SiolNET. Sportal Kolesarstvo
0,01

termometer

 • Messenger
 • Messenger
NAGRADNI KVIZ: DIRKA PO SLOVENIJI

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu Dirka Po Sloveniji

0,01

termometer

TSmedia, d. o. o., in Telekom Slovenije d.d. z namenom promocije blagovne znamke Siol.net in športno kolesarskih vsebin organizirata nagradni kviz: Dirka Po Sloveniji. S temi pravili določata pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem kvizu.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu: Dirka Po Sloveniji

 

1. Organizator in soorganizator nagradne igre

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 (v nadaljevanju organizator) in Telekom Slovenije, Cigaletova ul. 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator) z namenom promocije blagovne znamke Siol.net in športno kolesarskih vsebin organizirata nagradni kviz Dirka Po Sloveniji (v nadaljevanju nagradni kviz). S temi pravili določata pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem kvizu.

2. Trajanje nagradnega kviza

Sodelujoči lahko v nagradnem kvizu  sodelujejo v obdobju od 9. 6. 2022 do vključno 19. 6. 2022. Nagradna igra se konča z zadnjim žrebanjem. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre https://siol.net/sportal/kolesarstvo/dirka-po-sloveniji  (v nadaljevanju: spletna stran nagradnega kviza).

3. Namen nagradnega kviza

Namen nagradnega kviza je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in soorganizatorja ter spodbujanje zdravega načina življenja in športnega duha med bralci Siol.net. Hkrati je namen tudi promocija blagovne znamke organizatorja Siol.net.

4. Pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu

V nagradnem kvizu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradnem kvizu.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza, in zaposleni pri katerem od organizatorjev, soorganizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tem nagradnem kvizu se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili nagradnega kviza in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradnega kviza ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavnega in v celoti izpolnjenega obrazca udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradnem kvizu se upoštevajo le veljavni, pravilno izpolnjeni in oddani obrazci za vnos osebnih podatkov ter udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji glasovanja.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradnega kviza

Sodelujopči lahko sodeluje v nagradnem kvizu in se poteguje za nagrade tako, da na spletni strani nagradnega kviza https://siol.net/sportal/kolesarstvo/dirka-po-sloveniji :

 • Odgovori na vsa zastavljena vprašanja,
 • Izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek),
 • Opcijsko poda soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Stegne 19, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja dnevne novice SIol.net,
 • Opcijsko poda soglasje, da mu soorganizator Telekom Slovenije, Cigaletova ul. 15, 1000 Ljubljana,  na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja.
 • ter se strinja s pravili sodelovanja v nagradnem kvizu. 

Ko sodelujoči odgovori na vsa vprašanja, izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek) in poda soglasja, se mu prikaže avtomatski odgovor, da je vključen v nagradno žrebanje.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradnega kviza in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer: 22.6.2022, ob 10. uri.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih obrazcev 22.6.2022 izžrebala 4 nagrajence.

Skupaj bo v izboru podeljenih 4 nagrad. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko nagradni  kviz odigra večkrat, vendar lahko v nagradnem kvizu prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Vsi, ki so odigrali nagradno igro gredo v boben za žreb.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja je določena skladno z dogovorom med organizatorjem in soorganizatorjem nagradne igre, ki tudi določijo predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradnega kviza in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradni kviz.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

Komisija bo izžrebala 4 nagrajence in izžrebancem podelila eno od spodaj naštetih nagrad:

 • 1x športne slušalke Philips
 • 3x kolesarska čelada

Žrebanje nagrajencev bo 22.6.2022 Skupaj bodo v nagradnem kvizu podeljene 4 nagrade.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradnega kviza, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/ najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator TSmedia, d.o.o. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.  V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Nagrajenec, ki prejme nagrado, ki je predmet obdavčitve, mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizatorja in soorganizator nagradne igre si pridržujejo pravico, da ne podelijo nagrade, če:

-              se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

-              se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizator in soorganizator ne odgovarjajta za nepopolno sodelovanje v nagradnem kvizu ali za sodelovanje v nagradnem kvizu z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradnem kvizu, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator in/ali soorganizator ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovesta nagradni kviz. O tem morata organizator in soorganizator prek spletne strani nagradnega kviza in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in/ali soorganizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator  in soorganizator si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega kviza bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradnega kviza. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja in soorganizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnega kviza oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator in soorganizator nagradnega kviza ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradnega kviza.

Udeležencem nagradnega kviza sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim kvizom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator in soorganizator nagradnega kviza lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradnega kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator in soorganizator bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradnega kviza oz. na https://siol.net/.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem nagradnem kvizu sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradni kviz Dirka Po Sloveniji in se strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in soorganizator Telekom Slovenije, Cigaletova ul. 15, 1000 Ljubljana obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator in soorganizator nagradnega kviza se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeni tretji osebi. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Upravljavca osebnih podatkov sta TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in Telekom Slovenije, Cigaletova ul. 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavci ali organizator in soorganizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradnega kviza

Za namen izvedbe nagradnega kviza v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev, objava nagrajencev na spletni strani nagradnega kviza ter pošiljanje nagrad.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorja in soorganizatorja

Za namene neposrednega trženja organizatorja in sicer za pošiljanje dnevnih e-novic SIol.net.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja soorganizatorja

Za namene neposrednega trženja soorganizatorja in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih Telekoma Slovenije, d.d.

 • Obdelava na podlagi zakona

Soorganizator in organizator zbirata podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizator in soorganizator dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizator in soorganizator te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljalec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia.
 • naslov za pošiljanje nagrade;
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Upravljavec Telekoma Slovenije, d.d. obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-naslov za namen neposrednega trženja: za namen pošiljanja e-novic Telekoma Slovenije, d.d.

Vir podatkov

Organizator TSmedia podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradnem kvizu, pri čemer in soorganizator Telekom Slovenije, d.d., pridobi posredno podatke od sodelujočega v nagradni igri prek organizatorja TSmedia.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator  in soorganizator hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator in soorganizator hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator in soorganizator zagotavljata, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator  TSmedia zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalci ne iznašajo osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradnem kvizu lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalci o uporabniku obdelujejo,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljalci, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradnem kvizu:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcem.

Sodelujoči v nagradnem kvizu pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradnem kvizu pravice uveljavlja tako, da družbi Telekom Slovenije posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

Sodelujoči v nagradnem kvizu se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradnem kvizu upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradnem kvizu meni, da upravljavci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Telekomu Slovenije, d.d. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si ali Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči v nagradnem kvizu lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. in Telekom Slovenije, d.d. pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator in/ali soorganizator ne moreta pridobiti, sodelovanje v nagradnem kvizu ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradnega kviza prekliče svoje sodelovanje v nagradnem kvizu, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega

 

Datum objave teh pravil: 10.6.2022

Organizator TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in soorganizator Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

 

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin