SiolNET. Posel danes Novice
Vsebino omogoča SID BANKA
 • Messenger
 • Messenger
Nova ponudba mikroposojil iz Sklada skladov

Slovenskemu gospodarstvu se obeta nova ponudba ugodnih posojil

Vsebino omogoča SID BANKA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev do leta 2023. Slovenski podjetniški sklad bo do leta 2023 podjetjem posredoval ugodna mikroposojila v vrednosti do 25 tisoč evrov, ki so namenjena predvsem samostojnim podjetnikom, start-upom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Lažja pot do cilja

Potrebujete denarna sredstva za pokrivanje stroškov in izdatkov svojega poslovnega procesa ali želite vložiti v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva? Z ugodnim mikroposojilom je pot do cilja lahko bližje, kot si mislite.

Slovenskemu gospodarstvu, predvsem manjšim podjetjem, se obeta nova ponudba ugodnih posojil. Pri Skladu skladov gre za povratna sredstva, ki imajo v primerjavi z nepovratnimi načini porabe evropskega denarja večje razvojne učinke.

Za upravljalca Sklada skladov je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo imenovalo SID banko. Tujina ima s tovrstnimi skladi že dolgoletne, in kar je treba še posebej poudariti, pozitivne izkušnje.

Korak k trajnostni uporabi evropskih sredstev

Z oblikovanjem Sklada skladov je bil z uporabo finančnih instrumentov storjen pomemben korak k prehodu z nepovratnih v povratna sredstva. Sredstva se posredujejo prek finančnih posrednikov, to je bank in hranilnic ter javnih skladov, kot tudi neposredno od SID banke.

Namen tako oblikovanega sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja s trajnostno uporabo evropskih kohezijskih sredstev.

V okviru Sklada skladov je zagotovljenih 253 milijonov evrov povratnih sredstev evropske kohezijske politike (EKP). Zaradi zahteve po finančnem vzvodu in ponovni uporabi vrnjenih sredstev evropske kohezijske politike bodo finančni posredniki zagotovili še dodatna sredstva v okvirni višini 150 milijonov evrov, kar pomeni, da bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na voljo več kot 400 milijonov evrov.

Cilj mikroposojil je, da vašemu podjetju olajšajo financiranje vsakodnevnega poslovanja. Cilj mikroposojil je, da vašemu podjetju olajšajo financiranje vsakodnevnega poslovanja.

Večja inovativnost in konkurenčnost gospodarstva

"Veseli nas, da lahko leto 2019 začnemo z novo ponudbo ugodnih mikrokreditov iz evropskih strukturnih skladov za mikro in mala podjetja. S tem bomo svojim uporabnikom ponovno omogočili hitro in enostavno financiranje tekočega poslovanja v letu 2019, in to pod zelo ugodnimi pogoji vključno z zelo nizko obrestno mero, enostavnim zavarovanjem in brez stroškov odobritve. To so primerljivi pogoji, kot jih imajo podjetja na najbolj razvitih evropskih finančnih trgih. Vse te ugodnosti pa so vpeljane v shemo z namenom, da bodo tudi naša mikro in mala podjetja imela pogoje za uspešno poslovanje in širitev svoje dejavnosti,” je povedala direktorica Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maja Tomanič Vidovič.

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan pa dodaja: "Spodbujanje razvoja slovenskih podjetij je pomembno za doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Pridobivanje ustreznih virov je za ta podjetja velikokrat težavno, saj na tem področju obstaja tržna vrzel. Zato je SID banka oblikovala ustrezen produkt, ki smo ga namenili samostojnim podjetnikom ter zagonskim (start-up) podjetjem."

Mikroposojila, kjer je končnim uporabnikom na voljo 87 milijonov evrov

Mikroposojila so ugodna ponudba posojil iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za zagonska podjetja oziroma start-up ter mikro ali mala podjetja. Ta oblika financiranja ponuja poleg zelo ugodne obrestne mere tudi daljšo ročnost (do 5 let), moratorij na odplačilo glavnice (do 2,5 leta) ter nižje pogoje zavarovanja.

