TELEKOM SLOVENIJE

Pravila o zaščiti otrok

Pravila ravnanja za zaščito otrok

 

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15) ter na podlagi Prehranskih smernic za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: Prehranske smernice), je družba Antenna TV SL d.o.o. dne 19. 1. 2017 sprejela naslednja

 

Pravila ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili

 

1. člen

1.1. Ta pravila ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili (v nadaljevanju: Pravila) se nanašajo na vse avdiovizualne medijske storitve, ki jih izvaja družba Antenna TV SL d.o.o. (v nadaljevanju: Izdajatelj).

 

1.2. V času sprejema teh Pravil Izdajatelj izdaja medij Planet TV, za katerega veljajo predmetna Pravila.

 

1.3. V primeru, da bo Izdajatelj začel z izdajanjem novih avdiovizualnih medijev oziroma bo začel opravljati druge avdiovizualne medijske storitve, ki so predmet urejanja s strani teh Pravil, bo Izdajatelj dopolnil ta Pravila z navedbo novih medijev oziroma avdiovizualnih medijskih storitev.

 

V nadaljevanju teh Pravil se medij Planet TV in morebitni novi mediji oziroma avdiovizualne medijske storitve, na katera se nanašajo ta Pravila, skupaj naslavljajo kot “mediji”.

 

2. člen

Ta Pravila se izvajajo na način, ki omogoča zasledovanje cilja, da se otrokom omogoča razvoj zdravih prehranskih navad v skladu s Prehranskimi smernicami.

 

3. člen

Ta Pravila se nanašajo na vsa avdiovizualna komercialna sporočila, ki spremljajo programske vsebine, ki so namenjene otrokom ali so njihov del in so vsebovana v programskih vsebinah medijev Izdajatelja.

 

4. člen

Ta Pravila se nanašajo na oglase o živilih, ki vsebujejo hranila in snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, kot so zlasti maščobe, trans maščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji, katerih prekomerno uživanje v celotni hrani ni priporočljivo.

 

Pri presoji oglasov, ki vsebujejo v prejšnjem odstavku navedena živila oziroma hranila, bo Izdajatelj upošteval usmeritve, navedene v Prehranskih smernicah.

 

5. člen

Oseba, pooblaščena za presojo oglasov iz prejšnjega člena (4.) je direktor oddelka oglasnega trženja, v sodelovanju z uredniki programov in pravno službo.

 

6. člen

Izdajatelj si bo prizadeval za omejitev predvajanja oglasov iz 4. člena teh Pravil v vseh programih, namenjenih otrokom. Izdajatelj bo oglase iz 4. člena teh Pravil pred objavo preveril v skladu s Prehranskimi smernicami in na podlagi vsebine posameznega oglasa sprejel odločitev o uvrstitvi oglasa v programsko shemo, pri čemer bo posebej upošteval vsebino programske sheme v odnosu na čas predvajanja in demografsko strukturo gledalcev, tako da bo otrokom ustrezno omejeno gledanje oglasov, ki so v nasprotju s Prehranskimi smernicami.

 

7. člen

Izdajatelj bo pri izvajanju teh Pravil sodeloval s pristojnimi institucijami (Agencijo za komunikacijska omrežja (AKOS), ministrstvom, pristojnim za medije ter Ministrstvom za zdravje. Izdajatelj bo nadalje sledil samoregulativnim pravilom in smernicam, ki jih bodo na področju teh Pravil in Prehranskih smernic izdajali strokovni in interesni organi na področju oglaševanje in medijev.

 

8. člen

Izdajatelj si bo prizadeval za vključevanje oddaj in drugih programskih vsebin v programsko shemo medijev, ki bodo vsebovala vsebine, ki spodbujajo zdravo prehranjevanje otrok in širše populacije (kot so npr. kuharske oddaje, oddaje o zdravi prehrani ipd.).

 

9. člen

Izdajatelj bo na podlagi prakse, ki se bo razvila na podlagi implementacije Prehranskih smernic v Republiki Sloveniji, ustrezno spreminjal in dopolnjeval ta Pravila.

 

10. člen

Ta Pravila in njihove spremembe stopijo v veljavo z dnem sprejetja. Pravila se posredujejo pristojnim organom, skladno z določbo 23. člena ZavMS ter se javno objavijo.

 

V Ljubljani, 19. 1. 2017

Različica 1.0

Antenna TV SL d.o.o.