SiolNET. Dom Prenova in gradnja
0

termometer

 • Messenger
 • Messenger

Pravila nagradne igre Povsod je lepo, a doma bo najlepše

0

termometer

1. Uvodne določbe

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo pod naslovom Povsod je lepo, a doma bo najlepše organizirata Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana in TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta organizatorja nagradne igre in jih hranita v skladu z točko 10.

Sodelovanje v nagradni igri in pridobitev nagrad nista pogojena s sklenitvijo katere koli storitve pri Abanki d.d.. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.siol.net ter v pisni obliki pri organizatorjih nagradne igre Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana (v nadaljevanju Abanka) ter TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju TSmedia).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo določene pogoje, opredeljene v teh pravilih. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti osvojiti nagrado.  

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija storitev in ponudb Abanke d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana ter izvajanje trženjskega komuniciranja na spletnih mestih www.abanka.si in www.siol.net.

3. Pomen nekaterih pojmov

V teh pravilih spodaj navedeni pojmi pomenijo:

Organizatorja nagradne igre sta: Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana in TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • je na dan začetka nagradne igre (24. 9. 2019) stara najmanj 18 let,
 • odgovori na vprašanje na spletni strani www.siol.net,
 • ni zaposlena pri organizatorjema ali osebah, ki so povezane z izvedbo nagradne igre,
 • izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov)
 • soglaša s temi pravili.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki je bil izžreban.

Nagrajenec je izžrebanec, ki sprejme nagrado.

Spletno mesto je www.siol.net.

4. Potek nagradne igre

Trajanje

Nagradna igra se izvaja v Republiki Sloveniji in traja od 24. 9. 2019 ob 15.00 do vključno 24. 10. 2019 do 23.59 na spletni strani https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagadne igre)

Sodelovanje v nagradni igri

Vsak udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje enkrat.

Omejitev odgovornosti organizatorjev

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih nagradne igre. Organizatorja ne prevzemata nikakršne pravne, moralne ali materialne odgovornosti izhajajoče iz nagrad ali odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrad. Organizatorja prav tako ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake za nezanesljivost ali nedelovanje spletne strani kot tudi za napake na strani spletne pošte.

5. Opis nagradne igre

Za nagrade se udeleženci potegujejo tako, da izpolnijo obrazec na spletni strani (https://siol.net/), odgovorijo na zastavljeno vprašanje ter izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki so opredeljeni v točki 3.

6. Žrebanje in potek podelitve nagrade

Po koncu nagradne igre bo izžrebana ena nagrada med vsemi izpolnjenimi obrazci v času trajanja nagradne igre. Žrebanje glavne nagrade bo izvedeno 29. 10. 2019. Poleg  izžrebanca za nagrado bodo izžrebani še 3 rezervni izžrebanci za primer, da je izžrebanec oseba, ki je v skladu s temi pravili izključena iz sodelovanja ali izžrebanec v roku organizatorju ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov in izjave. Če med člani komisije nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.

Žrebanje za glavno nagrado poteka v prostorih organizatorja TSmedia, Stegne 19, Ljubljana in ga nadzoruje tričlanska komisija. Člane komisije imenuje organizator na dan začetka veljavnosti teh pravil. V primeru zadržanosti člana komisije se imenuje nadomestni član.

Za prevzem nagrade mora udeleženec izpolniti pogoje iz točke 8.

Žrebanja se opravijo elektronsko, z naključno računalniško izbiro.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

– datumu in kraju žrebanja,

– prisotnih osebah,

– izžrebancu in rezervnih izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani, ter nagradi.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije ter je zavezujoč za organizatorja in vse udeležence nagradne igre.

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni na spletnem mestu www.siol.net, po prejemu podatkov in izjave s strani nagrajenega udeleženca.

Nagrajenci lahko organizatorju dovolijo objavo njihovih osebnih podatkov na spletnih mestih www.siol.net in www.abanka.si ter na Facebook profilih organizatorjev. Uporabniki se lahko prav tako strinjajo, da organizatorja uporabita njihove fotografije ob prejemu in koriščenju nagrad ter jih uporabita v marketinške namene, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

7. Nagrade

Nagrada je izdelava načrta arhitekta Uroša Špileta za prenovo stanovanja v velikosti do 35 kvadratnih metrov ali prostora v velikosti do 35 kvadratnih metrov, ki vključuje tloris in 3D vizualizacijo prostora. Bruto vrednost nagrade na dan sprejema teh pravil znaša 666,25 EUR, od česar znaša akontacija dohodnine 166,25 EUR in jo plača organizator TSmedia.

8. Prevzem nagrad

Rezultati žrebanja oziroma dodelitve nagrade so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

Izžrebanec bo o tem, da je bil izžreban, obveščen preko elektronske pošte, ki bo poslana na dan žrebanja. Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju v 8 (osmih) dneh po prejemu obvestila pošlje po pošti ali e-pošti izjavo s podatkom o naslovu, o davčni številki in davčni izpostavi skupaj s kopijo/skenom potrdila o davčni številki. Šteje se, da prejemnik prejme elektronsko pošto s pozivom organizatorja prvi naslednji dan po tem, ko jo je organizator poslal.

Prevzem nagrad:

Izročitev nagrade bo izvedena v dogovoru z nagrajencem. Če izžrebanec v navedenem roku ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov in izjave, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti za izročitev nagrade takemu izžrebancu.

9. Davki od nagrad

Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v nagradni igri, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) bo za nagrajenca organizator (TSmedia) obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi.

Akontacija dohodnine bremeni organizatorja TSmedia, bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine), pa bo organizator TSmedia poročal davčnemu organu, in sicer za leto 2019, v katerem bo nagrada podeljena. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

10. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hranita organizatorja, in sicer:

 • se dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila igre hranijo v prostorih organizatorjev še 3 (tri) leta;
 • se dokumentacija v zvezi z nagrajenci (davčna dokumentacija) hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizatorja komisijsko uničita dokumentacijo v skladu s svojimi internimi akti.

11. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizatorja obdelujeta osebne podatke za namene podelitve nagrade, za obračun davčnih obveznosti in za obveščanje Finančne Uprave RS o izplačanih nagradah.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorjev, www.siol.net in www.abanka.si ter na Facebook profilih organizatorjev, v primeru, da je izžreban.

Organizatorja nagradne igre se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeni tretji osebi. Organizatorja bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizatorja in upravljavca osebnih podatkov sta Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana in TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavca ali organizatorja).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev, kot opredeljeno v 11 točki teh pravil.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizatorja dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani siol.net;
 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • davčno številko, ime, priimek za namen plačila akontacije dohodnine;

Upravljavec Abanka obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani Abanke in na Facebook strani Abanke;

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta v skladu z 10 točko teh pravil.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavca o uporabniku obdelujeta,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljavca, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavca prenehata uporabljati oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcema.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavljajo tako, da enemu od organizatorjev: TSmedia, d.o.o in/ali Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljavcema sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavca bosta posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. in/ali Abanka d.d.. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si  ter na naslov Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana ali e-naslov info@abanka.si ali dpo@abanka.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. ter Abanka, d.d., pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja ne moreta pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia ne bo uporabljal avtomatiziranega odločanja in profiliranja pri delovanju spletne strani, če za to ne bo pridobil soglasja sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorjem na e-poštni naslov advertorial@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizatorji izključita iz svoje baze.

12. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta organizatorja nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila udeleženca. Komisija nagradne igre ima pravico diskvalificirati kateregakoli sodelujočega udeleženca, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

13. Končne določbe

V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovesta nagradno igro. O tem morata organizatorja prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizatora sodelujočim ne odgovarjajta za nastalo škodo.

Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizatorja sodelujoče obveščala na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na advertorial@tsmedia.si.

Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizatorja nagradne igre ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu advertorial@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorjev.

Organizatorja nagardne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 24. 9. 2019. Pravila so na vpogled na spletni strani www.siol.net in na sedežu obeh organizatorjev do 24. 12. 2019.

Za tolmačenje posameznih določb teh pravil nagradne igre je pristojna komisija iz točke 6 teh pravil.

Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja ali iz drugih utemeljenih razlogov. O morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani www.abanka.si in www.siol.net.

Abanka d.d. in TSmedia, d.o.o.

Ljubljana, dne 24. 9. 2019

Komentarji

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Delite na:
Delite na: Facebook Twitter Viber Pinterest Messenger E-mail Linkedin