Vrednost posojila lahko znaša od pet tisoč evrov do 25 tisoč evrov, financira pa se lahko 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva ter stroške materiala, trgovskega blaga, stroške storitev in dela. To so primerljivi pogoji, kot jih imajo podjetja na najbolj razvitih evropskih finančnih trgih. Vse te ugodnosti so vpeljane v shemo z namenom, da bodo tudi naša mikro in mala podjetja imela pogoje za uspešno poslovanje in širitev svoje dejavnosti.

Pridobivanje ustreznih virov je za ta podjetja velikokrat težavno, saj na tem področju obstaja tržna vrzel in je zato SID banka oblikovala ustrezen produkt v obliki mikroposojil. Pridobivanje ustreznih virov je za ta podjetja velikokrat težavno, saj na tem področju obstaja tržna vrzel in je zato SID banka oblikovala ustrezen produkt v obliki mikroposojil.

Ponudba mikroposojil je na voljo pri Primorski hranilnici Vipava in pri Slovenskem podjetniškem skladu

SID banka je v okviru Sklada skladov v septembru 2018 podpisala sporazum s Sberbanko v vrednosti 30 milijonov evrov sredstev, ki so namenjena dolgoročnim posojilom za naložbe na področju raziskav, razvoja in inovacij podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom in zagonskim (start-up) podjetjem (posojila za RRI). Posojila na podlagi navedenega sporazuma se že odobravajo.

V kratkem bodo na voljo tudi posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb in posojila za urbani razvoj v mestnih občinah, v nadaljevanju leta pa tudi novi instrumenti garancij za raziskave, razvoj in inovacije ter MSP in instrument lastniškega financiranja za podporo MSP.

SID banka kot največja javna spodbujevalna institucija v Sloveniji tako tudi prek Sklada skladov finančnim posrednikom omogoča doseganje sinergijskih učinkov s kombinacijo različnih dolgoročnih virov in s tem zagotavljanje boljših in ugodnejših pogojev za končne prejemnike.

Z mikroposojili se spodbuja razvoj slovenskih podjetij, ki je pomembno za doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Z mikroposojili se spodbuja razvoj slovenskih podjetij, ki je pomembno za doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva.

Kdo lahko pridobi posojilo

 • samostojni podjetnik
 • mikro ali malo podjetje
 • zagonsko podjetje oziroma start-up

Posojilo lahko pridobite, če:

 • ga namenite pokrivanju stroškov, ki so nastali največ šest mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja;
 • se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Program vam omogoča:

 • posojilo v vrednosti od 5.000 do 25.000 evrov,
 • financiranje 100 odstotkov upravičenih stroškov, z vključenim DDV,
 • tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5 odstotka pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 odstotkov oziroma skladno s pomočjo de minimis ter 37,5 odstotka pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni;
 • dobo kreditiranja od 2 do 5 let;
 • moratorij na odplačilo glavnice do 2,5 leta oziroma največ polovico ročnosti posojila,
 • brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja,
 • drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

Shema pomoči "de minimis"

Program temelji na shemi pomoči "de minimis", ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200 tisoč evrov oziroma 100 tisoč evrov, če posojilojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Pomoč "de minimis" se izraža v obliki nižjega pribitka obrestne mere na podlagi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Svetujemo in financiramo

V okviru posojila vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko pokrili upravičene stroške za:

 • plačila za nakup materiala,
 • plačila za nakup trgovskega blaga,
 • plačila za storitve,
 • stroške dela,
 • naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.
 

Za podrobnejše informacije o programu se obrnite na vaše skrbnike pri sodelujočih finančnih posrednikih:

Primorska hranilnica Vipava

www.phv.si

info@phv.si

05 366 45 00

Slovenski podjetniški sklad

www.podjetniskisklad.si

info@podjetniskisklad.si

 

02 234 12 60

 Več informacij o Skladu skladov: www.skladskladov.si
Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin