SiolNET. Novice
0,03

termometer

 • Messenger
 • Messenger
Pravila sodelovanja

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni anketi na Siol.net

0,03

termometer

Anketa Siol | | Foto:

TSmedia, d. o. o. organizira nagradno igro »nagradna anketa Siol.net«.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni anketi na Siol.net (v nadaljevanju: pravila)

 

1. Organizator nagradne igre

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro »nagradna anketa Siol.net« (v nadaljevanju nagradna igra).

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 9. 12. 2022 do 19. 12. 2022 do 9.30. Nagradna igra se konča z žrebanjem, ki bo 20. 12. 2022, ob 11. uri. Nagradna igra poteka na https://bit.ly/AnketaSiol (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje ankete za Siol.net, pridobitev mnenj in predlogov za medij Siol.net.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://bit.ly/AnketaSiol ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani https://bit.ly/AnketaSiol:

 • izpolni anketo
 • odda svoj e-mail naslov ter s tem poda soglasje, da sodeluje v nagradni igri,
 • ter se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri.

Z oddajo ankete in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo  veljavne  in  v celoti izpolnjene  prijavnice udeleženci  postanejo sodelujoči in se  jih  vključi  v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz. e-vprašalniki ter udeleženci, ki imajo na dan glasovanja veljavno soglasje za obveščanje o nagradni igri.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradne igre

Udeleženec se v nagradni igri poteguje za nagrade tako, da na spletni strani nagradne igre https://bit.ly/AnketaSiol izpolni anketo,

 • v obrazec vpiše svoje osebne podatke (e-mail naslov) in
 • poda soglasje, s katerim soglaša, da mu da mu družba TSmedia, d. o. o, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila z namenom obveščanja o nagradni igri in z namenom neposrednega trženja,
 • se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

 

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Cigaletova 15, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije, in sicer 20. 12. 2022, ob 11. uri.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko v nagradni anketi sodeluje enkrat in lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat. Vsi, ki so sodelovali v nagradni igri, gredo v boben za žreb nagrad.

7. Pristojnosti komisije

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim  se je sodelujoči vpisal  v nagradno igro/anketo.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

 • 2-krat Siol.net nahrbtnik
 • 2-krat Siol.net nakupovalna vrečka iz jute
 • 2-krat Siol.net brisača iz mikrofibre

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 6 nagrajencev.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre oz. na spletni strani www.tsmedia.si oz. www.Siol.net.si, najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

11. Davčne obveznosti

Nagrajenci, ki se jim bo podelila nagrada, morajo za prevzem nagrade sporočiti organizatorju ime, priimek in naslov, da jim bo lahko organizator poslal nagrado.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

12. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

13. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani organizatorja https://www.Siol.net.

14. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno anketo Siol.net in se strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec z oddajo ankete in vpisom e-naslova soglaša s tem, da bo družba TSmedia oddane podatke do preklica uporabljala za namen obveščanja o nagradni igri.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre
 • Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani.
 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • e-mail posameznika za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani www.tsmedia.si oz. https://www.Siol.net.si/;
 • ime, priimek in naslov v primeru fizične osebe za namen pošiljanja nagrad.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavci o uporabniku obdelujejo,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljavcu sporoči pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.). Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v nagradni  igri ni mogoče.

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorja na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 9. 12. 2022

Organizator: TSmedia, d. o. o.

 

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin