) na naslovu organizatorja (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije. Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih in uri končanega žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja je določena skladno z dogovorom znotraj organizatorja nagradnega kviza, ki tudi določi predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka kviza in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija sumi, da določeni sodelujoči ni spoštoval teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji nesporno dokazati spoštovanje pravil na način, kot ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v kviz.

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim kvizom in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

9. Seznam nagrad

Tedenske nagrade (pet tednov):

 • 3-krat celodnevna smučarska vozovnica za smučišče Golte.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 15 nagrajencev.

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani kviza, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani kviza in na spletni strani www.siol.net najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v petih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte ali po telefonu) v roku, navedenem v obvestilu, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Organizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 ter prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade, znižane za povrnjene stroške.

Glavni nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 evrov z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen če je nagrajenec mladoletna oseba.

Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji kviza. V nagradnem kvizu Poznam športnike nobena nagrada ne presega zakonske omejitve za plačilo dohodnine, ki je 42 evrov z DDV.

12. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v kvizu ali za sodelovanje v kvizu z napačnimi podatki.

Sodelovanje v kvizu, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se lahko sporazumno odpove kviz. O tem mora organizator prek spletne strani kviza in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oz. vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih kviza bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani kviza. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s kvizom oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator kviza ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah ali zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju kviza.

Udeležencem kviza sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s kvizom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator kviza lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oz. vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

14. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani kviza oz. na www.siol.net.

15. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v kvizu organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbrane osebne podatke udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (Ur. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v kvizu izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba kviza z vseh vidikov,
 • obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev,
 • objava nagrajencev na spletni strani kviza,
 • pošiljanje končnega e-poštnega sporočila s pozivom k ogledu nagrajencev na spletni strani kviza,
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih,
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij organizatorja in sponzorja kviza,
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah, ugodnostih in drugih informacijah iz ponudbe organizatorja.

S sodelovanjem v kvizu sodelujoči tudi privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v kvizu, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja, da se ti podatki obdelujejo za vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, pa tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem. Organizator se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot sedem elektronskih sporočil. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja organizator.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče na naslednji način: odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo Odjava, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo, dokler sodelujoči ne prekličejo hrambe osebnih podatkov.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@tsmedia.si).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.

Sodelujoči se lahko znotraj nagradne igre odjavi od prejemanja sporočil nagradne igre. Odjava od prejemanja sporočil nagradne igre ne pomeni odjave od prejemanja sporočil organizatorja promocije. Če se želijo sodelujoči odjaviti tudi od prejemanja sporočil organizatorja, se morajo odjaviti s pisnim obvestilom.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranita pet let od podelitve nagrad oziroma če je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

E-poštni naslovi priporočenih prejemnikov, ki jih sodelujoči vpišejo v obrazec za priporočanje, se vpišejo le v začasno bazo osebnih podatkov, do katere živi uporabniki dostopajo le izjemoma za potrebe reševanja morebitnih pritožb. Ti e-poštni naslovi (z izjemo sodelujočih) se hranijo le do javne objave nagrajencev kviza, in sicer z namenom preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje,
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov,
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja kviza prekliče svoje sodelovanje v kvizu, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi.

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 9. 2. 2017

Organizator: TSmedia, d. o. o.

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin