SiolNET. Trendi Odnosi
0,00

termometer

  • Messenger
  • Messenger

Pravila sodelovanja v nagradni akciji Podarjamo individualni coaching Postavite sebe na prvo mesto

0,00

termometer

Mandatum Saška

Pravila sodelovanja v nagradni akciji Podarjamo individualni coaching Postavite sebe na prvo mesto.

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče (soorganizator), namenom promocije blagovne znamke soorganizatorja Allin® Coaching Team, organizirata nagradno akcijo Podarjamo individualni coaching Postavite sebe na prvo mesto (v nadaljevanju nagradna akcija), ki bo potekala od 19.9.2018 do vključno 28.9.2018. Nagradna akcija poteka na mediju Siol.net.

S temi pravili in pogoji organizator ter soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni akciji.

V nagradni akciji lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni akciji.

V nagradni akciji ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter zaposlenim v TSmedia, d.o.o. in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne akcije.

S prijavo v nagradno akcijo udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni akciji in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni akciji sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni akciji tako, da:

- izpolni nagradni obrazec,

- se strinja s pravili in pogoji.

S sodelovanjem v nagradni akciji se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi podatki ime, priimek, telefon, naslov, e-naslov, kraj in opis zakaj si želijo nagrade, (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne akcije navedejo v prijavi na nagradno akcijo, posredujejo soorganizatorju in organizatorju za namen izvedbe nagradne akcije ter da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne akcije objavijo tudi na spletni strani TSmedia Siol.net v primeru, da so izbrani.

V nagradni akciji se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

Izbor nagrad

Soorganizator bo najprej naključno izbral 10 prijavljenih, med njimi bo potem podelil naslednjo nagrado:

1-krat brezplačni Individualni coaching Postavi sebe na prvo mesto v vrednosti do 1.200 EUR.

V izboru nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne akcije pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo podatke: ime, priimek, telefon, kraj, e-poštni naslov in naslov prebivališča. Vsak udeleženec nagradne akcije lahko prejme le eno nagrado in je lahko izbere samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

V nagradni akcije se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Nagrajenca izbere soorganozator.

Nagrajenec se strinja, da bo ekipa podjetja Mandatum izvedla snemanje in fotografiranje coachinga, da bodo podali izjavo z zgodbo o tem, zakaj so lotili coachinga, kaj pričakujejo, in hkrati dovolijo časovno in vsebinsko neomejeno uporabo zbranih foto in video materialov brez drugega nadomestila.

Za izvedbo nagradne akcije in nadzor nad njenim potekom ter izborom nagrajencev skrbi predstavnik soorganizatorja. Izbor nagrajencev bo potekal dne 1.10.2018 ob 10. uri na naslovu Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče.

Predstavnik soorganizatorja bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izbral skupaj 1 nagrajenca. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni akciji ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izbranemu nagrajencu.

Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade

Izbrani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po telefonu najkasneje v osmih dneh po izboru, nagrajenec pa bo objavljen na Siol.net.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku ene ure. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu nagrajencu.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah in akcijah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade soorganizatorju predložiti:

  • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
  • davčno številko
  • ter navesti davčni urad.

Nagrajenec bo soorganizatorju povrnil del stroškov nagrade v maksimalni višini 300 evrov. Soorganizator bo v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. In 59. Člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, za nagrajenca/davčnega zavezanca, izračunal in plačal akontacijo dohodnine od vrednosti prevzete nagrade znižane za povrnjene stroške.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel nagrajenec nagradne akcije sam glede na znesek, ki ga bo pri soorganizatorju izkoristil za individualni coaching.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po izboru nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Soorganizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- se ugotovi, da je udeleženec v akciji sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne akcije oziroma izbora.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni akciji udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval soorganizatorju in organizatorju v tej nagradni akciji uporabljajo za izvedbo nagradne akcije.

V skladu s soglasjem, pridobljenim od udeleženca, soorganizator dobi soglasje za vključitev udeležencev te nagradne akcije v bazo e-novičk za obveščanje o novostih podjetja Mandatum, ki jih bo pošiljal preko elektronske pošte in soglaša z obdelavo podatkov s strani soorganizatorja podanih ob prijavi v nagradno akcijo za namene neposrednega trženja blaga in storitev. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec prekličete pisno na naslov Mandatum d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče, Slovenija ali prek elektronske pošte info@allincoachingteam.com.

Soorganizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne akcije.

Organizator bo po zaključku nagradne akcije, izbrisal vse osebne podatke.

Organizator in soorganizatorja nagradne akcije se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega sta prejela soglasje udeleženca in jih v nobenem primeru ne bosta posredovala tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja ali soorganizatorja obdeluje njun pogodbeni obdelovalec za namene potrebe za organizatorja ali soorganizatorja.

Končne določbe

Organizator nagradne akcije ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne akcije. Organizator nagradne akcije ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno akcijo ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator in soorganizator nagradne akcije lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne akcije so dostopna na spletni strani na Siol.net.

delitve: 5
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin